Εμφάνιση απλής εγγραφής

The use of the structure of social networks in marketing.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΖευκίλης, Γεώργιοςel
dc.creatorZefkilis, Georgiosen
dc.creatorΘανασιά, Δήμητραel
dc.creatorThanasia, Dimitraen
dc.creatorΜεχίλλι, Ευγενίαel
dc.creatorMechilli, Evgeniaen
dc.date.accessioned2016-07-14T08:58:13Z
dc.date.available2016-07-14T08:58:13Z
dc.date.issued2016-07-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/7790
dc.description.abstractΗ κοινωνική δικτύωση στο διαδίκτυο είναι ένα αρκετά επίκαιρο και δυναμικό φαινόμενο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα όρια της μόδας και τείνει να γίνει πλέον κοινωνικό. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα με την ευρεία έκταση που έχουν λάβει, είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει το οικονομικό. Πολιτικό και προσωπικό περιβάλλον των ατόμων σε μια κοινωνία και για το λόγο αυτό, της μεγάλης επιρροής δηλαδή που έχει στον σύγχρονο άνθρωπο, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης γύρω από τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία που το συνοδεύουν. Με την ανάπτυξη του Web 2.0, αναπτύχθηκε επίσης το φαινόμενο αυτό της κοινωνικής δικτύωσης μετατρέποντας το διαδίκτυο σε μια παγκόσμια πλατφόρμα με περισσότερο κοινωνικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα στα σημερινά χρόνια της κρίσης. Ουσιαστικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν την εξέλιξη των μέσω ενημέρωσης με την παραδοσιακή τους μορφή, όπως είναι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Σήμερα λοιπόν, είναι γεγονός το Facebook, το Youtube, το Instagram και το Twitter έχουν γίνει καθημερινή ασχολία των ανθρώπων σε διεθνές επίπεδο. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κατάφεραν να μετατρέψουν την μονόδρομη επικοινωνία που παρείχαν ως τότε τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας σε αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των ατόμων, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις γεωγραφικά και κάνοντας τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. Επιπλέον, αξιέπαινο είναι το γεγονός ότι παρέχουν σημαντική πληροφόρηση γύρω από προϊόντα και όχι μόνο, μέσα από τις διαδικτυακές συζητήσεις των χρηστών, την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Είναι γεγονός ότι σήμερα οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης στην αγοραστική διαδικασία. Συγκεκριμένα, μέσα από τα Social Media μπορούν να αντλούν πληροφορίες και να τις ανταλλάσουν με άλλους χρήστες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία έχουν επίσης τη δυνατότητα να γνωρίζουν μέσα από τα προφίλ των εταιριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ότι οι καταναλωτικές αποφάσεις των ατόμων επηρεάζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λογικό από τη στιγμή που οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις που λαμβάνουν να επηρεάζονται από τις αποφάσεις του κοινωνικού συνόλου στο οποίο ανήκουν. Η παρούσα εργασία εξετάζει την ικανότητα που έχουν σήμερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επιδρούν στην καταναλωτική συμπεριφορά των ατόμων. Εδώ παρουσιάζονται βασικές έννοιες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η σχέση τους με τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα άτομα κατά την αγοραστική διαδικασία.el
dc.description.abstractSocial networking on the web is very current and dynamic phenomenon, which has surpassed the boundaries of fashion and tends to become more social. Social media today in the broad area have received, is a phenomenon that affects the budget. Political and personal environment of people in a society and for this reason, the great influence that it has on the modern man, is debated around the positive and negative aspects that accompany. With the development of Web 2.0, also developed the phenomenon of social networking by converting the Internet into a global platform more social character, particularly in the current crisis years. Essentially, social media are the trends through information in their traditional form, such as television and radio. So today, it is a fact as Facebook, Youtube, the Instagram and Twitter have become everyday pastime of people internationally. Social networking sites have managed to transform the way communication provided by then traditional media to interactive communication between individuals, eliminating the geographical distances and making people come closer to each other. In addition, it is commendable that provide important information about products and not only through the online discussions of users, exchange views and ideas. The fact is that today consumers use social networking sites in the purchasing process. Specifically, through the Social Media can obtain information and to exchange with other users about products and services, which also have the ability to know through the profiles of the companies in social media. The fact that the consumption decisions of individuals affected by social media makes sense since people are social beings, so that the decisions taken are affected by the decisions of the community to which they belong. This paper examines the social media that are now capable of influencing consumer behavior of individuals. Here are the basic concepts of social media and their relationship with the decisions made by individuals in the purchasing process.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Marketing (in Ierapetra)en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΧρήση της δομής των κοινωνικών δικτύων στο μάρκετινγκ.el
dc.titleThe use of the structure of social networks in marketing.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΖευκίλης, Γεώργιοςel
