• Μέτρηση και αξιολόγηση φυσικοχημικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων του νερού του ποταμού Γιόφυρου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Πισσανίδης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Γενιατάκης, Ευθύμιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-05-2012
    Σκοπός της εργασίας είναι η παρακολούθηση καθώς και ο προσδιορισμός τυχόν ρύπανσης , η ποσοτική αλλά και η ποιοτική καταμέτρηση των στερεών που εκβάλλει ο ποταμός Γιόφυρος στη θάλασσα και η εκτίμηση της πιθανότητας ευτροφισμού ...