Εμφάνιση απλής εγγραφής

Effect of internal audit in the conduct of external audit.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΛασηθιωτάκη, Φανήel
dc.creatorLasithiotaki, Fanien
dc.date.accessioned2021-06-28T10:00:23Z
dc.date.available2021-06-28T10:00:23Z
dc.date.issued2021-06-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9934
dc.description.abstractΟ εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος αποτελούν δύο από τις πλέον χρήσιμες λειτουργίες των σύγχρονων οικονομικών μονάδων, καθώς επιτρέπουν την έγκαιρη πρόβλεψη κινδύνων, και παρέχουν δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή αυτών. Σκοπός της εν λόγω ερευνητικής εργασίας είναι η εξέταση των δύο μορφών, ο εντοπισμός της σύνδεσης μεταξύ τους, και η εξέταση της επιρροής που έχει ο εσωτερικός έλεγχος στην διενέργεια του εξωτερικού. Για την επίτευξη του σκοπού, σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Η παρούσα επιστημονική μελέτη μπορεί να αποτελέσει πηγή πληροφόρησης για μελλοντικές έρευνες πάνω στο τομέα του εταιρικού ελέγχου και στην σύνδεση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.el
dc.description.abstractInternal and external control are two of the most useful functions of modern financial units, as they allow the timely forecasting of risks, and provide safety valves to avoid them. The purpose of this research work is to examine the two forms, to identify the connection between them, and to examine the influence that internal control has on external conduct. To achieve the goal, a bibliographic review of the existing literature was designed and carried out. The present scientific study can be a source of information for future research in the field of corporate control and the connection between internal and external control.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
dc.publisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES) MSc in Accounting and Auditingen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΕπίδραση του εσωτερικού ελέγχου στη διενέργεια εξωτερικού ελέγχου.el
dc.titleEffect of internal audit in the conduct of external audit.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΛασηθιωτάκη, Φανήel
heal.creatorNameLasithiotaki, Fanien
heal.publicationDate2021-06-28
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9934
heal.abstractΟ εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος αποτελούν δύο από τις πλέον χρήσιμες λειτουργίες των σύγχρονων οικονομικών μονάδων, καθώς επιτρέπουν την έγκαιρη πρόβλεψη κινδύνων, και παρέχουν δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή αυτών. Σκοπός της εν λόγω ερευνητικής εργασίας είναι η εξέταση των δύο μορφών, ο εντοπισμός της σύνδεσης μεταξύ τους, και η εξέταση της επιρροής που έχει ο εσωτερικός έλεγχος στην διενέργεια του εξωτερικού. Για την επίτευξη του σκοπού, σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Η παρούσα επιστημονική μελέτη μπορεί να αποτελέσει πηγή πληροφόρησης για μελλοντικές έρευνες πάνω στο τομέα του εταιρικού ελέγχου και στην σύνδεση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.el
heal.abstractInternal and external control are two of the most useful functions of modern financial units, as they allow the timely forecasting of risks, and provide safety valves to avoid them. The purpose of this research work is to examine the two forms, to identify the connection between them, and to examine the influence that internal control has on external conduct. To achieve the goal, a bibliographic review of the existing literature was designed and carried out. The present scientific study can be a source of information for future research in the field of corporate control and the connection between internal and external control.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
heal.academicPublisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES) MSc in Accounting and Auditingen
heal.titleΕπίδραση του εσωτερικού ελέγχου στη διενέργεια εξωτερικού ελέγχου.el
heal.titleEffect of internal audit in the conduct of external audit.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordεσωτερικός έλεγχος, εξωτερικός έλεγχος, ελεγκτική, εταιρική διακυβέρνησηel
heal.keywordinternal audit, external audit, auditing, corporate governanceen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΤαμπουρατζή, Ευθαλίαel
heal.advisorNameTampouratzi, Efthaliaen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States