Show simple item record

The anxiety of students for the new High Scholl and stress management.

Dublin Core metadata

dc.creatorΓκολέμη, Θεοδoσίαel
dc.creatorΚυθραιώτη, Σωτηρούλαel
dc.creatorΠαναγιώτου, Αργυρώel
dc.creatorGkolemi, Theodosiaen
dc.creatorKythraioti, Sotiroulaen
dc.creatorPanagiotou, Argyroen
dc.date.accessioned2016-03-15T12:48:15Z
dc.date.available2016-03-15T12:48:15Z
dc.date.issued2016-03-03T11:35:41Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/1307
dc.description.abstractΗ παρούσα έρευνα επιχειρεί να εξετάσει την κατάσταση των μαθητών όσο αφορά το άγχος επίδοσης τους προς το νέο εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, ο σκοπός είναι η δημιουργία σχετικής έρευνας ως προς το Νέο Τύπο Λυκείου, εφόσον το νέο εκπαιδευτικό σύστημα εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Χρησιμοποιήθηκε ποσοτική μέθοδος έρευνας. Το δείγμα της έρευνας απευθύνεται σε 404 μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου (ηλικίας 15-17 ετών) από διάφορες περιοχές του Ηρακλείου. Η μέθοδος της δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη των ερωτηματολογίων ήταν στρωματοποιημένη. Στη συνέχεια όμως ήταν αδύνατο να λάβουμε εγκαίρως άδεια από το Υπουργείο για να εισέλθουμε σε σχολικούς χώρους, έτσι επιλέξαμε τη δειγματοληψία ευκολίας, ώστε να γίνει λήψη των ερωτηματολογίων σε χώρους που συναθροίζονται οι νέοι σε φροντιστήρια και σε Αθλητικά Κέντρα. Αρχικά, θέσαμε πέντε στόχους, οι οποίοι φάνηκε να επαρκούν για την διεξαγωγή της έρευνας. Οι στόχοι της έρευνας παρουσιάζονται ως εξής: - Η μελέτη του άγχος επίδοσης των μαθητών σε σχέση με το φύλο.- Το άγχος επίδοσης των μαθητών σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους. - Το άγχος της επίδοσης των μαθητών σε σχέση με το βαθμό δυσκολίας της τάξης. - Το άγχος των μαθητών για το Νέο Τύπο Λυκείου σε συνάρτηση με τις μεταβλητές φύλο των μαθητών και το βαθμό άγχους του Λυκείου. - Η προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις. Η έρευνα εξέτασε το άγχος επίδοσης των μαθητών και τη συσχέτιση με τις μεταβλητές, φύλο του μαθητή και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Ύστερα από στατιστική ανάλυση, τα κορίτσια αντιμετωπίζουν περισσότερο άγχος για τη σχολική τους επίδοση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως κάθε φύλο διαθέτει διαφορετικούς τρόπους να διαχειρίζεται και να αντιμετωπίζει τις αγχογόνες καταστάσεις. Στην συνέχεια, το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει άμεσα την σχολική επίδοση των εφήβων μέσα από ερεθίσματα που παρέχει καθώς και την γενικότερη αντίληψη για την μόρφωση των ανθρώπων. Παρόλα αυτά το μορφωτικό επίπεδο των γονιών, δείχνει να μην διαδραματίζεται κανένα ρόλο στο άγχος επίδοσης των παιδιών. Όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας της τάξης, οι απαιτήσεις των μαθημάτων και των καθηγητών συντελούν στην ενίσχυση του άγχους. Ο Νέος Τύπος Λυκείου προσδίδει περισσότερο άγχος στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια και αυτό οφείλεται στο ότι τα κορίτσια θέτουν υψηλότερους στόχους για τις τελικές εξετάσεις. Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα η προσπάθεια εφαρμογής του Νέου Τύπου Λυκείου εντείνει σημαντικά το άγχος των μαθητών για την σχολική τους επίδοση. Όσον αφορά για τις τεχνικές διαχείρισης του άγχους, υπάρχουν συγκεκριμένα είδη στρατηγικών αντιμετώπισης του άγχους οι οποίες είναι στρατηγικές εστιασμένες στο πρόβλημα και στρατηγικές εστιασμένες στο συναίσθημα. Έπειτα οι έφηβοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δύο είδη στρατηγικών ώστε να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση άγχους στην καθημερινότητά τους.el
dc.description.abstractThis research investigates the situation of students regarding their performance anxiety to the new educational system. Also, the purpose is to provide relevant research to the new type of high school, where the new education system applies for the first time. The data for the research that were used were quantitative. The sample of the survey addressed to 404 students A and B high school (aged 15-17 years) from different areas of Heraklion. The method of sampling was used to obtain the questionnaires that were done by lectures. But then it was impossible to obtain timely authorization from the Ministry to enter school grounds, chose the sampling facility to give away the questionnaires in places that gather young people in schools and sports centers. First, we set five targets, in which they seemed to be enough for the conduction of the research.The objectives of the survey are as follows: - The study of student performance with anxieties in relation to sex. - The pupils' performance and anxiety in relation to the educational level of their parents. - The stress of student’s performance in relation to the degree of difficulty of the class. - Stress of students for the new type of high school in relation to students' gender variables and the degree of anxiety in high school. - To prepare students for the exam. The study looked at student’s performance anxiety and a correlation with variables, student gender and educational level of parents. After statistical analysis, the girls face more stress in their school performance. This occurs due to the fact that each sex has different ways to manage and cope with stressful situations. With this, the family environment directly affects the academic performance of adolescents through stimulus which it provides, and the general perception of education of people. Plus these educational level of parents, appears not play any role in child performance anxieties. Regarding the degree of difficulty of the order, the requirements of the courses and teachers contribute to the strengthening of stress. As the New Type of High School gives more stress in girls compared with boys, and this is because girls try to achieve higher goals for the final exams. Finally, based on the results of the effort to implement the New Type High School significantly enhance the students' anxiety about their school performance. Concerning the techniques in managing anxiety, there are specific kinds of strategies to deal with anxiety which are focused to the problem and they are also strategically focused on the emotion. Then teenagers can use the two kind of strategies in order to face an anxiety situation in their daily life.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Department of Social Worken
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΤο άγχος των μαθητών για το νέο τύπο Λυκείου και τεχνικές διαχείρισής του.el
dc.titleThe anxiety of students for the new High Scholl and stress management.en

