• Αλλαγές στον τεκμαρτό υπολογισμό του εισοδήματος με το Νόμο 3986/2011.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γιαννούδης, Αναστάσιος; Κουτουλάκης, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ουρανού, Ερμιόνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-07-2014
  Αυτή η πτυχιακή εργασιά αναλύει τις αλλαγές που επιφέρει ο ν. 3986/2011 πάνω στον τεκμαρτό υπολογισμό του εισοδήματος (πραγματοποιηθείσες δαπάνες, απόκτηση και κατοχή περιουσιακού στοιχείου) σε φυσικά πρόσωπα. Οι τροποποιήσεις ...
 • Ανάλυση των αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος των Ο.Ε. και των φυσικών προσώπων που επέφερε ο νόμος 4110/2013.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαϊρόπουλος, Δημήτριος; Μανιδάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ουρανού, Ερμιόνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-12-2013
  Ο νόμος 4110/2013 με θέμα " Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις " ψηφίστηκε στις 23 Ιανουαρίου 2013 και επέφερε τις σημαντικότερες ίσως τροποποιήσεις ...
 • Εκπιπτόμενες δαπάνες και φορολογική αναμόρφωση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπαδιεριτάκης, Αθανάσιος; Τζουγκαράκης, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ουρανού, Ερμιόνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-07-2013
  Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 5 κεφάλαια, καθένα από τα οποία εξετάζει μια ειδική πλευρά του θέματος. Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή στις βασικές έννοιες της φορολογίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε σύμφωνα με ...
 • Λογιστική και φορολογία Ο.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δεμέτζου, Αγλαϊα; Δινεράκη, Χρυσούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ουρανού, Ερμιόνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-07-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν τα βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την λογιστική και την φορολογία των ομόρρυθμων εταιρειών στην Ελλάδα. Ακόμα κρίσιμη θεωρείται η αναφορά στις αλλαγές που έχουν ...
 • Οι αλλαγές του ΚΒΣ και ΚΦΕ που επιφέρει το έο φορολογικό νομοσχέδιο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαυροειδή, Δήμητρα; Φαλκωνάκη, Λαμπρινή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ουρανού, Ερμιόνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-10-2014
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα «οι αλλαγές του Κ.Β.Σ. και Κ.Φ.Ε. που επιφέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο». Το πολυνομοσχέδιο και συγκεκριμένα ο νόμος 4024/2011, με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ...
 • Σύγκριση διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Χουστουλάκης, Γεώργιος; Μαρκουτσάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ουρανού, Ερμιόνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-07-2012
  Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, ανάλυση και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων που έχει η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π) από τις Ελληνικές Εταιρίες σε σχέση ...