• Εσωτερικός έλεγχος σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ανδριανού, Ευτυχία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-07
  Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί διεθνώς πλέον, διαδικασία που επιφέρει πολλαπλά οφέλη και προστιθέμενη αξία σε πάσης φύσεως οικονομικές μονάδες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που την εφαρμόζουν, υπό την προϋπόθεση ότι ...
 • Εσωτερικός έλεγχος τραπεζών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Νικηφόρου, Σταυρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-09
  Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο, η παγκοσμιοποίηση των εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα όξυναν την προσοχή στον εσωτερικό έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ο ...
 • Η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου στα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μανιώρου, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-01-20
  Στην εποχή που ζούμε, το επιχειρηματικό περιβάλλον διακατέχεται από μεταβολές ως προς τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η κάθε επιχείρηση συνεπώς οφείλει να αναπτύξει τέτοιες στρατηγικές και τακτικές που θα τις επιτρέψουνε ...
 • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και φοροδιαφυγή.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κουρκούτη, Σπυριδούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-18
  Το φαινόμενο της νομιμοποίησης των εσόδων που προέρχονται από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες, οι οποίες εμπίπτουν στη σφαίρα της παραοικονομίας, δεν αποτελεί αποκλειστικό φαινόμενο των καιρών μας. Ωστόσο, οι ...
 • Ο εσωτερικός έλεγχος των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γρύλλος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-14
  Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης της εποχής μας και η αυξανόμενη τεχνολογική πρόοδος που έχει παρουσιαστεί από τις αρχές του 20ου αιώνα, δεν συνέβαλαν μόνο στην ραγδαία ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οικονομιών , αλλά ...
 • Οι επιδράσεις της αναβαλλόμενης φορολογίας (ΔΛΠ 12) και η χειραγώγηση των κερδών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις εισηγμένων επιχειρήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Τσαφαράκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-18
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει το φαινόμενο της χειραγώγησης των κερδών (earnings management) μέσω της μεθόδου των λογιστικών δεδουλευμένων και της αναβαλλόμενης φορολογίας, έννοια που προσδιορίζεται μέσα από το ...
 • Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 και ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ηλιάδης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-18
  Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τον ρόλο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τεσσάρων εγχώριων συστημικών τραπεζών. Ειδικότερα, επιδιώκεται να αναδειχθούν τα κίνητρα ...
 • Φορολογικά θέματα φυσικών και νομικών προσώπων και φορολογικός έλεγχος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αγγελογιαννάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-08
  Το φορολογικό σύστημα μιας χώρας είναι μείζονος σημασίας για τη διατήρηση της ισορροπίας του κοινωνικού ιστού αλλά και για την πρόοδο και ευημερία ενός κράτους. Εκτός του ότι είναι ο κεντρικός μηχανισμός εσόδων του κράτους, ...