Show simple item record

Effectiveness of internal control systems in the banking sector.

Dublin Core metadata

dc.creatorΓιαννέρη, Σοφίαel
dc.creatorGianneri, Sofiaen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:22:24Z
dc.date.available2016-03-15T16:22:24Z
dc.date.issued2014-07-20T19:31:45Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4741
dc.description.abstractΟι ραγδαίες μεταβολές των κανόνων της αγοράς καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου σε κάθε επιχείρηση. Οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου είναι χωρίς αμφισβήτηση αναγκαίες για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου, μεγέθους, περιοχής δραστηριοποίησης. Η αναγκαιότητα ύπαρξής του, προκύπτει από τις ανθρώπινες αδυναμίεςπου παρατηρούνται σε κάθε επιχείρηση όπου πρωταγωνιστεί ο ανθρώπινος παράγοντας. Καθώς ο ιδιοκτήτης της εκάστοτε επιχείρησης δεν μπορεί να έχει την πληροφόρηση που απαιτείται ώστε να προστατευτεί από τους κινδύνους του σύγχρονου σκληρού οικονομικού περιβάλλοντος, ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει το κενό αυτό, προστατεύοντας την επιχείρηση από ενδεχόμενες κακοτοπιές και λάθη. Εύκολα λοιπόν, μπορεί να αντιληφθεί κανείς πόσο αναγκαίος και απαραίτητος είναι ο εσωτερικός έλεγχος στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μιας χώρας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αξιολογήσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται στον τραπεζικό τομέα. Αυτό γίνεται εφικτό μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης που ακολουθεί και της ερευνητικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε, με θέμα την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό τομέα. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος, συνοδευόμενη από διάφορες έρευνες και αναφορές που έχουν γίνει στο παρελθόν. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά για τον εσωτερικό έλεγχο και συνεχίζοντας με το τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το σύστημα εσωτερικό ελέγχου. Στο επόμενο κεφάλαιο συζητιούνται κάποια διεθνή πρότυπα για τον εσωτερικό έλεγχο και την διαχείριση κινδύνων. Στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθεί αναφορά σχετικά με την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό τομέα ειδικότερα. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελείται από την ερευνητική προσέγγιση του θέματος. Έτσι, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της διεξαχθείσας έρευνας και στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν, μετά την επεξεργασία των δεδομένων μας, κάνοντας χρήση του προγράμματος Microsoft Excel 2007 και του στατιστικού πακέτου SPSS 18.0. Τέλος, παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της εργασίσς.el
dc.description.abstractThe radical changes in market rules render the presence of internal audit of a business necessary. The owners of each and every business or institution rely more and more on the department responsible for internal audit and decision making, so as to be able to cope with the deep financial crisis inflicting the Greek market. The procedures of internal audit are undoubtedly necessary for every business no matter what their field of interest is, their size and activity area. The necessity of this kind of audit arises from human vulnerability (tax evasion attempts, negligence, postponing etc.) present at every business where human factor has a part. As the owner of a business cannot be aware enough of the dangers looming behind the cruel financial landscape, the internal audit comes to fill in this gap protecting the business from probable misfortunes and mistakes. It is then easy for somebody to realize how necessary and essential the internal audit is in a country’s financial institutions. The current diploma thesis aims at evaluating the internal audit system applied in banking sector. This is feasible through the bibliographic review following and theresearch study carried out, having focused on the evaluation of the internal audit system in the banking sector. This study has been divided into two parts. In the first part, a literature review of the issue is presented, accompanied by different studies and references addressed by plenty of economists and audits in the past. In the second chapter, there follows an extended reference to internal audit ,while the third chapter deals with internal audit systems, focusing especially on the code of corporate governance that should dictate every institution. In the next chapter, a discussion over international auditing for internal audit and risk management is developed, such as COSO framework, COSO ERM and COCO. The fifth chapter points out the necessity and importance of internal audit particularly in the banking sector. The second part of the assignment consists of the research approach of the issue. Thus, in the sixth chapter, the methodology of the research carried out is presented while, in the seventh one, the results coming up are exposed after the processing of our data and with the use of Microsoft Excel 2007 software as well as the statistical package SPSS 18.0. Finally, the ultimate results of the assignment come to light.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΗ αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό τομέα.el
dc.titleEffectiveness of internal control systems in the banking sector.en

