• Δεδουλευμένα και ταμειακές ροές: επιδράσεις στην κερδοφορία και τις εταιρικές αποδόσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σαϊτάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαναστασόπουλος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-13
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει το κατά πόσο τα ευρήματα της μελέτης του Richard G. Sloan (1996), επιβεβαιώνονται στην ελληνική πραγματικότητα, για την περίπτωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, για την ...
 • Καθαρή λειτουργική θέση και εταιρικές αποδόσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Νικηφόρος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαναστασόπουλος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει αν η αρνητική σχέση μεταξύ της καθαρής λειτουργική θέσης και των εταιρικών αποδόσεων, που έχει καταγραφεί από τους Hirshleifer, et al. (2004) και Papanastasopoylos, ...
 • Λογιστικά μεγέθη, κεφαλαιακές επενδύσεις και εταιρικές αποδόσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κοτσιφού, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαναστασόπουλος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-03-2015
  Η εργασία μελετά την σχέση ανάμεσα στην ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των συνόλου ενεργητικού μιας επιχείρησης και τις μελλοντικές αποδόσεις αυτής. Χρησιμοποιούνται οικονομετρικά μοντέλα τα οποία εξετάζονται με την μέθοδο των ...