• Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος παροχής υπηρεσιών τράπεζας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Καλάκωνα, Βασιλική; Σαββάκη, Χριστονύμφη-Γεωργία
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-12-2014
    Στην παρούσα εργασία, σχεδιάζεται και υλοποιείται η Βάση Δεδομένων τραπεζικού οργανισμού, καθώς και το σύστημα διαχείρισης της. Για την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων και του συστήματος διαχείρισης χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία ...