Εμφάνιση απλής εγγραφής

Project of self-sustained systems for the generation of electrical and thermal energy of the isle Pserimos.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜάγκος, Σακελλάρηςel
dc.creatorMagkos, Sakellarisen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:01:55Z
dc.date.available2016-03-15T16:01:55Z
dc.date.issued2014-10-07T10:32:49Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4215
dc.description.abstractΗ εργασία θα εστιάσει στη μελέτη δύο ανεξάρτητων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στην Νήσο Ψέριμο από συστήματα Α.Π.Ε. Για την ηλεκτρική ενέργεια τα συστήματα που θα εξεταστούν είναι: ανεμογεννήτριες μικρού μεγέθους, φωτοβολταϊκά ,ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές για αποθήκευση. Στόχος του έργου ήταν να εξεταστεί η απαιτούμενη σύνθεση και διαστασιολόγηση του υβριδικού συστήματος, προκειμένου να επιτευχθούν η μέγιστη διείσδυση ΑΠΕ επί της ετήσιας ζήτησης ενέργειας του νησιού. Για τη θερμική ενέργεια θα εξεταστεί σύστημα: ηλιακών συλλεκτών για την χρήση ζεστού νερού χρήσης και για την θέρμανση χώρου καυστήρας βιομάζας με την χρήση ως καύσιμο την ελιά ύστερα από καλλιέργεια και κατάλληλη επεξεργασία . Θα εκπονηθεί τεχνική μελέτη (χωροθέτηση και διαστασιολόγηση) καθώς και οικονομική αξιολόγηση των συστημάτων. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα η Νήσος της Ψερίμου, να καλυφτούν οι ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης και ηλεκτρισμού, από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και να δημιουργηθεί ένα νησί το οποίο θα είναι ενεργειακά αυτάρκες.el
dc.description.abstractThe project will focus on the study of two independent systems producing electricity and thermal energy in the Isle of Pserimos through renewable energy systems (RES). Electricity systems taken into confederation are: small wind turbines, photovoltaics and electrochemical batteries for storage. The aim of the project was to examine the required composition and design of the hybrid system in order to achieve maximum penetration of RES into the annual energy demand of the island. Solar panels for hot water use and the a heating biomass boiler using olive wood as fuel will be considered for the thermal energy system. A technical study (including sitting and sizing as well as an economic evaluation of the systems will be conducted. The purpose of this project is the isle of pserimos to be freed from fossil fuels, to cover its energy needs for heat and electricity from Renewable Energy Sources ( RES ) and eventually become a self-sufficient island energy-wise.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΜελέτη αυτόνομων συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στη νήσο Ψέριμο.el
dc.titleProject of self-sustained systems for the generation of electrical and thermal energy of the isle Pserimos.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜάγκος, Σακελλάρηςel
heal.creatorNameMagkos, Sakellarisen
heal.publicationDate2014-10-07T10:32:49Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4215
heal.abstractΗ εργασία θα εστιάσει στη μελέτη δύο ανεξάρτητων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στην Νήσο Ψέριμο από συστήματα Α.Π.Ε. Για την ηλεκτρική ενέργεια τα συστήματα που θα εξεταστούν είναι: ανεμογεννήτριες μικρού μεγέθους, φωτοβολταϊκά ,ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές για αποθήκευση. Στόχος του έργου ήταν να εξεταστεί η απαιτούμενη σύνθεση και διαστασιολόγηση του υβριδικού συστήματος, προκειμένου να επιτευχθούν η μέγιστη διείσδυση ΑΠΕ επί της ετήσιας ζήτησης ενέργειας του νησιού. Για τη θερμική ενέργεια θα εξεταστεί σύστημα: ηλιακών συλλεκτών για την χρήση ζεστού νερού χρήσης και για την θέρμανση χώρου καυστήρας βιομάζας με την χρήση ως καύσιμο την ελιά ύστερα από καλλιέργεια και κατάλληλη επεξεργασία . Θα εκπονηθεί τεχνική μελέτη (χωροθέτηση και διαστασιολόγηση) καθώς και οικονομική αξιολόγηση των συστημάτων. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα η Νήσος της Ψερίμου, να καλυφτούν οι ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης και ηλεκτρισμού, από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και να δημιουργηθεί ένα νησί το οποίο θα είναι ενεργειακά αυτάρκες.el
heal.abstractThe project will focus on the study of two independent systems producing electricity and thermal energy in the Isle of Pserimos through renewable energy systems (RES). Electricity systems taken into confederation are: small wind turbines, photovoltaics and electrochemical batteries for storage. The aim of the project was to examine the required composition and design of the hybrid system in order to achieve maximum penetration of RES into the annual energy demand of the island. Solar panels for hot water use and the a heating biomass boiler using olive wood as fuel will be considered for the thermal energy system. A technical study (including sitting and sizing as well as an economic evaluation of the systems will be conducted. The purpose of this project is the isle of pserimos to be freed from fossil fuels, to cover its energy needs for heat and electricity from Renewable Energy Sources ( RES ) and eventually become a self-sufficient island energy-wise.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineeringen
heal.titleΜελέτη αυτόνομων συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στη νήσο Ψέριμο.el
heal.titleProject of self-sustained systems for the generation of electrical and thermal energy of the isle Pserimos.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordηλεκτρική ενέργεια, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημαel
heal.keywordelectric power, renewable energy source, photovoltaic power systemen
heal.advisorNameΚατσαπρακάκης, Δημήτριοςel
heal.advisorNameKatsaprakis, Dimitriosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)