• Μελέτη γνώσεων, στάσεων και προθέσεων φοιτητών ανώτατης εκπαίδευσης ως προς τη δωρεά οργάνων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Καββαδία, Μαρία; Λυμπέρη, Αφροδίτη; Σπηλιάνακης, Μανώλης
    Επιβλέπων καθηγητής: Χλιαουτάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-06-2008
    Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται αναφορά στην πορεία των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο καθώς επίσης και σε στοιχεία του θεσμικού πλαισίου της ...