Εμφάνιση απλής εγγραφής

Development of an integrated GIS for the interpretation of satellite derived thermal Infra-Red (TIR) anomalies possibly related to impending earthquakes.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΑργυρίου, Θανάσηςel
dc.creatorArgiriou, Thanasisen
dc.date.accessioned2016-03-15T14:26:50Z
dc.date.available2016-03-15T14:26:50Z
dc.date.issued2008-2-29T15:58:23Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2509
dc.description.abstractΗ συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με τη φαινομενολογία, με βάση τις γεωθερμικές μετρήσεις της επιφάνειας της γης. Γι' αυτό παρουσιάζεται μια προσέγγιση, που καλείται RAT που προτείνεται για τον καθορισμό των χώρο-χρονικώνθερμικών ανωμαλιών. Πραγματοποιούνται ανεξάρτητες μετρήσεις βασισμένες σε GPS, σεισμομετρικά με πολλές παραμέτρους (γεοθερμικές, γεοχημικές, γεοηλεκτρικές) δίκτυα, καθώς και συστηματικές επιχειρήσεις μαγνητοτελλουρικών και ηλεκτρομαγνητικών τομογραφικών αξιολογήσεων, αναλύονται για τον καθορισμό επεξηγηματικών φυσικών μοντέλων που μπορούν να δικαιολογήσουν τις δορυφορικές παρατηρήσεις.el
dc.description.abstractThis thesis concerns the phenomenologia, on the base of measures of the infrared thermal , of the radiation emitted from the land surface. For that purpose a review of a robust approach called RAT which is proposed for the identification of space time thermal anomalies takes place. Independent measurements based on GPS, seismometric, multi-parametric (geothermal, geochemical, geoelectrical) networks, as well as systematic campaigns of magnetotelluric and electromagnetic tomographic survey are analysed in order to verify explanatory physical models which can justify satellite observations.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΑνάπτυξη GIS για την ερμηνεία των δορυφορικών θερμικών ανωμαλιών (TIR), ενδεχομένως παραγόμενες από επικείμενους σεισμούς.el
dc.titleDevelopment of an integrated GIS for the interpretation of satellite derived thermal Infra-Red (TIR) anomalies possibly related to impending earthquakes.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΑργυρίου, Θανάσηςel
heal.creatorNameArgiriou, Thanasisen
heal.publicationDate2008-2-29T15:58:23Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2509
heal.abstractΗ συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με τη φαινομενολογία, με βάση τις γεωθερμικές μετρήσεις της επιφάνειας της γης. Γι' αυτό παρουσιάζεται μια προσέγγιση, που καλείται RAT που προτείνεται για τον καθορισμό των χώρο-χρονικώνθερμικών ανωμαλιών. Πραγματοποιούνται ανεξάρτητες μετρήσεις βασισμένες σε GPS, σεισμομετρικά με πολλές παραμέτρους (γεοθερμικές, γεοχημικές, γεοηλεκτρικές) δίκτυα, καθώς και συστηματικές επιχειρήσεις μαγνητοτελλουρικών και ηλεκτρομαγνητικών τομογραφικών αξιολογήσεων, αναλύονται για τον καθορισμό επεξηγηματικών φυσικών μοντέλων που μπορούν να δικαιολογήσουν τις δορυφορικές παρατηρήσεις.el
heal.abstractThis thesis concerns the phenomenologia, on the base of measures of the infrared thermal , of the radiation emitted from the land surface. For that purpose a review of a robust approach called RAT which is proposed for the identification of space time thermal anomalies takes place. Independent measurements based on GPS, seismometric, multi-parametric (geothermal, geochemical, geoelectrical) networks, as well as systematic campaigns of magnetotelluric and electromagnetic tomographic survey are analysed in order to verify explanatory physical models which can justify satellite observations.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
heal.titleΑνάπτυξη GIS για την ερμηνεία των δορυφορικών θερμικών ανωμαλιών (TIR), ενδεχομένως παραγόμενες από επικείμενους σεισμούς.el
heal.titleDevelopment of an integrated GIS for the interpretation of satellite derived thermal Infra-Red (TIR) anomalies possibly related to impending earthquakes.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordδορυφόρος, γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (ΓΠΣ), σεισμική μέτρηση, σεισμός, φυσικό μοντέλο, RATel
heal.keywordgeographic information system (GIS), seismic measurement, RAT, satellite, physical model, earthquakeen
heal.advisorNameΒαλλιανάτος, Φίλιπποςel
heal.advisorNameTramutoli, Valerioel
heal.advisorNameVallianatos, Philipposen
heal.advisorNameTramuloti, Valerioen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)