• Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες -Λοιμώξεις και μέτρα πρόληψης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Βελημβασάκη, Πηγή; Γαλανάκη, Ευαγγελία; Ταχματζίδου, Καλλιόπη
    Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-07-2009
    Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να περιγράψει και να καταγράψει τους τύπους των κεντρικών φλεβικών καθετήρων (ΚΦΚ), τις πιθανές λοιμώξεις που μπορεί να προκαλέσει η τοποθέτησή τους καθώς και τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή ...