Εμφάνιση απλής εγγραφής

Bio diversity soil fauna in biological, abandoned and conventional olive grove.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΑγαπάκης, Γεώργιοςel
dc.creatorAgapakis, Georgiosen
dc.date.accessioned2016-03-15T12:31:59Z
dc.date.available2016-03-15T12:31:59Z
dc.date.issued2008-2-29T14:35:4Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/657
dc.description.abstractΣτην συγκεκριμένη μελέτη συγκρίνεται ένας βιολογικά καλλιεργούμενος, με ένα συμβατικό και ένα εγκαταλελειμμένο ελαιώνα από άποψη βιοποικιλότητας της εδαφόβιας πανίδας. Οι επιλεγμένοι τρεις ελαιώνες βρίσκονται στο ίδιο υψόμετρο, οι εδαφοκλιματολογικές συνθήκες δεν διαφέρουν, η κλίση του εδάφους και ο προσανατολισμός είναι ίδιος, ώστε τα αποτελέσματα να μην επηρεάζονται, από τις παράμετρους αυτές. Για την εκτίμηση της βιοποικιλότητας, παρακολουθήθηκε και μετρήθηκε η εδαφόβια πανίδα με παγίδες παρεμβολής, (pitfall), στις οποίες καταμετρούσαμε τις τάξεις των εντομών που παγιδεύαμε καθώς και τους πληθυσμούς τους. Επίσης δώθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις οικογένειες των κολεόπτερων τις οποίες τις μετρούσαμε ξεχωριστά. Με αυτές τις μετρήσεις διαπιστώθηκαν διάφορες στην ποικιλότητα στους τρεις ελαιώνες όσον αφορά την εδαφόβια μεσοπανίδα. Για τις ανάγκες της μελέτης τοποθετήθηκε μετεωρολογικός κλωβός έτσι ώστε να πετύχουμε μια συσχέτιση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Η βιοποικιλότητα ανάμεσα στους τρεις ελαιώνες διαφέρει, παρατηρείται αυξημένος αριθμός ειδών και πληθυσμών στο βιολογικό, σε μικρότερο βαθμό στον εγκαταλελειμμένο σε σχέση με το συμβατικό, όσον αφορά την πανίδα. Η αύξηση των ειδών στο βιολογικό ελαιώνα ασφαλώς οφείλεται στο ότι υπάρχει ισορροπία και αυξάνεται η δυναμική ενός οικοσυστήματος ασφαλώς πάντα σε σχέση με τον συμβατικό ελαιώνα.el
dc.description.abstractIn the particular study is compared one biologically cultivated, with a conventional and abandoned olive grove from opinion of biodiversity of soil fauna. The selected three olive groves are found in the same altitude, the climatic conditions do not differ, the bent of ground and the orientation are same, in order that the results are not influenced, from this parameters. particular For the estimate of biodiversity, was watched and measured the fauna with traps of interjection, (pitfall), in that we counted the orders of incisions that we trapped as well as their populations. Also dw'cike particular gravity in the families of coleopteran which him we measured separately. With these measurements they were realised various in the diversity in the three olive groves with regard to soil fauna. For the needs of study was placed meteorological cage so as to we achieve a cross-correlation biotic and abiotic 0factors at the treatment of results. The biodiversity between in the three olive groves differs, is observed increased number of types and populations in biological, in smaller degree in abandoned concerning conventional, with regard to the fauna. The increase of types in the biological olive grove certainly is owed in that exists balance and is always increased the dynamics of ecosystem certainly concerning the conventional olive grove.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγήςel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Crop Scienceen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Agricultureen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΠοικιλότητα εδαφόβιας πανίδας σε βιολογικό, εγκαταλελειμένο και συμβατικό ελαιώνα.el
dc.titleBio diversity soil fauna in biological, abandoned and conventional olive grove.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΑγαπάκης, Γεώργιοςel
heal.creatorNameAgapakis, Georgiosen
heal.publicationDate2008-2-29T14:35:4Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/657
heal.abstractΣτην συγκεκριμένη μελέτη συγκρίνεται ένας βιολογικά καλλιεργούμενος, με ένα συμβατικό και ένα εγκαταλελειμμένο ελαιώνα από άποψη βιοποικιλότητας της εδαφόβιας πανίδας. Οι επιλεγμένοι τρεις ελαιώνες βρίσκονται στο ίδιο υψόμετρο, οι εδαφοκλιματολογικές συνθήκες δεν διαφέρουν, η κλίση του εδάφους και ο προσανατολισμός είναι ίδιος, ώστε τα αποτελέσματα να μην επηρεάζονται, από τις παράμετρους αυτές. Για την εκτίμηση της βιοποικιλότητας, παρακολουθήθηκε και μετρήθηκε η εδαφόβια πανίδα με παγίδες παρεμβολής, (pitfall), στις οποίες καταμετρούσαμε τις τάξεις των εντομών που παγιδεύαμε καθώς και τους πληθυσμούς τους. Επίσης δώθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις οικογένειες των κολεόπτερων τις οποίες τις μετρούσαμε ξεχωριστά. Με αυτές τις μετρήσεις διαπιστώθηκαν διάφορες στην ποικιλότητα στους τρεις ελαιώνες όσον αφορά την εδαφόβια μεσοπανίδα. Για τις ανάγκες της μελέτης τοποθετήθηκε μετεωρολογικός κλωβός έτσι ώστε να πετύχουμε μια συσχέτιση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Η βιοποικιλότητα ανάμεσα στους τρεις ελαιώνες διαφέρει, παρατηρείται αυξημένος αριθμός ειδών και πληθυσμών στο βιολογικό, σε μικρότερο βαθμό στον εγκαταλελειμμένο σε σχέση με το συμβατικό, όσον αφορά την πανίδα. Η αύξηση των ειδών στο βιολογικό ελαιώνα ασφαλώς οφείλεται στο ότι υπάρχει ισορροπία και αυξάνεται η δυναμική ενός οικοσυστήματος ασφαλώς πάντα σε σχέση με τον συμβατικό ελαιώνα.el
heal.abstractIn the particular study is compared one biologically cultivated, with a conventional and abandoned olive grove from opinion of biodiversity of soil fauna. The selected three olive groves are found in the same altitude, the climatic conditions do not differ, the bent of ground and the orientation are same, in order that the results are not influenced, from this parameters. particular For the estimate of biodiversity, was watched and measured the fauna with traps of interjection, (pitfall), in that we counted the orders of incisions that we trapped as well as their populations. Also dw'cike particular gravity in the families of coleopteran which him we measured separately. With these measurements they were realised various in the diversity in the three olive groves with regard to soil fauna. For the needs of study was placed meteorological cage so as to we achieve a cross-correlation biotic and abiotic 0factors at the treatment of results. The biodiversity between in the three olive groves differs, is observed increased number of types and populations in biological, in smaller degree in abandoned concerning conventional, with regard to the fauna. The increase of types in the biological olive grove certainly is owed in that exists balance and is always increased the dynamics of ecosystem certainly concerning the conventional olive grove.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγήςel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Crop Scienceen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Agricultureen
heal.titleΠοικιλότητα εδαφόβιας πανίδας σε βιολογικό, εγκαταλελειμένο και συμβατικό ελαιώνα.el
heal.titleBio diversity soil fauna in biological, abandoned and conventional olive grove.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordεδαφόβια πανίδα, ελαιώναςel
heal.keywordsoil fauna, olive groveen
heal.advisorNameΚαμπουράκης, Εμμανουήλel
heal.advisorNameKampourakis, Emmanouilen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)