• Εφαρμογές δοσιμετρίας θερμοφωταύγειας για την μέτρηση δόσεων από ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Μηχανημάτων
    Συγγραφείς: Αβραάμ, Φωτεινή
    Επιβλέπων καθηγητής: Δαμηλάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Δοσιμετρία είναι ο κλάδος της επιστήμης που ασχολείται με τις μετρήσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών, με σκοπό την ποσοτική έκφραση της σχέσης μεταξύ των χαρακτηριστικών ενός πεδίου ακτινοβόλησης και του αποτελέσματος της ...