Εμφάνιση απλής εγγραφής

The reaction of stock prices on dividend announcments: the case of Greece.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚαζανάκης, Γεώργιοςel
dc.creatorKazanakis, Georgiosen
dc.date.accessioned2022-12-02T10:39:20Z
dc.date.available2022-12-02T10:39:20Z
dc.date.issued2022-12-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10469
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσης εργασίας είναι να εξετάσει την επίδραση των μερισματικών ανακοινώσεων στις τιμές των μετοχών των εισηγμένων Ελληνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, επιθυμούμε να εξετάσουμε εάν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αντίδραση της Ελληνικής αγοράς μετοχών σε κοντινές περιόδους από μια ανακοίνωση σχετική με τα μερίσματα και εάν η αντίδραση αυτή είναι συνεχής ή για μεμονωμένες ημέρες. Η μελέτη αφορά σε ένα δείγμα ανακοινώσεων για μια περίοδο από το 2007 μέχρι το 2021, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλαπλές κρίσεις για το Ελληνικό περιβάλλον. Επιπλέον, μας ενδιαφέρει να δούμε αν η Ελληνική αγορά αποτιμά θετικά τις εταιρίες που αποφασίζουν να διανέμουν μερίσματα σε περιόδους κρίσεων. Μια τυπική μεθοδολογία ανάλυσης οικονομικών γεγονότων αξιοποιείται για τον υπολογισμό των μη-κανονικών αποδόσεων των μετοχών για την περίοδο που εξετάζουμε. Οι υπολογισμοί γίνονται με βάση το προσαρμοσμένο μοντέλο της αγοράς ενώ ένας έλεγχος t χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί η σημαντικότητα των μη-κανονικών αποδόσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η αγορά αντιδρά ευνοϊκά στην ανακοίνωση μιας καταβολής μερίσματος για αρκετές μέρες πριν και μετά από μια ανακοίνωση. Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει με την θεωρία του πληροφοριακού περιεχομένου των μερισμάτων και ενισχύει την υπόθεση ότι η διανεμητική πολιτική που υιοθετεί η διοίκηση επηρεάζει την αξία της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, η Ελληνική αγορά φαίνεται να αποτιμά θετικά επιχειρήσεις που αποφασίζουν να μην διακόψουν τις πληρωμές προς τους μετόχους, ακόμα και σε περιόδους περιορισμένης ρευστότητας και μειωμένης κερδοφορίας.el
dc.description.abstractThe main objective of this study is to examine the impact of dividend announcements on the stock prices of Greek listed firms. Specifically, we wish to examine if there is a reaction of the Greek stock market near periods of a dividend payment occurs and if so, whether it is continuous or for specific days. This study examines an announcement sample for a period from 2007 to 2021, which is characterized by multiple crises in the Greek environment. Moreover, we are interested to see whether the Greek market valuates positively the companies who decide to distribute dividends during crises. A standard event study methodology is used for the calculation of the stocks’ abnormal returns for the examined period. Calculations are made using the market-adjusted model and a t-test is used to check for abnormal returns significance. The results show that the market reacts favorably in the announcement of a dividend payment for multiple days before and after the announcement is made. This result is consistent with the dividend information content theory and reinforces the hypothesis that the distribution policy a company’s management adopts is influential to its value. Subsequently, the Greek market seems to valuate positively companies who decide not to omit their dividends even during periods of limited liquidity and reduced profitability.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκησηel
dc.publisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES), MSc in Financial Managementen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ αντίδραση των τιμών των μετοχών σε μερισματικές ανακοινώσεις: η περίπτωση της Ελλάδας.el
dc.titleThe reaction of stock prices on dividend announcments: the case of Greece.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚαζανάκης, Γεώργιοςel
heal.creatorNameKazanakis, Georgiosen
heal.publicationDate2022-12-02
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10469
heal.abstractΣκοπός της παρούσης εργασίας είναι να εξετάσει την επίδραση των μερισματικών ανακοινώσεων στις τιμές των μετοχών των εισηγμένων Ελληνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, επιθυμούμε να εξετάσουμε εάν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αντίδραση της Ελληνικής αγοράς μετοχών σε κοντινές περιόδους από μια ανακοίνωση σχετική με τα μερίσματα και εάν η αντίδραση αυτή είναι συνεχής ή για μεμονωμένες ημέρες. Η μελέτη αφορά σε ένα δείγμα ανακοινώσεων για μια περίοδο από το 2007 μέχρι το 2021, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλαπλές κρίσεις για το Ελληνικό περιβάλλον. Επιπλέον, μας ενδιαφέρει να δούμε αν η Ελληνική αγορά αποτιμά θετικά τις εταιρίες που αποφασίζουν να διανέμουν μερίσματα σε περιόδους κρίσεων. Μια τυπική μεθοδολογία ανάλυσης οικονομικών γεγονότων αξιοποιείται για τον υπολογισμό των μη-κανονικών αποδόσεων των μετοχών για την περίοδο που εξετάζουμε. Οι υπολογισμοί γίνονται με βάση το προσαρμοσμένο μοντέλο της αγοράς ενώ ένας έλεγχος t χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί η σημαντικότητα των μη-κανονικών αποδόσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η αγορά αντιδρά ευνοϊκά στην ανακοίνωση μιας καταβολής μερίσματος για αρκετές μέρες πριν και μετά από μια ανακοίνωση. Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει με την θεωρία του πληροφοριακού περιεχομένου των μερισμάτων και ενισχύει την υπόθεση ότι η διανεμητική πολιτική που υιοθετεί η διοίκηση επηρεάζει την αξία της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, η Ελληνική αγορά φαίνεται να αποτιμά θετικά επιχειρήσεις που αποφασίζουν να μην διακόψουν τις πληρωμές προς τους μετόχους, ακόμα και σε περιόδους περιορισμένης ρευστότητας και μειωμένης κερδοφορίας.el
heal.abstractThe main objective of this study is to examine the impact of dividend announcements on the stock prices of Greek listed firms. Specifically, we wish to examine if there is a reaction of the Greek stock market near periods of a dividend payment occurs and if so, whether it is continuous or for specific days. This study examines an announcement sample for a period from 2007 to 2021, which is characterized by multiple crises in the Greek environment. Moreover, we are interested to see whether the Greek market valuates positively the companies who decide to distribute dividends during crises. A standard event study methodology is used for the calculation of the stocks’ abnormal returns for the examined period. Calculations are made using the market-adjusted model and a t-test is used to check for abnormal returns significance. The results show that the market reacts favorably in the announcement of a dividend payment for multiple days before and after the announcement is made. This result is consistent with the dividend information content theory and reinforces the hypothesis that the distribution policy a company’s management adopts is influential to its value. Subsequently, the Greek market seems to valuate positively companies who decide not to omit their dividends even during periods of limited liquidity and reduced profitability.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκησηel
heal.academicPublisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES), MSc in Financial Managementen
heal.titleΗ αντίδραση των τιμών των μετοχών σε μερισματικές ανακοινώσεις: η περίπτωση της Ελλάδας.el
heal.titleThe reaction of stock prices on dividend announcments: the case of Greece.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordμέρισμα, μερισματική απόδοση, μέτοχος, χρηματοοικονομική κρίσηel
heal.keyworddividend, dividend yield, shareholder, financial crisisen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΦλώρος, Χρήστοςel
heal.advisorNameFloros, Christosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States