• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η περίπτωση της ανατολικής Κρήτης με έμφαση στον αγροτουρισμό.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Καζάνης, Εμμανουήλ; Καφαντάρη, Αικατερίνη; Λυράκης, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βούλγαρη, Φωτεινή
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-07-2015
    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού γενικότερα, αλλά και τον βαθμό στον οποίο έχει λάβει χώρα στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης. Ο ...