• Διεθνείς διαφορές στη λογιστική τυποποίηση και συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δανελάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροδοσθένους, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-20
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση της ύπαρξης ή μη διαφοροποιήσεων στην ποιότητα της πληροφορίας που δίδεται στην Αμερική με τη χρήση των (US GAAP) Γενικώς Αποδεκτών Λογιστικών Κανόνων, και στην Ευρώπη με τη ...
 • Λογιστική τυποποίηση και έλεγχος επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Παπαδουράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροδοσθένους, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Σε αυτή την εργασία, στο θεωρητικό μέρος εξετάζεται η εξέλιξη της λογιστικής τυποποίησης στην Ελλάδα. Οι έννοιες της τυποποίησης και εναρμόνισης σε διεθνές επίπεδο καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αυτές οι ...
 • Λογιστική τυποποίηση σε Ευρώπη και Αμερική. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σγουράκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροδοσθένους, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Η παρούσα εργασία στοχεύει στη μελέτη της λογιστικής τυποποίησης στην Ευρώπη και την Αμερική. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IAS/IFRS) για την Ευρώπη και οι Γενικώς Αποδεκτοί ...