• Το σχέδιο εξυγίανσης των επιχειρήσεων κατά το ν.4013/2011

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Παπουτσάκη, Βασιλεία
    Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2015
    Ο ν. 4013/2011 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 αναφέρεται σε δύο μέρη :το πρώτο αφορά τη Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ...