• Δεδουλευμένα και ταμειακές ροές: επιδράσεις στην κερδοφορία και τις εταιρικές αποδόσεις.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Σαϊτάκη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαναστασόπουλος, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-13
    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει το κατά πόσο τα ευρήματα της μελέτης του Richard G. Sloan (1996), επιβεβαιώνονται στην ελληνική πραγματικότητα, για την περίπτωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, για την ...