Εμφάνιση απλής εγγραφής

Determinants of profitability of greek banks.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΣπανάκη, Μαρίαel
dc.creatorSpanaki, Mariaen
dc.date.accessioned2016-03-15T17:04:30Z
dc.date.available2016-03-15T17:04:30Z
dc.date.issued2014-07-18T14:31:31Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6623
dc.description.abstractΟι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και μεγέθυνση τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και την αξία τους. Ποίοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν και συμβάλουν στην κερδοφορία των τραπεζών? Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό και την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών, για την εξάλειψη κινδύνων και την ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού κλάδου. Γνωρίζοντας τους παράγοντες αυτούς δίδεται η δυνατότητα της δημιουργίας ισχυρών τραπεζών αλά και του καθορισμού μιας πολιτικής προκειμένου να οριστούν αποτελεσματικοί και αποδοτικοί κανόνες για την διατήρηση της σταθερότητας και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των τραπεζών τους και την βελτίωση τους. Η παρούσα μελέτη αναλύει την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο για την περίοδο 204 έως και 2010 εξετάζοντας μια σειρά από χαρακτηριστικά τους. Επιχειρήσαμε να μετρήσουμε την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών χρησιμοποιώντας τον δείκτη απόδοσης του ενεργητικού (ROA - Return On Asets – δείκτης των καθαρών κερδών προ φόρων προς το σύνολο του ενεργητικού) και τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE - Return on Equity - δείκτης των καθαρών κερδών προ φόρων προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων). Διαπιστώθηκε ότι από τους ενδογενής παράγοντες ο πιστωτικός κίνδυνος, η κεφαλαιακή επάρκεια τα λειτουργικά έξοδα επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά την κερδοφορία των τραπεζών ενώ αντίστοιχα από τους εξωγενής παράγοντες, η μεταβολή στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, και η ισχύς στην αγορά. Επίσης η ηλικία και η κρίση του 208 επηρεάζει την κερδοφορία των τραπεζών αλλά η σχέση μεταξύ τους δεν είναι σημαντική. Το μέγεθος της τράπεζας, ο κίνδυνος ρευστότητας και η ετήσια μεταβολή των τραπεζικών καταθέσεων από τους ενδογενής και ο πληθωρισμός με την συγκέντρωση της αγοράς από τους εξωγενής παράγοντες δεν είναι σημαντικοί και δεν επηρεάζουν την κερδοφορία τους.el
dc.description.abstractCompanies are interested in their development and growth in order to create the apropriate conditons to maximize their profits and value. What are the determinants that influence and contribute to the profitabilty of banks? Answers to these questions are crucial to determine and develope efective strategies to eliminate risks and enhancing the stabilty of the banking sector. Knowing these factors enable the creation of powerful banks, establish a policy to be efective and eficient rules for maintaining stabilty and bosting their eficiency. This study analyzes the profitabilty of Grek banks which are listed on the Grek stock market for the period 204 to 2010 by searching at a number of features. We atempted to measure the profitabilty of Grek banks by using the aset performance rate (ROA-Return On Asets – rate of net profits before taxes to total asets) and the return on equity (ROE-Return on Equity- rate of net profits before taxes to the total equity). It was found that credit risk, capital adequacy and operating costs have statisticaly significant impact on the profitabilty of banks from the endogenous factors, while from the exogenous factors the change in GDP per capita and the market power had statisticaly significant impact o.The age and the crisis of 208 have also an impact but it is not statisticaly important. On the other hand size, liquid risk and the anual growth of deposits from the endogenous and the inflation with the market concentration from the exogenous determinants were not significant and do not afect the profitabilty of Grek Banks.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΠροσδιοριστικοί παράγοντες κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών.el
dc.titleDeterminants of profitability of greek banks.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΣπανάκη, Μαρίαel
heal.creatorNameSpanaki, Mariaen
