Show simple item record

Financial risk measurement with models value at risk : Case of Greece.

Dublin Core metadata

dc.creatorΠετράκης, Γεώργιοςel
dc.creatorΠηρουνάκης, Ιωάννηςel
dc.creatorPetrakis, Georgiosen
dc.creatorPirounakis, Ioannisen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:28:28Z
dc.date.available2016-03-15T16:28:28Z
dc.date.issued2015-11-13T10:48:14Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4970
dc.description.abstractΠεριληπτικά η εργασία αποδίδεται σε έξη (6) κεφάλαια περιλαμβανομένης και της εισαγωγής, μέσα στα οποία αναφέρεται στον κίνδυνο και ειδικότερα δίνεται έμφαση στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Αναλύονται οι διάφορες, οι πιο σημαντικές εκφάνσεις, η κατηγοριοποίηση και ομαδοποίησή του, αναφέροντας και κάποια παραδείγματα του παρελθόντος που συνέβησαν από την έκθεση σε κίνδυνο χρηματοοικονομικού περιεχομένου . Αναφέρεται στο χαρτοφυλάκιο σαν έννοια και ορισμό εξ αρχής, καθώς και σε κάποια μαθηματικά υποδείγματα, πού έχουν να συνεισφέρουν μεταξύ άλλων και στην μαθηματική διατύπωση του κίνδυνου, αλλά και στην εφαρμογή του μαθηματικού τύπου εύρεσης του VaR, ο οποίος επίσης διατυπώνεται και αναλύεται ξεχωριστά. Συνεχίζοντας δίδοντα οι δέουσες επεξηγήσεις σε ότι αφορά το κυρίως θέμα, δηλαδή το VaR, όπου αναλύονται γενικότερα οι έννοιες και η σημαντικότητά της σαν εργαλείο χρηματοοικονομικής. Παρουσιάζονται τα αποσπάσματα από την μελέτη που πραγματοποιήθηκε στους 5 βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες του Χ.Α.Α., με τις δύο υποπεριόδους ενδιαφέροντος δεδομένης της χρησιμότητας αντιπαράθεσής τους, προκειμένου ενός κατανοητού συμπεράσματος εκ των αποτελεσμάτων. Δεν θα μπορούσε για πρακτικούς λόγους, να συνυπάρχει στην εργασία όλος ο όγκος που επεξεργάστηκε για να μελετηθεί η περίπτωση της Ελλάδας, και συνεπώς τα στοιχεία αυτά προσαρτούνται συνοδευτικά σε ξεχωριστά φύλλα εργασίας. Τέλος ακολουθούν τα δύο τελευταία κεφάλαια που περιέχουν τα εμπειρικά αποτελέσματα, τα συμπεράσματα σε θεωρητικό επίπεδο, και κλείνοντας με τις αναφορές και τα στοιχεία όπως πηγές κλπ, όπου και ολοκληρώνεται η εργασία.el
dc.description.abstractIn summary, the work assigned to six (6) chapters including the introduction, instruments referred to risk and particular emphasis on financial risk. Analyzing different, the most important aspects, classification and grouping, saying some examples from the past that occurred from exposure to financial risk content. It refers to the portfolio as a concept and definition outset, and some mathematical models, which are to contribute inter alia to the mathematical formulation of risk, but also the application of the formula of finding the VaR, who also read and analyzed separately. Continuing yielding the appropriate explanations as regards the main issue, namely the VaR, analyzing general concepts and the significance as a financial tool. Presented excerpts from the study conducted in five key indices of the Greek Stock Exchange, the two sub-periods of interest given their utility confrontation order an understandable conclusion of the results. It could for practical reasons, to coexist at work all the volume treated to study the situation in Greece, and therefore these figures are annexed accompanying in separate work papers. Finally follow the last two chapters containing the empirical results and the conclusions on a theoretical level, and closing with references and figures as sources etc., where the graduation work is completed.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΜέτρηση χρηματοοικονομικού κινδύνου με υποδείγματα var (αξία σε κίνδυνο) : Η περίπτωση της Ελλάδας.el
dc.titleFinancial risk measurement with models value at risk : Case of Greece.en