healMeta

heal.creatorNameΓιαννέρη, Σοφίαel
heal.creatorNameGianneri, Sofiaen
heal.publicationDate2014-07-20T19:31:45Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4741
heal.abstractΟι ραγδαίες μεταβολές των κανόνων της αγοράς καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου σε κάθε επιχείρηση. Οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου είναι χωρίς αμφισβήτηση αναγκαίες για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου, μεγέθους, περιοχής δραστηριοποίησης. Η αναγκαιότητα ύπαρξής του, προκύπτει από τις ανθρώπινες αδυναμίεςπου παρατηρούνται σε κάθε επιχείρηση όπου πρωταγωνιστεί ο ανθρώπινος παράγοντας. Καθώς ο ιδιοκτήτης της εκάστοτε επιχείρησης δεν μπορεί να έχει την πληροφόρηση που απαιτείται ώστε να προστατευτεί από τους κινδύνους του σύγχρονου σκληρού οικονομικού περιβάλλοντος, ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει το κενό αυτό, προστατεύοντας την επιχείρηση από ενδεχόμενες κακοτοπιές και λάθη. Εύκολα λοιπόν, μπορεί να αντιληφθεί κανείς πόσο αναγκαίος και απαραίτητος είναι ο εσωτερικός έλεγχος στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μιας χώρας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αξιολογήσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται στον τραπεζικό τομέα. Αυτό γίνεται εφικτό μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης που ακολουθεί και της ερευνητικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε, με θέμα την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό τομέα. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος, συνοδευόμενη από διάφορες έρευνες και αναφορές που έχουν γίνει στο παρελθόν. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά για τον εσωτερικό έλεγχο και συνεχίζοντας με το τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το σύστημα εσωτερικό ελέγχου. Στο επόμενο κεφάλαιο συζητιούνται κάποια διεθνή πρότυπα για τον εσωτερικό έλεγχο και την διαχείριση κινδύνων. Στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθεί αναφορά σχετικά με την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό τομέα ειδικότερα. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελείται από την ερευνητική προσέγγιση του θέματος. Έτσι, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της διεξαχθείσας έρευνας και στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν, μετά την επεξεργασία των δεδομένων μας, κάνοντας χρήση του προγράμματος Microsoft Excel 2007 και του στατιστικού πακέτου SPSS 18.0. Τέλος, παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της εργασίσς.el
heal.abstractThe radical changes in market rules render the presence of internal audit of a business necessary. The owners of each and every business or institution rely more and more on the department responsible for internal audit and decision making, so as to be able to cope with the deep financial crisis inflicting the Greek market. The procedures of internal audit are undoubtedly necessary for every business no matter what their field of interest is, their size and activity area. The necessity of this kind of audit arises from human vulnerability (tax evasion attempts, negligence, postponing etc.) present at every business where human factor has a part. As the owner of a business cannot be aware enough of the dangers looming behind the cruel financial landscape, the internal audit comes to fill in this gap protecting the business from probable misfortunes and mistakes. It is then easy for somebody to realize how necessary and essential the internal audit is in a country’s financial institutions. The current diploma thesis aims at evaluating the internal audit system applied in banking sector. This is feasible through the bibliographic review following and theresearch study carried out, having focused on the evaluation of the internal audit system in the banking sector. This study has been divided into two parts. In the first part, a literature review of the issue is presented, accompanied by different studies and references addressed by plenty of economists and audits in the past. In the second chapter, there follows an extended reference to internal audit ,while the third chapter deals with internal audit systems, focusing especially on the code of corporate governance that should dictate every institution. In the next chapter, a discussion over international auditing for internal audit and risk management is developed, such as COSO framework, COSO ERM and COCO. The fifth chapter points out the necessity and importance of internal audit particularly in the banking sector. The second part of the assignment consists of the research approach of the issue. Thus, in the sixth chapter, the methodology of the research carried out is presented while, in the seventh one, the results coming up are exposed after the processing of our data and with the use of Microsoft Excel 2007 software as well as the statistical package SPSS 18.0. Finally, the ultimate results of the assignment come to light.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
heal.titleΗ αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό τομέα.el
heal.titleEffectiveness of internal control systems in the banking sector.en
heal.typemasterThesis
heal.keywordεσωτερικός έλεγχος, σύστημα εσωτερικού ελέγχου, τραπεζικός τομέας, πλαίσιο COSOel
heal.keywordinternal audit, internal audit system, banking sector, COSO frameworken
heal.advisorNameΧαρίσης, Χαρίλαοςel
heal.advisorNameCharisis, Charilaosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)