Show simple item record

The course of stocks in Athens Stock Exchange (2000-2016).

Dublin Core metadata

dc.creatorΔιγενάκης, Ιωάννηςel
dc.creatorΚατσανεβάκης, Γεώργιοςel
dc.creatorΟρφανουδάκης, Αντώνιοςel
dc.creatorDigenakis, Ioannisen
dc.creatorKatsanevakis, Georgiosen
dc.creatorOrfanoudakis, Antoniosen
dc.date.accessioned2017-03-02T08:28:47Z
dc.date.available2017-03-02T08:28:47Z
dc.date.issued2017-03-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8079
dc.description.abstractΤο χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί τα τελευταία χρόνια σημαντικό παράγοντα της ελληνικής οικονομίας και έχει σημαδέψει την ιστορία της Ελλάδας αρκετές φορές. Ξεκινώντας από το έτος 1999 όπου σημειώθηκε το κραχ , το οποίο επηρέασε πολλούς Έλληνες οι οποίοι είχαν επενδύσει στο Χρηματιστήριο εκείνη την εποχή. Εκείνοι που έχασαν τα περισσότερα ήταν οι μικροεπενδυτές. Στη συνέχεια τα επόμενα 3 έτη (2000,2001,2002) θα αναδεικνύονταν δύσκολα για την χρηματιστηριακή αγορά καθώς οι επενδυτές επέλεγαν ασφαλείς τοποθετήσεις και απέφευγαν ή ρευστοποιούσαν τοποθετήσεις σε μετοχικούς τίτλους. Από το 2003 έως 2007 σημαντική χρηματιστηριακή άνοδο χαρακτήρισε την αγορά, καθώς η επενδυτική δραστηριότητα αυξήθηκε στην διεθνή κεφαλαιαγορά αλλά και στην Ελλάδα. Το έτος 2008 χαρακτηρίστηκε από διεθνή πτώση των χρηματιστηριακών δεικτών. Η πτώση ήταν κυρίως αποτέλεσμα έλλειψης ρευστότητας στις αγορές λόγου εμφάνισης ενυπόθηκων δανείων μειωμένης εξασφάλισης στις ΗΠΑ που στην συνέχεια επεκτάθηκε στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές . Αυτό είχε ως συνέπεια την πτώση μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών , όπως η τράπεζα LehmanBrothers.Το 2009 ήταν χρονιά ανάκαμψης των διεθνών χρηματιστηρίων και της Ελλάδας .Ο συνδυασμός της υψηλής ρευστότητας λόγω έκτακτων μέτρων που έλαβαν οι κυβερνήσεις, τα χαμηλά επιτόκια και η βελτίωση των εταιρικών αποτελεσμάτων βοήθησαν την άνοδο των χρηματιστηρίων. Η Ελληνική αγορά συμβάδιζε με τις ευρωπαϊκές μέχρι τον Οκτώβριο όπου η δημοσιονομική κρίση της χώρας είχε ως αποτέλεσμα την αντίθετη πορεία της από τις ευρωπαϊκές. Ενώ το 2010 θεωρήθηκε από τις διεθνής αγορές έτος ανάκαμψης και εξόδου από την χρηματοπιστωτική κρίση , στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κυριάρχησε η κρίση δημόσιου χρέους. Τέλος τα έτη 2011 έως και το 2015 η χώρα δεν ανέκαμψε από την κρίση και έτσι ούτε οι χρηματιστηριακή αγορά της, με μερικές εξαιρέσεις στο έτος 2013 όπου υπήρχαν κάποιες εναλλαγές στον χρηματιστηριακό δείκτη ο οποίος μέσα στο έτος ανέβαινε , κατέβαινε και εντέλει έμεινε σταθερός σε ένα σημείο φανερά πιο υψηλό από τις αρχές του 2014.el
dc.description.abstractThe Athens Stock Market in the last years was an important factor of the Greek economy and has marked the history of Greece several times. Starting from the year 1999 where the crash occurred, which affected many Greeks who had invested in that stock market at the time. The ones who suffered the most were the small investors. The following 3 years (2000, 2001, and 2002) would emerge difficult for the stock market as investors opt for safe haven and avoid or cash out placements in equity securities. From 2003 to 2007 important stock increase occurred at the stock market as investment activity increased in the international capital market, but also in Greece. The year 2008 was characterized by falling international stock index decline was primarily the result of lack of liquidity in the markets display ratio mortgage subordinated loans in the US then extended to developed and developing markets. This resulted in the fall of large financial institutions, such as Lehman Brothers bank. 2009 was a year of recovery in international stock markets and Greece .The combination of high liquidity due to extraordinary measures taken by governments; low interest rates and improving corporate results helped the rise of the stock markets. The Greek market in line with European until October where the fiscal crisis resulted in the opposite direction from European. While 2010 was the year of international markets recovery and exit from the financial crisis in Europe and in Greece dominated by the sovereign debt crisis, Finally the years 2011 to 2015 the country has not recovered from the crisis and thus neither the stock market, with a few exceptions in the year 2013 where there were some changes in the stock index which in the year increased, decreased and finally became stable at a point clearly higher than the beginning of 2014.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ πορεία των μετοχών του ΧΑΑ (2000-2016).el
dc.titleThe course of stocks in Athens Stock Exchange (2000-2016).en