heal.creatorNameZefkilis, Georgiosen
heal.creatorNameΘανασιά, Δήμητραel
heal.creatorNameThanasia, Dimitraen
heal.creatorNameΜεχίλλι, Ευγενίαel
heal.creatorNameMechilli, Evgeniaen
heal.publicationDate2016-07-14
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/7790
heal.abstractΗ κοινωνική δικτύωση στο διαδίκτυο είναι ένα αρκετά επίκαιρο και δυναμικό φαινόμενο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα όρια της μόδας και τείνει να γίνει πλέον κοινωνικό. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα με την ευρεία έκταση που έχουν λάβει, είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει το οικονομικό. Πολιτικό και προσωπικό περιβάλλον των ατόμων σε μια κοινωνία και για το λόγο αυτό, της μεγάλης επιρροής δηλαδή που έχει στον σύγχρονο άνθρωπο, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης γύρω από τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία που το συνοδεύουν. Με την ανάπτυξη του Web 2.0, αναπτύχθηκε επίσης το φαινόμενο αυτό της κοινωνικής δικτύωσης μετατρέποντας το διαδίκτυο σε μια παγκόσμια πλατφόρμα με περισσότερο κοινωνικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα στα σημερινά χρόνια της κρίσης. Ουσιαστικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν την εξέλιξη των μέσω ενημέρωσης με την παραδοσιακή τους μορφή, όπως είναι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Σήμερα λοιπόν, είναι γεγονός το Facebook, το Youtube, το Instagram και το Twitter έχουν γίνει καθημερινή ασχολία των ανθρώπων σε διεθνές επίπεδο. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κατάφεραν να μετατρέψουν την μονόδρομη επικοινωνία που παρείχαν ως τότε τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας σε αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των ατόμων, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις γεωγραφικά και κάνοντας τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. Επιπλέον, αξιέπαινο είναι το γεγονός ότι παρέχουν σημαντική πληροφόρηση γύρω από προϊόντα και όχι μόνο, μέσα από τις διαδικτυακές συζητήσεις των χρηστών, την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Είναι γεγονός ότι σήμερα οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης στην αγοραστική διαδικασία. Συγκεκριμένα, μέσα από τα Social Media μπορούν να αντλούν πληροφορίες και να τις ανταλλάσουν με άλλους χρήστες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία έχουν επίσης τη δυνατότητα να γνωρίζουν μέσα από τα προφίλ των εταιριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ότι οι καταναλωτικές αποφάσεις των ατόμων επηρεάζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λογικό από τη στιγμή που οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις που λαμβάνουν να επηρεάζονται από τις αποφάσεις του κοινωνικού συνόλου στο οποίο ανήκουν. Η παρούσα εργασία εξετάζει την ικανότητα που έχουν σήμερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επιδρούν στην καταναλωτική συμπεριφορά των ατόμων. Εδώ παρουσιάζονται βασικές έννοιες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η σχέση τους με τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα άτομα κατά την αγοραστική διαδικασία.el
heal.abstractSocial networking on the web is very current and dynamic phenomenon, which has surpassed the boundaries of fashion and tends to become more social. Social media today in the broad area have received, is a phenomenon that affects the budget. Political and personal environment of people in a society and for this reason, the great influence that it has on the modern man, is debated around the positive and negative aspects that accompany. With the development of Web 2.0, also developed the phenomenon of social networking by converting the Internet into a global platform more social character, particularly in the current crisis years. Essentially, social media are the trends through information in their traditional form, such as television and radio. So today, it is a fact as Facebook, Youtube, the Instagram and Twitter have become everyday pastime of people internationally. Social networking sites have managed to transform the way communication provided by then traditional media to interactive communication between individuals, eliminating the geographical distances and making people come closer to each other. In addition, it is commendable that provide important information about products and not only through the online discussions of users, exchange views and ideas. The fact is that today consumers use social networking sites in the purchasing process. Specifically, through the Social Media can obtain information and to exchange with other users about products and services, which also have the ability to know through the profiles of the companies in social media. The fact that the consumption decisions of individuals affected by social media makes sense since people are social beings, so that the decisions taken are affected by the decisions of the community to which they belong. This paper examines the social media that are now capable of influencing consumer behavior of individuals. Here are the basic concepts of social media and their relationship with the decisions made by individuals in the purchasing process.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Marketing (in Ierapetra)en
heal.titleΧρήση της δομής των κοινωνικών δικτύων στο μάρκετινγκ.el
heal.titleThe use of the structure of social networks in marketing.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordκοινωνικό δίκτυο, διαδίκτυο, μάρκετινγκel
heal.keywordsocial network, internet, marketingen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΠαναγιωτάκης, Κωνσταντίνοςel
heal.advisorNamePanagiotakis, Konstantinosen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States