Εμφάνιση απλής εγγραφής

Audit committee characteristics and auditor independence assurance.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚουτάντου, Ασημένιαel
dc.creatorKoutantou, Asimeniaen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:20:29Z
dc.date.available2016-03-15T16:20:29Z
dc.date.issued2014-07-20T19:37:48Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4660
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «χαρακτηριστικά επιτροπής ε λέγχου και διασφάλιση ανεξαρτησίας ελεγκτή», πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος της «Λογιστικής και Ελεγκτικής » της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης. Ακολουθείται θεωρητική προσέγγιση του θέματος, η οποία στηρίζεται κατά βάση από ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και κυρίως αποτελείται από επιστημονικά άρθρα, βιβλία και ιστοσελίδες. Αναλύεται ο ρόλος και η σπουδαιότητα ύπαρξης της επιτροπής ελέγχου. Δίνεται έμφαση στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια επιτροπή ελέγχου, ώστε να μπορεί να ελέγξει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το έργο των ελεγκτών και να επιβε βαιώσει τα αποτελέσματα τους όπως αυτά καταγράφονται στις εκθέσεις ελέγχου τους. Επίσης, γίνεται αναφορά στο ρόλο και τις αρχές που πρέπει να διέπουν το ελεγκτικό επάγγελμα. Αναλύεται η σημαντικότητα του και παράλληλα εξετάζονται οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους ένας ελεγκτής μπορεί να ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία, από το πελάτη του, προκειμένου να εκτελεί σωστά τα καθήκοντα του. Τέλος, εξετάζεται η συμβολή της σωστής εταιρικής διακυβέρνησης και ο βαθμός που ενισχύεται η ανεξαρτησία των ελεγκτών μέσω αυτής. Επιπρόσθετα, περιγράφονται ορισμένα γνωστά σκάνδαλα και εξετάζονται οι λόγοι εμφάνισης τους.el
dc.description.abstractThis thesis on " audit committee characteristics and auditor independence assurance " was part of the graduate program " Accounting and Audit " of School of Management and Economics Department of Accounting and Finance, TEI Heraklion Crete. Follow theoretical approach, which relies mainly by Greek and international literature and mainly consists of scientific articles, book s and websites. Analyzed the role and significance of the availability of the audit committee. Emphasis on features that should have a control panel that can control, in the best possible way, the work of auditors and confirm their results as recorded in the audit reports. Reference is also made to the role and principles that should govern the accounting profession. Discusses the importance of parallel and consider the various ways in which a controller can act with complete independence from the client, in order to properly perform his duties. Finally, consider the contribution of sound corporate governance and the extent to which enhanced the independence of auditors through this. In addition, some well-known scandals are described and discussed the reasons of occurrence.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΧαρακτηριστικά της επιτροπής ελέγχου και ειασφάλιση ανεξαρτησίας ελεγκτή.el
dc.titleAudit committee characteristics and auditor independence assurance.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚουτάντου, Ασημένιαel
heal.creatorNameKoutantou, Asimeniaen
heal.publicationDate2014-07-20T19:37:48Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4660
heal.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «χαρακτηριστικά επιτροπής ε λέγχου και διασφάλιση ανεξαρτησίας ελεγκτή», πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος της «Λογιστικής και Ελεγκτικής » της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης. Ακολουθείται θεωρητική προσέγγιση του θέματος, η οποία στηρίζεται κατά βάση από ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και κυρίως αποτελείται από επιστημονικά άρθρα, βιβλία και ιστοσελίδες. Αναλύεται ο ρόλος και η σπουδαιότητα ύπαρξης της επιτροπής ελέγχου. Δίνεται έμφαση στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια επιτροπή ελέγχου, ώστε να μπορεί να ελέγξει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το έργο των ελεγκτών και να επιβε βαιώσει τα αποτελέσματα τους όπως αυτά καταγράφονται στις εκθέσεις ελέγχου τους. Επίσης, γίνεται αναφορά στο ρόλο και τις αρχές που πρέπει να διέπουν το ελεγκτικό επάγγελμα. Αναλύεται η σημαντικότητα του και παράλληλα εξετάζονται οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους ένας ελεγκτής μπορεί να ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία, από το πελάτη του, προκειμένου να εκτελεί σωστά τα καθήκοντα του. Τέλος, εξετάζεται η συμβολή της σωστής εταιρικής διακυβέρνησης και ο βαθμός που ενισχύεται η ανεξαρτησία των ελεγκτών μέσω αυτής. Επιπρόσθετα, περιγράφονται ορισμένα γνωστά σκάνδαλα και εξετάζονται οι λόγοι εμφάνισης τους.el
heal.abstractThis thesis on " audit committee characteristics and auditor independence assurance " was part of the graduate program " Accounting and Audit " of School of Management and Economics Department of Accounting and Finance, TEI Heraklion Crete. Follow theoretical approach, which relies mainly by Greek and international literature and mainly consists of scientific articles, book s and websites. Analyzed the role and significance of the availability of the audit committee. Emphasis on features that should have a control panel that can control, in the best possible way, the work of auditors and confirm their results as recorded in the audit reports. Reference is also made to the role and principles that should govern the accounting profession. Discusses the importance of parallel and consider the various ways in which a controller can act with complete independence from the client, in order to properly perform his duties. Finally, consider the contribution of sound corporate governance and the extent to which enhanced the independence of auditors through this. In addition, some well-known scandals are described and discussed the reasons of occurrence.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
heal.titleΧαρακτηριστικά της επιτροπής ελέγχου και ειασφάλιση ανεξαρτησίας ελεγκτή.el
heal.titleAudit committee characteristics and auditor independence assurance.en
heal.typemasterThesis
heal.keywordχαρακτηριστικά ελέγχου, ανεξαρτησία ελεγκτή, εταιρική διακυβέρνηση, χρηματοοικνομικά σκάνδαλαel
heal.keywordaudit committee characteristics, auditor independence, corporate govermance, financial scandalsen
heal.advisorNameΣυριόπουλος, Κωνσταντίνοςel
heal.advisorNameSyriopoulos, Konstantinosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)