healMeta

heal.creatorNameΠετράκης, Γεώργιοςel
heal.creatorNameΠηρουνάκης, Ιωάννηςel
heal.creatorNamePetrakis, Georgiosen
heal.creatorNamePirounakis, Ioannisen
heal.publicationDate2015-11-13T10:48:14Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4970
heal.abstractΠεριληπτικά η εργασία αποδίδεται σε έξη (6) κεφάλαια περιλαμβανομένης και της εισαγωγής, μέσα στα οποία αναφέρεται στον κίνδυνο και ειδικότερα δίνεται έμφαση στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Αναλύονται οι διάφορες, οι πιο σημαντικές εκφάνσεις, η κατηγοριοποίηση και ομαδοποίησή του, αναφέροντας και κάποια παραδείγματα του παρελθόντος που συνέβησαν από την έκθεση σε κίνδυνο χρηματοοικονομικού περιεχομένου . Αναφέρεται στο χαρτοφυλάκιο σαν έννοια και ορισμό εξ αρχής, καθώς και σε κάποια μαθηματικά υποδείγματα, πού έχουν να συνεισφέρουν μεταξύ άλλων και στην μαθηματική διατύπωση του κίνδυνου, αλλά και στην εφαρμογή του μαθηματικού τύπου εύρεσης του VaR, ο οποίος επίσης διατυπώνεται και αναλύεται ξεχωριστά. Συνεχίζοντας δίδοντα οι δέουσες επεξηγήσεις σε ότι αφορά το κυρίως θέμα, δηλαδή το VaR, όπου αναλύονται γενικότερα οι έννοιες και η σημαντικότητά της σαν εργαλείο χρηματοοικονομικής. Παρουσιάζονται τα αποσπάσματα από την μελέτη που πραγματοποιήθηκε στους 5 βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες του Χ.Α.Α., με τις δύο υποπεριόδους ενδιαφέροντος δεδομένης της χρησιμότητας αντιπαράθεσής τους, προκειμένου ενός κατανοητού συμπεράσματος εκ των αποτελεσμάτων. Δεν θα μπορούσε για πρακτικούς λόγους, να συνυπάρχει στην εργασία όλος ο όγκος που επεξεργάστηκε για να μελετηθεί η περίπτωση της Ελλάδας, και συνεπώς τα στοιχεία αυτά προσαρτούνται συνοδευτικά σε ξεχωριστά φύλλα εργασίας. Τέλος ακολουθούν τα δύο τελευταία κεφάλαια που περιέχουν τα εμπειρικά αποτελέσματα, τα συμπεράσματα σε θεωρητικό επίπεδο, και κλείνοντας με τις αναφορές και τα στοιχεία όπως πηγές κλπ, όπου και ολοκληρώνεται η εργασία.el
heal.abstractIn summary, the work assigned to six (6) chapters including the introduction, instruments referred to risk and particular emphasis on financial risk. Analyzing different, the most important aspects, classification and grouping, saying some examples from the past that occurred from exposure to financial risk content. It refers to the portfolio as a concept and definition outset, and some mathematical models, which are to contribute inter alia to the mathematical formulation of risk, but also the application of the formula of finding the VaR, who also read and analyzed separately. Continuing yielding the appropriate explanations as regards the main issue, namely the VaR, analyzing general concepts and the significance as a financial tool. Presented excerpts from the study conducted in five key indices of the Greek Stock Exchange, the two sub-periods of interest given their utility confrontation order an understandable conclusion of the results. It could for practical reasons, to coexist at work all the volume treated to study the situation in Greece, and therefore these figures are annexed accompanying in separate work papers. Finally follow the last two chapters containing the empirical results and the conclusions on a theoretical level, and closing with references and figures as sources etc., where the graduation work is completed.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΜέτρηση χρηματοοικονομικού κινδύνου με υποδείγματα var (αξία σε κίνδυνο) : Η περίπτωση της Ελλάδας.el
heal.titleFinancial risk measurement with models value at risk : Case of Greece.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordδιαχείριση κινδύνου, αξία σε κίνδυνο, χαρτοφυλάκιο, οικονομική κρίση, Ελλάδαel
heal.keywordrisk management, value at risk (VaR), portfolio, financial crisis, Greeceen
heal.advisorNameΦλώρος, Χρήστοςel
heal.advisorNameFloros, Christosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)