Show simple item record

Ownership structure and dividend policy.

Dublin Core metadata

dc.creatorΜαυράκης, Γεώργιοςel
dc.creatorMavrakis, Georgiosen
dc.date.accessioned2016-03-15T17:04:13Z
dc.date.available2016-03-15T17:04:13Z
dc.date.issued2014-07-18T13:57:47Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6610
dc.description.abstractΣκοπός. Να εξεταστεί κατά πόσο η συγκέντρωση ιδιοκτησίας και η ανεξαρτησία του προέδρου-ιδιοκτήτη από τον διευθύνοντα σύμβουλο επηρέασε τη μερισματική πολιτική των εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα την περίοδο 2004-2008.Σχεδιασμός/Μεθοδολογία/Προσέγγιση. Τα στοιχεία συλλέχθησαν από την βάση δεδομένων γιατις εισηγμένες εταιρείες Thomson Reuters. Το δείγμα αποτελείται από 38 επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους και χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης δεδομένων πάνελ, όπου εκτιμήσαμε το βασικό μας υπόδειγμα με σταθερές επιδράσεις (προστέθοντας κάθε φορά τις μεταβλητές ROA και ROE) με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, χρησιμοποιώντας Driscoll-Kraay (1998)τυπικά σφάλματα. Ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκαν τα μερίσματα ενώως ανεξάρτητες μεταβλητές οι ελεύθερες ταμιακές ροές, η μόχλευση, τομέγεθος της εταιρείας, οι μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας, η απόδοση του ενεργητικού, η απόδοση των ιδίων κεφαλάιων, η συγκέντρωση ιδιοκτησίας και μια ψευδομεταβλητή που μετρά την ανεξαρτησία του προέδρου-ιδιοκτήτη με τον διευθύνοντα σύμβουλο επηρεάζουν θετικά στατιστικά σημαντικά την μερισματική πολιτική των εταιρειών. Οι επιλογές τηςδιοίκησης το 2007 για διανομή υψηλού μερίσματος και η παράλληλη τοποθέτηση χρημάτων σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις άμεσα ρευστοποιήσιμες αποτελούν τους παράγοντες πτώσης μερισμάτων μετέπειτα. Περιορισμοί έρευνας/επιπτώσεις. Η ταύτιση του προέδρου με τον διευθύνοντα σύμβουλο μέσω οικογενειακών σχέσεων Α΄και Β΄βαθμού δεν ήταν δυνατόν να τεκμηριωθεί εγγράφως από τις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των επιλογών του διευθύνοντος συμβούλου είναι μία μη-ποσοστική μεταβλητή η οποία δεν μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως, αλλά μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για περισσότερες έρευνες μελλοντικά. Πρωτοτυπία/αξία.Η επίδραση της συγκέντρωσης ιδιοκτησίας και της ανεξαρτησίας του προέδρου από τον διευθύνοντα σύμβουλο στις τιμές των μερισμάτων εξετάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.el
dc.description.abstractPurpose.To examine whether the ownership concentration and the independence between the president - owner and the manager affect the dividend policy of listed companies in Greece during the period 2004-2008. Design/methodology/approach-Data were collected from the database of listed companies Thomson Reuters (thomsonone.com). The sample consists of 38 companies from all sectors and using panel data analysis, which we estimated our basic model with fixed effects (adding each time the variables ROA and ROE) by the method of least squares, using Driscoll-Kraay (1998) standard errors. Dividends were used as dependent variable and as independent variables were used the free cash flow, leverage, firm size, future growth potential of the company, return on assets, return on equity, the concentration of ownership and a dummy variable that measures the independence between the president-owner and the manager. Result. The return on assets, return on equity, the size of the company and the non-identification of the owner-president with the CEO show statistically significant positive correlation with the dividend policy. In contrast increased ownership concentration in Greek listed enterprises reduce the level of dividends. The choices of the management in 2007 to distribute a high dividend and to place money in highly liquid short - term investments are the factors that contributed to the decrease of dividends in the next years. Limitations/impact - The non-independence between the president and the manager through family relations of A and B grade could not be documented in writing by the financial statements. Moreover, the maximization of the utility of choice of chief executive is a non-quantitative variable that cannot be captured in writing, but it can be a springboard for further research in the future. Originality / value-The effect of ownership concentration and the independence between the president and the manager on the dividend prices are examined for the first time in Greece.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΙδιοκτησιακή δομή και μερισματική πολιτική.el
dc.titleOwnership structure and dividend policy.en

