Εμφάνιση απλής εγγραφής

Web site for professors.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΕυαγγελινάκης, Μιχαήλel
dc.creatorEvangelinakis, Michailen
dc.date.accessioned2016-03-15T15:18:23Z
dc.date.available2016-03-15T15:18:23Z
dc.date.issued2012-05-28T17:00:42Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/3395
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης υποψηφίων συνεργατών για το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στους υποψήφιους να εγγραφούν στο σύστημα, να υποβάλλουν μια αίτηση συνεργασίας προς το τμήμα και στη συνέχεια, μέσω μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας, αξιολογούνται τα στοιχεία που έχουν υποβάλλει. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο, η γλώσσα προγραμματισμού διαδικτύου PHP, το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MYSQL και ο Apache Server. Τα θεωρητικά θέματα που άπτονται του αντικειμένου της πτυχιακής όπως και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, αναπτύσσονται αναλυτικά καθώς επίσης και όλες οι φάσεις που ακολουθήθηκαν από την ανάλυση μέχρι την υλοποίηση του συστήματος. Το αποτέλεσμα της πτυχιακής αποτελεί μια πλήρως λειτουργική εφαρμογή, η οποία μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί άμεσα από το τμήμα είτε να αποτελέσει "βάση" για περαιτέρω ανάπτυξη.el
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is the design and the implementation of a web-based application for the administration of the associate candidates in the Department of Applied Informatics & Multimedia of T.E.I. Crete. The application gives the opportunity to the candidates to register in the system, to submit an associate application to the Department and finally, through a automated procedure, their data get evaluated. For the development of this application there where used, mostly, the web-based programming language PHP, the database management system MySQL and the Apache Server. The theoretical subjects related to the theme of this thesis, the tools that have been used and all of the stages that have been followed from the analysis to the completion of the system have been developed analytically. The result of this thesis is a fully functional application, which can be immediately used from the Department or used as a basis for further developmenten
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΔιαδικτυακός τόπος διαχείρισης εκπαιδευτικού προσωπικού.el
dc.titleWeb site for professors.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΕυαγγελινάκης, Μιχαήλel
heal.creatorNameEvangelinakis, Michailen
heal.publicationDate2012-05-28T17:00:42Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/3395
heal.abstractΣκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης υποψηφίων συνεργατών για το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στους υποψήφιους να εγγραφούν στο σύστημα, να υποβάλλουν μια αίτηση συνεργασίας προς το τμήμα και στη συνέχεια, μέσω μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας, αξιολογούνται τα στοιχεία που έχουν υποβάλλει. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο, η γλώσσα προγραμματισμού διαδικτύου PHP, το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MYSQL και ο Apache Server. Τα θεωρητικά θέματα που άπτονται του αντικειμένου της πτυχιακής όπως και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, αναπτύσσονται αναλυτικά καθώς επίσης και όλες οι φάσεις που ακολουθήθηκαν από την ανάλυση μέχρι την υλοποίηση του συστήματος. Το αποτέλεσμα της πτυχιακής αποτελεί μια πλήρως λειτουργική εφαρμογή, η οποία μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί άμεσα από το τμήμα είτε να αποτελέσει "βάση" για περαιτέρω ανάπτυξη.el
heal.abstractThe purpose of this thesis is the design and the implementation of a web-based application for the administration of the associate candidates in the Department of Applied Informatics & Multimedia of T.E.I. Crete. The application gives the opportunity to the candidates to register in the system, to submit an associate application to the Department and finally, through a automated procedure, their data get evaluated. For the development of this application there where used, mostly, the web-based programming language PHP, the database management system MySQL and the Apache Server. The theoretical subjects related to the theme of this thesis, the tools that have been used and all of the stages that have been followed from the analysis to the completion of the system have been developed analytically. The result of this thesis is a fully functional application, which can be immediately used from the Department or used as a basis for further developmenten
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΔιαδικτυακός τόπος διαχείρισης εκπαιδευτικού προσωπικού.el
heal.titleWeb site for professors.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordεκπαιδευτικοί, σύστημα πληροφοριών ανθρωπίνων πόρωνel
heal.keywordeducators, human resource information systemen
heal.advisorNameΜάλαμος, Αθανάσιοςel
heal.advisorNameMalamos, Athanasiosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)