heal.publicationDate2014-07-18T14:31:31Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6623
heal.abstractΟι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και μεγέθυνση τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και την αξία τους. Ποίοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν και συμβάλουν στην κερδοφορία των τραπεζών? Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό και την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών, για την εξάλειψη κινδύνων και την ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού κλάδου. Γνωρίζοντας τους παράγοντες αυτούς δίδεται η δυνατότητα της δημιουργίας ισχυρών τραπεζών αλά και του καθορισμού μιας πολιτικής προκειμένου να οριστούν αποτελεσματικοί και αποδοτικοί κανόνες για την διατήρηση της σταθερότητας και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των τραπεζών τους και την βελτίωση τους. Η παρούσα μελέτη αναλύει την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο για την περίοδο 204 έως και 2010 εξετάζοντας μια σειρά από χαρακτηριστικά τους. Επιχειρήσαμε να μετρήσουμε την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών χρησιμοποιώντας τον δείκτη απόδοσης του ενεργητικού (ROA - Return On Asets – δείκτης των καθαρών κερδών προ φόρων προς το σύνολο του ενεργητικού) και τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE - Return on Equity - δείκτης των καθαρών κερδών προ φόρων προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων). Διαπιστώθηκε ότι από τους ενδογενής παράγοντες ο πιστωτικός κίνδυνος, η κεφαλαιακή επάρκεια τα λειτουργικά έξοδα επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά την κερδοφορία των τραπεζών ενώ αντίστοιχα από τους εξωγενής παράγοντες, η μεταβολή στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, και η ισχύς στην αγορά. Επίσης η ηλικία και η κρίση του 208 επηρεάζει την κερδοφορία των τραπεζών αλλά η σχέση μεταξύ τους δεν είναι σημαντική. Το μέγεθος της τράπεζας, ο κίνδυνος ρευστότητας και η ετήσια μεταβολή των τραπεζικών καταθέσεων από τους ενδογενής και ο πληθωρισμός με την συγκέντρωση της αγοράς από τους εξωγενής παράγοντες δεν είναι σημαντικοί και δεν επηρεάζουν την κερδοφορία τους.el
heal.abstractCompanies are interested in their development and growth in order to create the apropriate conditons to maximize their profits and value. What are the determinants that influence and contribute to the profitabilty of banks? Answers to these questions are crucial to determine and develope efective strategies to eliminate risks and enhancing the stabilty of the banking sector. Knowing these factors enable the creation of powerful banks, establish a policy to be efective and eficient rules for maintaining stabilty and bosting their eficiency. This study analyzes the profitabilty of Grek banks which are listed on the Grek stock market for the period 204 to 2010 by searching at a number of features. We atempted to measure the profitabilty of Grek banks by using the aset performance rate (ROA-Return On Asets – rate of net profits before taxes to total asets) and the return on equity (ROE-Return on Equity- rate of net profits before taxes to the total equity). It was found that credit risk, capital adequacy and operating costs have statisticaly significant impact on the profitabilty of banks from the endogenous factors, while from the exogenous factors the change in GDP per capita and the market power had statisticaly significant impact o.The age and the crisis of 208 have also an impact but it is not statisticaly important. On the other hand size, liquid risk and the anual growth of deposits from the endogenous and the inflation with the market concentration from the exogenous determinants were not significant and do not afect the profitabilty of Grek Banks.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
heal.titleΠροσδιοριστικοί παράγοντες κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών.el
heal.titleDeterminants of profitability of greek banks.en
heal.typemasterThesis
heal.keywordελληνικές τράπεζες, κερδοφορία, ROA, ROE, ενδογενείς παράγοντες, εξωγενείς παράγοντες, EGLSel
heal.keywordgrek banks, profitabilty, ROA, ROE, endogenous factors, exogenous factors, EGLSen
heal.advisorNameΣώρρος, Ιωάννηςel
heal.advisorNameSorros, Ioannisen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)