healMeta

heal.creatorNameΔιγενάκης, Ιωάννηςel
heal.creatorNameΚατσανεβάκης, Γεώργιοςel
heal.creatorNameΟρφανουδάκης, Αντώνιοςel
heal.creatorNameDigenakis, Ioannisen
heal.creatorNameKatsanevakis, Georgiosen
heal.creatorNameOrfanoudakis, Antoniosen
heal.publicationDate2017-03-02
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8079
heal.abstractΤο χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί τα τελευταία χρόνια σημαντικό παράγοντα της ελληνικής οικονομίας και έχει σημαδέψει την ιστορία της Ελλάδας αρκετές φορές. Ξεκινώντας από το έτος 1999 όπου σημειώθηκε το κραχ , το οποίο επηρέασε πολλούς Έλληνες οι οποίοι είχαν επενδύσει στο Χρηματιστήριο εκείνη την εποχή. Εκείνοι που έχασαν τα περισσότερα ήταν οι μικροεπενδυτές. Στη συνέχεια τα επόμενα 3 έτη (2000,2001,2002) θα αναδεικνύονταν δύσκολα για την χρηματιστηριακή αγορά καθώς οι επενδυτές επέλεγαν ασφαλείς τοποθετήσεις και απέφευγαν ή ρευστοποιούσαν τοποθετήσεις σε μετοχικούς τίτλους. Από το 2003 έως 2007 σημαντική χρηματιστηριακή άνοδο χαρακτήρισε την αγορά, καθώς η επενδυτική δραστηριότητα αυξήθηκε στην διεθνή κεφαλαιαγορά αλλά και στην Ελλάδα. Το έτος 2008 χαρακτηρίστηκε από διεθνή πτώση των χρηματιστηριακών δεικτών. Η πτώση ήταν κυρίως αποτέλεσμα έλλειψης ρευστότητας στις αγορές λόγου εμφάνισης ενυπόθηκων δανείων μειωμένης εξασφάλισης στις ΗΠΑ που στην συνέχεια επεκτάθηκε στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές . Αυτό είχε ως συνέπεια την πτώση μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών , όπως η τράπεζα LehmanBrothers.Το 2009 ήταν χρονιά ανάκαμψης των διεθνών χρηματιστηρίων και της Ελλάδας .Ο συνδυασμός της υψηλής ρευστότητας λόγω έκτακτων μέτρων που έλαβαν οι κυβερνήσεις, τα χαμηλά επιτόκια και η βελτίωση των εταιρικών αποτελεσμάτων βοήθησαν την άνοδο των χρηματιστηρίων. Η Ελληνική αγορά συμβάδιζε με τις ευρωπαϊκές μέχρι τον Οκτώβριο όπου η δημοσιονομική κρίση της χώρας είχε ως αποτέλεσμα την αντίθετη πορεία της από τις ευρωπαϊκές. Ενώ το 2010 θεωρήθηκε από τις διεθνής αγορές έτος ανάκαμψης και εξόδου από την χρηματοπιστωτική κρίση , στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κυριάρχησε η κρίση δημόσιου χρέους. Τέλος τα έτη 2011 έως και το 2015 η χώρα δεν ανέκαμψε από την κρίση και έτσι ούτε οι χρηματιστηριακή αγορά της, με μερικές εξαιρέσεις στο έτος 2013 όπου υπήρχαν κάποιες εναλλαγές στον χρηματιστηριακό δείκτη ο οποίος μέσα στο έτος ανέβαινε , κατέβαινε και εντέλει έμεινε σταθερός σε ένα σημείο φανερά πιο υψηλό από τις αρχές του 2014.el
heal.abstractThe Athens Stock Market in the last years was an important factor of the Greek economy and has marked the history of Greece several times. Starting from the year 1999 where the crash occurred, which affected many Greeks who had invested in that stock market at the time. The ones who suffered the most were the small investors. The following 3 years (2000, 2001, and 2002) would emerge difficult for the stock market as investors opt for safe haven and avoid or cash out placements in equity securities. From 2003 to 2007 important stock increase occurred at the stock market as investment activity increased in the international capital market, but also in Greece. The year 2008 was characterized by falling international stock index decline was primarily the result of lack of liquidity in the markets display ratio mortgage subordinated loans in the US then extended to developed and developing markets. This resulted in the fall of large financial institutions, such as Lehman Brothers bank. 2009 was a year of recovery in international stock markets and Greece .The combination of high liquidity due to extraordinary measures taken by governments; low interest rates and improving corporate results helped the rise of the stock markets. The Greek market in line with European until October where the fiscal crisis resulted in the opposite direction from European. While 2010 was the year of international markets recovery and exit from the financial crisis in Europe and in Greece dominated by the sovereign debt crisis, Finally the years 2011 to 2015 the country has not recovered from the crisis and thus neither the stock market, with a few exceptions in the year 2013 where there were some changes in the stock index which in the year increased, decreased and finally became stable at a point clearly higher than the beginning of 2014.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΗ πορεία των μετοχών του ΧΑΑ (2000-2016).el
heal.titleThe course of stocks in Athens Stock Exchange (2000-2016).en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordμετοχή, Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνώνel
heal.keywordstock, Athens Stock Exchangeen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΔασκαλάκη, Χαρούλαel
heal.advisorNameDaskalaki, Charoulaen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States