healMeta

heal.creatorNameΓκολέμη, Θεοδoσίαel
heal.creatorNameΚυθραιώτη, Σωτηρούλαel
heal.creatorNameΠαναγιώτου, Αργυρώel
heal.creatorNameGkolemi, Theodosiaen
heal.creatorNameKythraioti, Sotiroulaen
heal.creatorNamePanagiotou, Argyroen
heal.publicationDate2016-03-03T11:35:41Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/1307
heal.abstractΗ παρούσα έρευνα επιχειρεί να εξετάσει την κατάσταση των μαθητών όσο αφορά το άγχος επίδοσης τους προς το νέο εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, ο σκοπός είναι η δημιουργία σχετικής έρευνας ως προς το Νέο Τύπο Λυκείου, εφόσον το νέο εκπαιδευτικό σύστημα εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Χρησιμοποιήθηκε ποσοτική μέθοδος έρευνας. Το δείγμα της έρευνας απευθύνεται σε 404 μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου (ηλικίας 15-17 ετών) από διάφορες περιοχές του Ηρακλείου. Η μέθοδος της δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη των ερωτηματολογίων ήταν στρωματοποιημένη. Στη συνέχεια όμως ήταν αδύνατο να λάβουμε εγκαίρως άδεια από το Υπουργείο για να εισέλθουμε σε σχολικούς χώρους, έτσι επιλέξαμε τη δειγματοληψία ευκολίας, ώστε να γίνει λήψη των ερωτηματολογίων σε χώρους που συναθροίζονται οι νέοι σε φροντιστήρια και σε Αθλητικά Κέντρα. Αρχικά, θέσαμε πέντε στόχους, οι οποίοι φάνηκε να επαρκούν για την διεξαγωγή της έρευνας. Οι στόχοι της έρευνας παρουσιάζονται ως εξής: - Η μελέτη του άγχος επίδοσης των μαθητών σε σχέση με το φύλο.- Το άγχος επίδοσης των μαθητών σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους. - Το άγχος της επίδοσης των μαθητών σε σχέση με το βαθμό δυσκολίας της τάξης. - Το άγχος των μαθητών για το Νέο Τύπο Λυκείου σε συνάρτηση με τις μεταβλητές φύλο των μαθητών και το βαθμό άγχους του Λυκείου. - Η προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις. Η έρευνα εξέτασε το άγχος επίδοσης των μαθητών και τη συσχέτιση με τις μεταβλητές, φύλο του μαθητή και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Ύστερα από στατιστική ανάλυση, τα κορίτσια αντιμετωπίζουν περισσότερο άγχος για τη σχολική τους επίδοση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως κάθε φύλο διαθέτει διαφορετικούς τρόπους να διαχειρίζεται και να αντιμετωπίζει τις αγχογόνες καταστάσεις. Στην συνέχεια, το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει άμεσα την σχολική επίδοση των εφήβων μέσα από ερεθίσματα που παρέχει καθώς και την γενικότερη αντίληψη για την μόρφωση των ανθρώπων. Παρόλα αυτά το μορφωτικό επίπεδο των γονιών, δείχνει να μην διαδραματίζεται κανένα ρόλο στο άγχος επίδοσης των παιδιών. Όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας της τάξης, οι απαιτήσεις των μαθημάτων και των καθηγητών συντελούν στην ενίσχυση του άγχους. Ο Νέος Τύπος Λυκείου προσδίδει περισσότερο άγχος στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια και αυτό οφείλεται στο ότι τα κορίτσια θέτουν υψηλότερους στόχους για τις τελικές εξετάσεις. Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα η προσπάθεια εφαρμογής του Νέου Τύπου Λυκείου εντείνει σημαντικά το άγχος των μαθητών για την σχολική τους επίδοση. Όσον αφορά για τις τεχνικές διαχείρισης του άγχους, υπάρχουν συγκεκριμένα είδη στρατηγικών αντιμετώπισης του άγχους οι οποίες είναι στρατηγικές εστιασμένες στο πρόβλημα και στρατηγικές εστιασμένες στο συναίσθημα. Έπειτα οι έφηβοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δύο είδη στρατηγικών ώστε να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση άγχους στην καθημερινότητά τους.el
