Εμφάνιση απλής εγγραφής

Accounting standardization in Europe and America. Theoretical and empirical approach.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΣγουράκης, Γεώργιοςel
dc.creatorSgourakis, Georgiosen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:26:00Z
dc.date.available2016-03-15T16:26:00Z
dc.date.issued2014-07-18T13:48:11Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4870
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία στοχεύει στη μελέτη της λογιστικής τυποποίησης στην Ευρώπη και την Αμερική. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IAS/IFRS) για την Ευρώπη και οι Γενικώς Αποδεκτοί Λογιστικοί Κανόνες (GAAP) του Συμβουλίου Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Προτύπων (FASB) αποτελούν το αποτέλεσμα αυτής της τυποποίησης. Οι στόχοι και οι ιδιότητες των πρώτων, καθώς και το μέλλον των δεύτερων παρουσιάζονται συνοπτικά και περιεκτικά στα πλαίσια της παρούσης, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ομοιότητες και τις διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ τους. Η βιβλιογραφική επισκόπηση ολοκληρώνεται με τη διερεύνηση της συγκρισιμότητας και της σύγκλισης μεταξύ των δύο, καθώς και των επιπτώσεων της υποχρεωτικής ή μη εφαρμογής τους. Όσον αφορά στην εμπειρική διερεύνηση, σκοπός της είναι η διερεύνηση της γενικότερης τάσης των Αμερικανικών Προτύπων, η οποία προέκυψε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, να υπερτιμούν σε σύγκριση με τα ΔΛΠ, την αξία των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, δηλαδή του συνόλου του ενεργητικού τους, είτε μέσω συχνότερων αναπροσαρμογών είτε με διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από το σύνολο του ενεργητικού για 84 ευρωπαϊκές και αμερικάνικες επιχειρήσεις υψηλής κεφαλαιοποίησης και για μία περίοδο πέντε ετών (2008-2012). Η διαφορά μεταξύ του μέσου ύψους του ενεργητικού μεταξύ των Ευρωπαϊκών και των Αμερικανικών επιχειρήσεων εξετάζεται με χρήση ελέγχων t τόσο στο σύνολο του δείγματος όσο και ανά κλάδο επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα US GAAP οδηγεί σε υψηλότερες αξίες σε σύγκριση με την αποτίμηση των ίδιων στοιχείων, εάν αυτήν πραγματοποιούνταν σύμφωνα με τα ΔΛΠ.el
dc.description.abstractThis paper aims to study accounting standardization in Europe and America. The International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards (IAS / IFRS) for Europe and the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) of the Financial Accounting Standards Board (FASB) are the result of this process. The objectives and the properties of the first ones, and the future perspective of the second ones are presented, with a particular emphasis on the similarities and differences between them. The literature review concludes by exploring the comparability and the convergence between the two, and the impact of their compulsory or non-compulsory application. With regard to empirical investigation, the purpose is to investigate the general trend of American Standards, which emerged from the literature review, to overestimate compared to the IAS the value of total assets, either through frequent adjustments or through different valuation methods. The sample consists of total assets for 84 European and American companies of large capitalization for a period of five years (2008-2012). The difference between the average amount of assets between the European and American businesses is examined using t-tests both to the total sample and per industry sector. The results provide important evidence that the valuation of assets of the enterprises according to the US GAAP results in higher values compared with the valuation of the assets, if it were made in accordance with IAS.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΛογιστική τυποποίηση σε Ευρώπη και Αμερική. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση.el
dc.titleAccounting standardization in Europe and America. Theoretical and empirical approach.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΣγουράκης, Γεώργιοςel
heal.creatorNameSgourakis, Georgiosen
heal.publicationDate2014-07-18T13:48:11Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4870
heal.abstractΗ παρούσα εργασία στοχεύει στη μελέτη της λογιστικής τυποποίησης στην Ευρώπη και την Αμερική. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IAS/IFRS) για την Ευρώπη και οι Γενικώς Αποδεκτοί Λογιστικοί Κανόνες (GAAP) του Συμβουλίου Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Προτύπων (FASB) αποτελούν το αποτέλεσμα αυτής της τυποποίησης. Οι στόχοι και οι ιδιότητες των πρώτων, καθώς και το μέλλον των δεύτερων παρουσιάζονται συνοπτικά και περιεκτικά στα πλαίσια της παρούσης, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ομοιότητες και τις διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ τους. Η βιβλιογραφική επισκόπηση ολοκληρώνεται με τη διερεύνηση της συγκρισιμότητας και της σύγκλισης μεταξύ των δύο, καθώς και των επιπτώσεων της υποχρεωτικής ή μη εφαρμογής τους. Όσον αφορά στην εμπειρική διερεύνηση, σκοπός της είναι η διερεύνηση της γενικότερης τάσης των Αμερικανικών Προτύπων, η οποία προέκυψε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, να υπερτιμούν σε σύγκριση με τα ΔΛΠ, την αξία των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, δηλαδή του συνόλου του ενεργητικού τους, είτε μέσω συχνότερων αναπροσαρμογών είτε με διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από το σύνολο του ενεργητικού για 84 ευρωπαϊκές και αμερικάνικες επιχειρήσεις υψηλής κεφαλαιοποίησης και για μία περίοδο πέντε ετών (2008-2012). Η διαφορά μεταξύ του μέσου ύψους του ενεργητικού μεταξύ των Ευρωπαϊκών και των Αμερικανικών επιχειρήσεων εξετάζεται με χρήση ελέγχων t τόσο στο σύνολο του δείγματος όσο και ανά κλάδο επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα US GAAP οδηγεί σε υψηλότερες αξίες σε σύγκριση με την αποτίμηση των ίδιων στοιχείων, εάν αυτήν πραγματοποιούνταν σύμφωνα με τα ΔΛΠ.el
heal.abstractThis paper aims to study accounting standardization in Europe and America. The International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards (IAS / IFRS) for Europe and the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) of the Financial Accounting Standards Board (FASB) are the result of this process. The objectives and the properties of the first ones, and the future perspective of the second ones are presented, with a particular emphasis on the similarities and differences between them. The literature review concludes by exploring the comparability and the convergence between the two, and the impact of their compulsory or non-compulsory application. With regard to empirical investigation, the purpose is to investigate the general trend of American Standards, which emerged from the literature review, to overestimate compared to the IAS the value of total assets, either through frequent adjustments or through different valuation methods. The sample consists of total assets for 84 European and American companies of large capitalization for a period of five years (2008-2012). The difference between the average amount of assets between the European and American businesses is examined using t-tests both to the total sample and per industry sector. The results provide important evidence that the valuation of assets of the enterprises according to the US GAAP results in higher values compared with the valuation of the assets, if it were made in accordance with IAS.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
heal.titleΛογιστική τυποποίηση σε Ευρώπη και Αμερική. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση.el
heal.titleAccounting standardization in Europe and America. Theoretical and empirical approach.en
heal.typemasterThesis
heal.keywordλογιστική τυποποίηση, διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.), διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), γενικώς αποδεκτοί λογιστικοί κανόνεςel
heal.keywordaccounting standardization, international accounting standards (IAS), international financial reporting standards (IFRS), generally accepted accounting principles (GAAP)en
heal.advisorNameΡοδοσθένους, Μαρίαel
heal.advisorNameRodosthenous, Mariaen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)