• Το πρόγραμμα Ι-ACE στην υπηρεσία των κωφών ανθρώπων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Κορναράκης, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδουράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-01-11
    Η ελληνική νοηματική γλώσσα έχει αναγνωριστεί ως επίσημη γλώσσα των κωφών το 2000. Στην Ελλάδα, υπάρχουν περίπου 25.000 κωφοί και 40.000 περίπου βαρήκοοι. Η διάδοση της περιορίζεται στις ομάδες κωφών και βαρήκοων, έχοντας ...