heal.abstractThis research investigates the situation of students regarding their performance anxiety to the new educational system. Also, the purpose is to provide relevant research to the new type of high school, where the new education system applies for the first time. The data for the research that were used were quantitative. The sample of the survey addressed to 404 students A and B high school (aged 15-17 years) from different areas of Heraklion. The method of sampling was used to obtain the questionnaires that were done by lectures. But then it was impossible to obtain timely authorization from the Ministry to enter school grounds, chose the sampling facility to give away the questionnaires in places that gather young people in schools and sports centers. First, we set five targets, in which they seemed to be enough for the conduction of the research.The objectives of the survey are as follows: - The study of student performance with anxieties in relation to sex. - The pupils' performance and anxiety in relation to the educational level of their parents. - The stress of student’s performance in relation to the degree of difficulty of the class. - Stress of students for the new type of high school in relation to students' gender variables and the degree of anxiety in high school. - To prepare students for the exam. The study looked at student’s performance anxiety and a correlation with variables, student gender and educational level of parents. After statistical analysis, the girls face more stress in their school performance. This occurs due to the fact that each sex has different ways to manage and cope with stressful situations. With this, the family environment directly affects the academic performance of adolescents through stimulus which it provides, and the general perception of education of people. Plus these educational level of parents, appears not play any role in child performance anxieties. Regarding the degree of difficulty of the order, the requirements of the courses and teachers contribute to the strengthening of stress. As the New Type of High School gives more stress in girls compared with boys, and this is because girls try to achieve higher goals for the final exams. Finally, based on the results of the effort to implement the New Type High School significantly enhance the students' anxiety about their school performance. Concerning the techniques in managing anxiety, there are specific kinds of strategies to deal with anxiety which are focused to the problem and they are also strategically focused on the emotion. Then teenagers can use the two kind of strategies in order to face an anxiety situation in their daily life.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Department of Social Worken
heal.titleΤο άγχος των μαθητών για το νέο τύπο Λυκείου και τεχνικές διαχείρισής του.el
heal.titleThe anxiety of students for the new High Scholl and stress management.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordάγχος, μαθητής λυκείου, διαχείριση άγχουςel
heal.keywordanxiety, high school student, stress managementen
heal.advisorNameΛεμονή, Ζαφειρούλαel
heal.advisorNameLemoni, Zafeiroulaen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)