Εμφάνιση απλής εγγραφής

Study of human movement and ISO standard H-Anim and implementation of a Web interface through X3DOM framework.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΡοδόπουλος, Αλέξανδρος-Απόλλωνel
dc.creatorRodopoulos, Alexandros-Apollonen
dc.date.accessioned2016-03-15T15:42:01Z
dc.date.available2016-03-15T15:42:01Z
dc.date.issued2015-07-14T11:12:52Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/3799
dc.description.abstractΣτην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ο φοιτητής καλείται να μελετήσει βασικές έννοιες και όρους του ανθρώπινου σώματος που συμβάλλουν στην διαδικασία της κίνησης του. Καθώς και τη μελέτη του προτύπου H-Anim, που συμβάλει για την μετέπειτα αξιοποίηση του. Αφού ολοκληρωθεί η μελέτη και η εξοικείωση με το αντικείμενο θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του. Η γνώση και η χρήση τεχνολογιών πάνω στο X3DOM, το πρότυπο H-Anim, JavaScript, X3D, στη μηχανή φυσικής Bullet Physics κ.α. είναι απαραίτητη για να πραγματοποιηθεί το τελικό αποτέλεσμα. Το οποίο θα προσφέρει στον χρήστη την εμπειρία μιας προσομοίωσης του ανθρώπινου σώματος και λειτουργίας του μέσα από έναν web-browser έχοντας ένα ρεαλιστικό ragdoll σε έναν εικονικό χώρο.el
dc.description.abstractIn this particular thesis, the student is called to study basic concepts and terms of human body, that contributes to the process of motion. As also the study of H-Anim ISO, which is a major fact for the following utilization. When the study is completed and the student have developed a familiarity about the subject, he then shall start the implementation process. The knowledge and the uses of technologies on X3DOM, H-Anim ISO, JavaScript, X3D, physics engine Bullet Physics etc. is required to reach the final goal. Which will offer to the user, the experience of a simulation of human body and functionality, through a web-browser having a realistic ragdoll inside a virtual space.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΜελέτη της ανθρώπινης κίνησης και του ISO προτύπου H-Anim καθώς και η εφαρμογή του σε περιβάλλον Web μέσω του X3DOM framework.el
dc.titleStudy of human movement and ISO standard H-Anim and implementation of a Web interface through X3DOM framework.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΡοδόπουλος, Αλέξανδρος-Απόλλωνel
heal.creatorNameRodopoulos, Alexandros-Apollonen
heal.publicationDate2015-07-14T11:12:52Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/3799
heal.abstractΣτην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ο φοιτητής καλείται να μελετήσει βασικές έννοιες και όρους του ανθρώπινου σώματος που συμβάλλουν στην διαδικασία της κίνησης του. Καθώς και τη μελέτη του προτύπου H-Anim, που συμβάλει για την μετέπειτα αξιοποίηση του. Αφού ολοκληρωθεί η μελέτη και η εξοικείωση με το αντικείμενο θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του. Η γνώση και η χρήση τεχνολογιών πάνω στο X3DOM, το πρότυπο H-Anim, JavaScript, X3D, στη μηχανή φυσικής Bullet Physics κ.α. είναι απαραίτητη για να πραγματοποιηθεί το τελικό αποτέλεσμα. Το οποίο θα προσφέρει στον χρήστη την εμπειρία μιας προσομοίωσης του ανθρώπινου σώματος και λειτουργίας του μέσα από έναν web-browser έχοντας ένα ρεαλιστικό ragdoll σε έναν εικονικό χώρο.el
heal.abstractIn this particular thesis, the student is called to study basic concepts and terms of human body, that contributes to the process of motion. As also the study of H-Anim ISO, which is a major fact for the following utilization. When the study is completed and the student have developed a familiarity about the subject, he then shall start the implementation process. The knowledge and the uses of technologies on X3DOM, H-Anim ISO, JavaScript, X3D, physics engine Bullet Physics etc. is required to reach the final goal. Which will offer to the user, the experience of a simulation of human body and functionality, through a web-browser having a realistic ragdoll inside a virtual space.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΜελέτη της ανθρώπινης κίνησης και του ISO προτύπου H-Anim καθώς και η εφαρμογή του σε περιβάλλον Web μέσω του X3DOM framework.el
heal.titleStudy of human movement and ISO standard H-Anim and implementation of a Web interface through X3DOM framework.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordπλατφόρμα X3DOM, ανθρωπόμορφο μοντέλο, κίνηση, πρότυπο H-Animel
heal.keywordX3DOM platform, humanoid, movement, H-Anim standarden
heal.advisorNameΜαλάμος, Αθανάσιοςel
heal.advisorNameMalamos, Athanasiosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)