healMeta

heal.creatorNameΜαυράκης, Γεώργιοςel
heal.creatorNameMavrakis, Georgiosen
heal.publicationDate2014-07-18T13:57:47Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6610
heal.abstractΣκοπός. Να εξεταστεί κατά πόσο η συγκέντρωση ιδιοκτησίας και η ανεξαρτησία του προέδρου-ιδιοκτήτη από τον διευθύνοντα σύμβουλο επηρέασε τη μερισματική πολιτική των εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα την περίοδο 2004-2008.Σχεδιασμός/Μεθοδολογία/Προσέγγιση. Τα στοιχεία συλλέχθησαν από την βάση δεδομένων γιατις εισηγμένες εταιρείες Thomson Reuters. Το δείγμα αποτελείται από 38 επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους και χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης δεδομένων πάνελ, όπου εκτιμήσαμε το βασικό μας υπόδειγμα με σταθερές επιδράσεις (προστέθοντας κάθε φορά τις μεταβλητές ROA και ROE) με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, χρησιμοποιώντας Driscoll-Kraay (1998)τυπικά σφάλματα. Ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκαν τα μερίσματα ενώως ανεξάρτητες μεταβλητές οι ελεύθερες ταμιακές ροές, η μόχλευση, τομέγεθος της εταιρείας, οι μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας, η απόδοση του ενεργητικού, η απόδοση των ιδίων κεφαλάιων, η συγκέντρωση ιδιοκτησίας και μια ψευδομεταβλητή που μετρά την ανεξαρτησία του προέδρου-ιδιοκτήτη με τον διευθύνοντα σύμβουλο επηρεάζουν θετικά στατιστικά σημαντικά την μερισματική πολιτική των εταιρειών. Οι επιλογές τηςδιοίκησης το 2007 για διανομή υψηλού μερίσματος και η παράλληλη τοποθέτηση χρημάτων σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις άμεσα ρευστοποιήσιμες αποτελούν τους παράγοντες πτώσης μερισμάτων μετέπειτα. Περιορισμοί έρευνας/επιπτώσεις. Η ταύτιση του προέδρου με τον διευθύνοντα σύμβουλο μέσω οικογενειακών σχέσεων Α΄και Β΄βαθμού δεν ήταν δυνατόν να τεκμηριωθεί εγγράφως από τις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των επιλογών του διευθύνοντος συμβούλου είναι μία μη-ποσοστική μεταβλητή η οποία δεν μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως, αλλά μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για περισσότερες έρευνες μελλοντικά. Πρωτοτυπία/αξία.Η επίδραση της συγκέντρωσης ιδιοκτησίας και της ανεξαρτησίας του προέδρου από τον διευθύνοντα σύμβουλο στις τιμές των μερισμάτων εξετάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.el
heal.abstractPurpose.To examine whether the ownership concentration and the independence between the president - owner and the manager affect the dividend policy of listed companies in Greece during the period 2004-2008. Design/methodology/approach-Data were collected from the database of listed companies Thomson Reuters (thomsonone.com). The sample consists of 38 companies from all sectors and using panel data analysis, which we estimated our basic model with fixed effects (adding each time the variables ROA and ROE) by the method of least squares, using Driscoll-Kraay (1998) standard errors. Dividends were used as dependent variable and as independent variables were used the free cash flow, leverage, firm size, future growth potential of the company, return on assets, return on equity, the concentration of ownership and a dummy variable that measures the independence between the president-owner and the manager. Result. The return on assets, return on equity, the size of the company and the non-identification of the owner-president with the CEO show statistically significant positive correlation with the dividend policy. In contrast increased ownership concentration in Greek listed enterprises reduce the level of dividends. The choices of the management in 2007 to distribute a high dividend and to place money in highly liquid short - term investments are the factors that contributed to the decrease of dividends in the next years. Limitations/impact - The non-independence between the president and the manager through family relations of A and B grade could not be documented in writing by the financial statements. Moreover, the maximization of the utility of choice of chief executive is a non-quantitative variable that cannot be captured in writing, but it can be a springboard for further research in the future. Originality / value-The effect of ownership concentration and the independence between the president and the manager on the dividend prices are examined for the first time in Greece.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
heal.titleΙδιοκτησιακή δομή και μερισματική πολιτική.el
heal.titleOwnership structure and dividend policy.en
heal.typemasterThesis
heal.keywordμερισματική πολιτική, ιδιοκτησιακή δομή, συγκέντρωση ιδιοκτησίας, ανεξαρτησία προέδρου και διευθύνοντα σύμβουλο, Ελλάδαel
heal.keyworddividend policy, ownership structure, ownership concentration, independence between president and CEO, Greeceen
heal.advisorNameΑρβανίτης, Σταύροςel
heal.advisorNameArvanitis, Stavrosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)