Show simple item record

Integration of second generation immigrants into the Greek economy: challenges, prospects, findings.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚατσιμπίνη, Μαγδαληνήel
dc.creatorΚόκλη, Μαρία-Ελένηel
dc.creatorΜαρτάκου, Νικολέτταel
dc.creatorKatsimpini, Magdalinien
dc.creatorKokli, Maria-Elenien
dc.creatorMartakou, Nikolettaen
dc.date.accessioned2023-06-14T15:13:40Z
dc.date.available2023-06-14T15:13:40Z
dc.date.issued2023-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10571
dc.description.abstractΗ Ελλάδα δέχθηκε ένα σημαντικό ποσοστό οικονομικών μεταναστών σε σχέση με τον πληθυσμό της. Μεταξύ 1990 και 2010, η σημαντική εισροή μεταναστών ανάγκασε την Ελλάδα να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής μέσω μιας σειράς νόμων. Στην Ελλάδα, μια δεύτερη γενιά μεταναστών εμφανίστηκε τα τελευταία είκοσι χρόνια. Αν και ασύνδετη με την πρώτη, η ένταξη αυτής της γενιάς βασίζεται στην οικογενειακή δομή, στον περιβάλλοντα χώρο και στο άτομο. Η εκπαίδευση είναι ο αποφασιστικός παράγοντας που φέρνει τους ξένους μετανάστες πιο κοντά στους γηγενείς, ενώ ο βαθμός συμμετοχής του κράτους είναι καθοριστικός για τις διαδικασίες ένταξης. Τα παραπάνω αποτελούν τη βάση για τον στόχο της μελέτης, ο οποίος είναι η αξιολόγηση της ένταξης των μεταναστών δεύτερης γενιάς στην ελληνική οικονομία και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο μέρος, πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία καλύπτει τα τρία πρώτα κεφάλαια. Το δεύτερο μέρος είναι το ερευνητικό, το οποίο περιλαμβάνει την μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας. Ακολούθησε ποιοτική μεθοδολογία έρευνας μέσω συνεντεύξεων σε δέκα μετανάστες δεύτερης γενιάς, φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν στις νεανικές ηλικίες των 21-24 ετών, με μία μόνο εξαίρεση, αυτή των τριάντα ετών. Όσον αφορά την καταγωγή των δέκα ερωτηθέντων, οι πέντε από τους δέκα είχαν καταγωγή από την Αλβανία. Οι υπόλοιποι πέντε είχαν καταγωγή από τις εξής χώρες: Βουλγαρία (1), Συρία (1), Καζακστάν (2) και Σερβία (1). Συνοπτικά, η έρευνα καταδεικνύει πως παρά το γεγονός ότι έχουν πλέον ενταχθεί στην Ελλάδα, δεν αρνούνται την κληρονομιά τους και αποδέχονται τον τόπο προέλευσής τους. Παρά την οικονομική κρίση που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η πλειονότητά τους θεωρεί ότι η ζωή στην Ελλάδα είναι κατά πολύ ανώτερη από τη ζωή στη χώρα τους. Τα περιστατικά ρατσισμού και ξενοφοβίας προς του μετανάστες που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων παραμονής τους στη χώρα, έχουν μειωθεί. Επίσης, συναναστρέφονται καθημερινά με Έλληνες πολίτες και έχουν δημιουργήσει πραγματικά βαθιές σχέσεις μαζί τους.el
dc.description.abstractGreece is impacted in many different ways during all of the aforementioned periods, but particularly during the most recent one when it received a sizable proportion of economic migrants relative to its population. Between 1990 and 2010, a significant influx of immigrants compelled Greece to establish an original economic policy framework through a number of laws. In Greece, a second generation of immigrants has emerged over the past twenty years. Although unconnected to the first, this generation's integration relies on the family structure, the surrounding area, and the individual. Education is the deciding factor in bringing foreign immigrants closer to the indigenous, and the extent of state participation is crucial to the integration processes. This serves as the foundation for the study's goal, which is to evaluate the integration of second-generation immigrants in Greece and the factors that influence it. The study is divided into two parts, the theoretical and the research. In the first part, a literature review is carried out, which covers the first three chapters. The second part is the research part, which includes the research methodology and results. A qualitative research methodology was followed through interviews with ten second-generation immigrants, and students of the Hellenic Mediterranean University. The majority of respondents were in the young ages of 21-24, with only one exception, that of thirty. Regarding the origin of the ten respondents, five out of ten were of Albanian origin. The remaining five were from the following countries: Bulgaria (1), Syria (1), Kazakhstan (2) and Serbia (1). In summary, the research shows that despite the fact that they have now joined Greece, they do not deny their heritage and they accept their place of origin. Despite the economic crisis experienced by Greece in recent years, the majority of them consider that life in Greece is far superior to life in their country. The incidents of racism and xenophobia towards immigrants that occurred during the first years of their stay in the country have decreased. Also, they socialize with Greek citizens every day and have created really deep relationships with them.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΈνταξη των μεταναστών δεύτερης γενιάς στην ελληνική οικονομία: προκλήσεις, προοπτικές, διαπιστώσεις.el
dc.titleIntegration of second generation immigrants into the Greek economy: challenges, prospects, findings.en

