• Γεωλογική, υδρογεωλογική και γεωτεχνική μελέτη φράγματος Κουρίου στην Κύπρο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μανώλη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Σούπιος, Παντελής
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-02-2009
    Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η υδρογεωλογική έρευνα του φράγματος του Κουρή στη Κύπρο. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η γεωλογική, υδρογεωλογική, τεκτονική και σεισμοτεκτονική διερεύνηση της περιοχής του ...