Εμφάνιση απλής εγγραφής

Statistical analysis and correlation of the general index of banks with the general index of the Athens Stock Exchange.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚοντόγιαννος, Γεώργιοςel
dc.creatorΣαπουνάκης, Στανισλάβel
dc.creatorKontogiannos, Georgiosen
dc.creatorSapounakis, Stanislaven
dc.date.accessioned2017-10-23T07:29:35Z
dc.date.available2017-10-23T07:29:35Z
dc.date.issued2017-10-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8448
dc.description.abstractΣκοπός της έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί στην παρούσα εργασία, είναι η εξέταση της ύπαρξης ή μη της επίδρασης που έχει ο Γενικός Δείκτης Τραπεζών πάνω στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι μετοχές ήταν και είναι από τις μεγαλύτερες δυνάμεις που κινούν το χρηματιστήριο στην σύγχρονη οικονομία, πιο συγκεκριμένα οι μετοχές των μεγάλων εταιριών, ομίλων και τραπεζών. Στα παρακάτω κεφάλαια θα γίνει αναφορά στη βασική θεωρία που αφορά το χρηματιστήριο, τις μετοχές, αλλά και την θεωρία πάνω στην οποία βασίστηκε η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναπτυχθούν οι ορισμοί που αφορούν το χρηματοοικονομικό σύστημα καθώς από τι αποτελείται. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο θα αναλυθεί η θεωρία πάνω στην οποία στηρίχτηκε η μεθοδολογία, πιο συγκεκριμένα τι είναι αιτιότητα κατά Granger και η Θεωρία Αποτελεσματικής Αγοράς. Tο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρετε στην βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στο πέμπτο θα αναλυθεί η μεθοδολογία από την οποία απορρέουν τα αποτελεσμάτων καθώς και ο σχολιασμός τους.el
dc.description.abstractThe purpose of the research to be performed in this paper is to examine the existence or otherwise of the effect of the General Index of Banks on the General Index of the Athens Stock Exchange. The stocks were and are one of the biggest forces in the stock market in the modern economy, in particular the shares of large corporations, financial groups and banks. In the following chapters, reference will be made to the basic theory of the stock market, shares, and the theory on which the methodology to be used was based. The first chapter will develop the definitions of the financial system as well as what it is. In the second and third chapters we will analyze the theory on which the methodology was based, in particular what is Granger's causality and the Effective Market Theory. The fourth chapter mentions the methodology from which the results are derived, as well as their commentary.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣτατιστική ανάλυση και συσχέτιση του γενικού δείκτη τραπεζών με τον γενικό δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.el
dc.titleStatistical analysis and correlation of the general index of banks with the general index of the Athens Stock Exchange.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚοντόγιαννος, Γεώργιοςel
heal.creatorNameΣαπουνάκης, Στανισλάβel
heal.creatorNameKontogiannos, Georgiosen
heal.creatorNameSapounakis, Stanislaven
heal.publicationDate2017-10-16
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8448
heal.abstractΣκοπός της έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί στην παρούσα εργασία, είναι η εξέταση της ύπαρξης ή μη της επίδρασης που έχει ο Γενικός Δείκτης Τραπεζών πάνω στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι μετοχές ήταν και είναι από τις μεγαλύτερες δυνάμεις που κινούν το χρηματιστήριο στην σύγχρονη οικονομία, πιο συγκεκριμένα οι μετοχές των μεγάλων εταιριών, ομίλων και τραπεζών. Στα παρακάτω κεφάλαια θα γίνει αναφορά στη βασική θεωρία που αφορά το χρηματιστήριο, τις μετοχές, αλλά και την θεωρία πάνω στην οποία βασίστηκε η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναπτυχθούν οι ορισμοί που αφορούν το χρηματοοικονομικό σύστημα καθώς από τι αποτελείται. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο θα αναλυθεί η θεωρία πάνω στην οποία στηρίχτηκε η μεθοδολογία, πιο συγκεκριμένα τι είναι αιτιότητα κατά Granger και η Θεωρία Αποτελεσματικής Αγοράς. Tο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρετε στην βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στο πέμπτο θα αναλυθεί η μεθοδολογία από την οποία απορρέουν τα αποτελεσμάτων καθώς και ο σχολιασμός τους.el
heal.abstractThe purpose of the research to be performed in this paper is to examine the existence or otherwise of the effect of the General Index of Banks on the General Index of the Athens Stock Exchange. The stocks were and are one of the biggest forces in the stock market in the modern economy, in particular the shares of large corporations, financial groups and banks. In the following chapters, reference will be made to the basic theory of the stock market, shares, and the theory on which the methodology to be used was based. The first chapter will develop the definitions of the financial system as well as what it is. In the second and third chapters we will analyze the theory on which the methodology was based, in particular what is Granger's causality and the Effective Market Theory. The fourth chapter mentions the methodology from which the results are derived, as well as their commentary.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΣτατιστική ανάλυση και συσχέτιση του γενικού δείκτη τραπεζών με τον γενικό δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.el
heal.titleStatistical analysis and correlation of the general index of banks with the general index of the Athens Stock Exchange.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordΧρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δείκτης χρηματιστηρίου, οικονομικός δείκτης, αιτιότητα κατά Grangerel
heal.keywordAthens Stock Exchange, stock market indicator, economic indicator, Granger causalityen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΦλώρος, Χρήστοςel
heal.advisorNameFloros, Christosen
heal.advisorID.emailcfloros@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States