healMeta

heal.creatorNameΚατσιμπίνη, Μαγδαληνήel
heal.creatorNameΚόκλη, Μαρία-Ελένηel
heal.creatorNameΜαρτάκου, Νικολέτταel
heal.creatorNameKatsimpini, Magdalinien
heal.creatorNameKokli, Maria-Elenien
heal.creatorNameMartakou, Nikolettaen
heal.publicationDate2023-06-14
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10571
heal.abstractΗ Ελλάδα δέχθηκε ένα σημαντικό ποσοστό οικονομικών μεταναστών σε σχέση με τον πληθυσμό της. Μεταξύ 1990 και 2010, η σημαντική εισροή μεταναστών ανάγκασε την Ελλάδα να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής μέσω μιας σειράς νόμων. Στην Ελλάδα, μια δεύτερη γενιά μεταναστών εμφανίστηκε τα τελευταία είκοσι χρόνια. Αν και ασύνδετη με την πρώτη, η ένταξη αυτής της γενιάς βασίζεται στην οικογενειακή δομή, στον περιβάλλοντα χώρο και στο άτομο. Η εκπαίδευση είναι ο αποφασιστικός παράγοντας που φέρνει τους ξένους μετανάστες πιο κοντά στους γηγενείς, ενώ ο βαθμός συμμετοχής του κράτους είναι καθοριστικός για τις διαδικασίες ένταξης. Τα παραπάνω αποτελούν τη βάση για τον στόχο της μελέτης, ο οποίος είναι η αξιολόγηση της ένταξης των μεταναστών δεύτερης γενιάς στην ελληνική οικονομία και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο μέρος, πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία καλύπτει τα τρία πρώτα κεφάλαια. Το δεύτερο μέρος είναι το ερευνητικό, το οποίο περιλαμβάνει την μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας. Ακολούθησε ποιοτική μεθοδολογία έρευνας μέσω συνεντεύξεων σε δέκα μετανάστες δεύτερης γενιάς, φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν στις νεανικές ηλικίες των 21-24 ετών, με μία μόνο εξαίρεση, αυτή των τριάντα ετών. Όσον αφορά την καταγωγή των δέκα ερωτηθέντων, οι πέντε από τους δέκα είχαν καταγωγή από την Αλβανία. Οι υπόλοιποι πέντε είχαν καταγωγή από τις εξής χώρες: Βουλγαρία (1), Συρία (1), Καζακστάν (2) και Σερβία (1). Συνοπτικά, η έρευνα καταδεικνύει πως παρά το γεγονός ότι έχουν πλέον ενταχθεί στην Ελλάδα, δεν αρνούνται την κληρονομιά τους και αποδέχονται τον τόπο προέλευσής τους. Παρά την οικονομική κρίση που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η πλειονότητά τους θεωρεί ότι η ζωή στην Ελλάδα είναι κατά πολύ ανώτερη από τη ζωή στη χώρα τους. Τα περιστατικά ρατσισμού και ξενοφοβίας προς του μετανάστες που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων παραμονής τους στη χώρα, έχουν μειωθεί. Επίσης, συναναστρέφονται καθημερινά με Έλληνες πολίτες και έχουν δημιουργήσει πραγματικά βαθιές σχέσεις μαζί τους.el
heal.abstractGreece is impacted in many different ways during all of the aforementioned periods, but particularly during the most recent one when it received a sizable proportion of economic migrants relative to its population. Between 1990 and 2010, a significant influx of immigrants compelled Greece to establish an original economic policy framework through a number of laws. In Greece, a second generation of immigrants has emerged over the past twenty years. Although unconnected to the first, this generation's integration relies on the family structure, the surrounding area, and the individual. Education is the deciding factor in bringing foreign immigrants closer to the indigenous, and the extent of state participation is crucial to the integration processes. This serves as the foundation for the study's goal, which is to evaluate the integration of second-generation immigrants in Greece and the factors that influence it. The study is divided into two parts, the theoretical and the research. In the first part, a literature review is carried out, which covers the first three chapters. The second part is the research part, which includes the research methodology and results. A qualitative research methodology was followed through interviews with ten second-generation immigrants, and students of the Hellenic Mediterranean University. The majority of respondents were in the young ages of 21-24, with only one exception, that of thirty. Regarding the origin of the ten respondents, five out of ten were of Albanian origin. The remaining five were from the following countries: Bulgaria (1), Syria (1), Kazakhstan (2) and Serbia (1). In summary, the research shows that despite the fact that they have now joined Greece, they do not deny their heritage and they accept their place of origin. Despite the economic crisis experienced by Greece in recent years, the majority of them consider that life in Greece is far superior to life in their country. The incidents of racism and xenophobia towards immigrants that occurred during the first years of their stay in the country have decreased. Also, they socialize with Greek citizens every day and have created really deep relationships with them.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
heal.titleΈνταξη των μεταναστών δεύτερης γενιάς στην ελληνική οικονομία: προκλήσεις, προοπτικές, διαπιστώσεις.el
heal.titleIntegration of second generation immigrants into the Greek economy: challenges, prospects, findings.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordμετανάστης, δεύτερη γενιά μεταναστών, κοινωνική ένταξη, ελληνική οικονομίαel
heal.keywordimmigrant, second-generation immigrants, social integration, Greek economyen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚούγιας, Κωνσταντίνοςel
heal.advisorNameKougias, Konstantinosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States