• Ο έλεγχος του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. από τα άλλα όργανα της εταιρείας και τους μετόχους.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Περάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-01
    Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας από τα άλλα όργανα της εταιρίας και τους μετόχους. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται το πως ελέγχεται το όργανο που διοικεί την ...