• Προσδιοριστικοί παράγοντες διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Αρχάβλη, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-08-2014
    Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των προσδιοριστικών παραγόντων του κεφαλαίου κίνησης στην αποδοτικότητα, στην κερδοφορία και στην αγοραία αξία των επιχειρήσεων. Μεθοδολογία: ...