• Μελέτη και κατασκευή μονάδας ηλεκτρόλυσης για παραγωγή υδρογόνου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ατσάς, Αντώνιος; Λιανουδάκης, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-01
    Η εργασία αναλύει πώς αυτό μπορεί να αλλάξει με την χρήση της Ηλεκτρόλυσης, μιας μεθόδου διαχωρισμού του υδρογόνου με σκοπό την παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρικής ή θερμικής), για την οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες ...