• Ποιότητα ζωής και χρήση νέων τεχνολογιών από ηλικιωμένα άτομα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Ευαγγέλου, Σαλώμη; Παναγιωτίδης, Σταύρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρεάτου, Αικατερίνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-11
    Σκοπός της μελέτης μας είναι να διερευνήσουμε πώς η γνώση των νέων τεχνολογιών επηρεάζει διαστάσεις της ποιότητας ζωής στα ηλικιωμένα άτομα. Επίσης, σαν επιμέρους στόχος τέθηκε να ερευνήσουμε σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούν ...