• Εσωτερικός έλεγχος και η σημασία του στη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Μια εμπειρική μελέτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κουτσού, Αθανασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατρίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην αύξηση της αποδοτικότητας και στη συνέχιση μιας επιχείρησης μέσα από μια επισκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας αλλά και εμπειρικής μελάτης. Στο πρώτο ...
 • Εταιρική διακυβέρνηση και εσωτερικός έλεγχος τραπεζών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Βαρδάκη, Ελισάβετ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατρίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει την αναγκαιότητα για τον έλεγχο των τραπεζών, τα οφέλη από την εφαρμογή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών και των κυβερνήσεων να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις ...
 • Η ανεξαρτησία, ο ρόλος και η ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή των ιδιωτικών εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Βλαχάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατρίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-02-2015
  Η ανεξαρτησία είναι μια έννοια με ιδιαίτερη σημασία. Ανεξαρτησία σημαίνει ότι ο ορκωτός ελεγκτής είναι ανεπηρέαστος από κάθε οικονομική ή άλλη σχέση με τον ελεγχόμενο πελάτη. Με βάση ορισμένες γενικά αποδεκτές αρχές ο ...
 • Πιστωτική πολιτική και διαχείριση πωλήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γρηγοράκης, Ζαχαρίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατρίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Στα πλαίσια της παρύσας εργασίας, διερευνήθηκε, σε θεωρητικό και σε εμπειρικό επίπεδο, η σχέση μεταξύ της παρεχόμενης πίστωσης και της διαχείρισης πωλήσεων. Πίστωση είναι ένας φυσικός τρόπος βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, ...
 • Πώς μπορεί ο εσωτερικός έλεγχος να βελτιώσει το δημόσιο τομέα; Η περίπτωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Στιβακτάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατρίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Η παρούσα διπλωµατική εργασία συντάχθηκε µε σκοπό την ανάδειξη της υπάρχουσας κατάστασης της Τ.Α. και την ανίχνευση του τρόπου βελτίωσης της µε την υιοθέτηση κατάλληλων συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. Αφορµή για την εκπόνησή ...
 • Χειραγώγηση κερδών επιχειρήσεων εντάσεως κεφαλαίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Βουργουράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατρίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση του φαινομένου της χειραγώγησης των κερδών των επιχειρήσεων εντάσεως κεφαλαίου. Προς το σκοπό αυτό αποσαφηνίζονται οι έννοιες της χειραγώγησης των κερδών, της δημιουργικής ...