• Εμπράγματες ασφάλειες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γαϊτάνη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-10-2012
  Oι εμπράγματες ασφάλειες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής και συναλλακτικής ζωής μιας κοινωνίας. Η εξέλιξη της οικονομικής ζωής με την ραγδαία αύξηση του δανεισμού τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε εμπορικό-επιχειρηματικό ...
 • Εταιρική διακυβέρνηση: έννοια, μέθοδοι αξιολόγησης και η συμπεριφορά των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μανασάκης, Φρίξος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-12-2010
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει στόχο την μελέτη και η σε βάθος κατανόηση των μηχανισμών διοίκησης επιχειρήσεων, υπό το πρίσμα κανόνων για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων. Στο πρώτο ...
 • Η αρχή της εφαρμογής της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων στις τραπεζικές συναλλαγές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουράτορα, Αργυρώ-Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-01-2010
  Η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στα προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα, στην επεξεργασία δεδομένων, στο νόμο 2472/1997, στις αποφάσεις αρ. 24/2004 και αρ.64/2005 καθως και στην άρση απορρήτου.
 • Η δικαιοχρήση στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κοντάκη, Σταυροθέα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-07-2014
  Στην εργασία πoυ παρoυσιάζεται παρακάτω θα ασχoληθoύμε με τις μoρφές τoυ Franchising στην Ελλάδα και την εφαρμoγή τoυ στις ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης θα παρoυσιαστoύν και θα αναλυθoύν oι oρισμoί πoυ χρησιμoπoιoύνται ...
 • Η κυριότητα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αναστασιάδου, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-07-2014
  Η παρούσα εργασία με θέμα « Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ » και εισηγήτρια την κα. Μπίμπα Εμμανουέλλα αφορά στην ανάλυση και τη διερεύνηση της έννοιας της κυριότητας. Η κυριότητα είναι ένα εκ των εμπράγματων δικαιωμάτων και παρέχει εξουσία ...
 • Κτήση δικαιώματος ευρεσιτεχνίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κοκκωνάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-01-2010
  Σε αυτή τη μελέτη γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθεί ο θεσμός του υποδείγματος χρησιμότητας, να αναλυθεί η σημασία αυτού και να ερμηνευτεί η ελληνική ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 1733/1987, λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν ...
 • Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων και συμβάσεις εργασίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μποτζάκη, Εριήνη Σοφία; Ντζούνου, Ελένη Γρηγορία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-07-2014
  Στην εργασία μας θα αναφερθούμε, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και στις συμβάσεις εργασίας που είναι θέμα ιδιάζουσας σημασίας στις μέρες μας. Θα ξεκινήσουμε με τις συμβάσεις εργασίας και τα είδη τους, θα ...
 • Συγχώνευση εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μονιάκη, Στυλιανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-10-2014
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να γίνει αναφορά στους τρόπους συγχωνεύσεως των επιχειρήσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή για την έννοια της συγχωνεύσεως, τους λόγους και τα κίνητρα που οδηγούν σε αυτήν. Στο ...
 • Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παυλάκη, Αντωνία; Μπουρμπάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-08-2014
  Η Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) έχει ιστορία από τα πολύ παλιά χρόνια. Στην παρούσα φάση, έχει εκσυγχρονιστεί και αποτελεί ένα σύγχρονο, χρήσιμο και καθοριστικής σημασίας εργαλείο για τις επιχειρήσεις που γνωρίζουν πως ...