• Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή Α.Ε. και Ο.Ε. στην Ελλάδα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Παγάνης, Χρήστος; Πόθου, Ελένη; Σαββαΐδης, Αλέξανδρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Μαρία-Φιλία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-17
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τα φαινόμενα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής σε μια ομόρρυθμη εταιρεία και σε μια ανώνυμη εταιρεία στην Ελλάδα με σκοπό να αναδείξει τις διαφορές τους καθώς επίσης και τη σημαντικότητα του ...