Εμφάνιση απλής εγγραφής

Behavioural finance: the role of psychology in investment decisions.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΑεράκη, Μαρίαel
dc.creatorAeraki, Mariaen
dc.date.accessioned2017-09-07T07:15:17Z
dc.date.available2017-09-07T07:15:17Z
dc.date.issued2017-09-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8358
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τις βασικές αρχές του κλάδου της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής. Η δημιουργία και ανάπτυξη του κλάδου είναι απόρροια των σφαλμάτων που έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία σε βασικούς πυλώνες της παραδοσιακής χρηματοοικονομικής θεωρίας όπως η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς, η υπόθεση ότι όλοι οι επενδυτές είναι ορθολογικοί και λειτουργούν με βάση το ευρέως αποδεκτό οικονομικό υπόδειγμα συμπεριφοράς κάτω από συνθήκες ρίσκου– την Θεωρία Προσδοκώμενης Χρησιμότητας, αλλά και το ορθολογικό Arbitrage. Για τον λόγο αυτό στα δύο πρώτα κεφάλαια παρουσιάζονται οι θεωρίες αλλά και οι αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με την εφαρμογή τους, ενώ η εισαγωγή στον κλάδο της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής γίνεται στο τρίτο κεφάλαιο όπου εξετάζονται οι επενδυτικές αποφάσεις των ατόμων μέσα από ένα φάσμα ψυχολογικών παραγόντων οι οποίοι και συμβάλουν στην διαμόρφωση των τελικών αποφάσεών τους. Τέλος, η εργασία συνοψίζει με την χρησιμότητα και τον ρόλο που θα μπορούσε να επιτελέσει ο συγκεκριμένος κλάδος στην νεοκλασική οικονομική θεωρία. Να σημειωθεί ότι η ραγδαία ανάπτυξη του τομέα είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία τεράστιου όγκου δεδομένων, αναλύσεων και ερευνών και καθιστά αδύνατο να παρουσιαστούν στην παρούσα εργασία. Το θέμα προς εξέταση, θα ακολουθήσει μία πιο γενική και θεωρητική προσέγγιση.el
dc.description.abstractThis paper aims to present the basic principles of Behavioral Finance. The creation and development of this field is the outcome of the errors identified and mentioned in literature all around the world, concerning the pillars of traditional financial theory such as the efficient market hypothesis, the assumption that all investors are rational and operate based on the widely accepted economic behavior under conditions of risk - Theory of Expected Utility, and also the rational Arbitrage. For this reason, the first two chapters present the theories and the conflicting views on their implementation, while the introduction to Behavioral Finance is located in the third chapter where the investment decisions of individuals are examined through a range of psychological factors, which shape the final outcome. Finally, the paper summarizes the utility and role of the sector in classical economic theory. It should be noted that the rapid growth of the field has resulted in the creation of huge amount of data and researches, thus it’s impossible for everything to be presented in this paper. The matter to be examined will follow a more general and theoretical approach.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣυμπεριφορική χρηματοοικονομική: ο ρόλος της ψυχολογίας στις επενδυτικές αποφάσεις.el
dc.titleBehavioural finance: the role of psychology in investment decisions.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΑεράκη, Μαρίαel
heal.creatorNameAeraki, Mariaen
heal.publicationDate2017-09-06
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8358
heal.abstractΗ παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τις βασικές αρχές του κλάδου της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής. Η δημιουργία και ανάπτυξη του κλάδου είναι απόρροια των σφαλμάτων που έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία σε βασικούς πυλώνες της παραδοσιακής χρηματοοικονομικής θεωρίας όπως η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς, η υπόθεση ότι όλοι οι επενδυτές είναι ορθολογικοί και λειτουργούν με βάση το ευρέως αποδεκτό οικονομικό υπόδειγμα συμπεριφοράς κάτω από συνθήκες ρίσκου– την Θεωρία Προσδοκώμενης Χρησιμότητας, αλλά και το ορθολογικό Arbitrage. Για τον λόγο αυτό στα δύο πρώτα κεφάλαια παρουσιάζονται οι θεωρίες αλλά και οι αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με την εφαρμογή τους, ενώ η εισαγωγή στον κλάδο της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής γίνεται στο τρίτο κεφάλαιο όπου εξετάζονται οι επενδυτικές αποφάσεις των ατόμων μέσα από ένα φάσμα ψυχολογικών παραγόντων οι οποίοι και συμβάλουν στην διαμόρφωση των τελικών αποφάσεών τους. Τέλος, η εργασία συνοψίζει με την χρησιμότητα και τον ρόλο που θα μπορούσε να επιτελέσει ο συγκεκριμένος κλάδος στην νεοκλασική οικονομική θεωρία. Να σημειωθεί ότι η ραγδαία ανάπτυξη του τομέα είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία τεράστιου όγκου δεδομένων, αναλύσεων και ερευνών και καθιστά αδύνατο να παρουσιαστούν στην παρούσα εργασία. Το θέμα προς εξέταση, θα ακολουθήσει μία πιο γενική και θεωρητική προσέγγιση.el
heal.abstractThis paper aims to present the basic principles of Behavioral Finance. The creation and development of this field is the outcome of the errors identified and mentioned in literature all around the world, concerning the pillars of traditional financial theory such as the efficient market hypothesis, the assumption that all investors are rational and operate based on the widely accepted economic behavior under conditions of risk - Theory of Expected Utility, and also the rational Arbitrage. For this reason, the first two chapters present the theories and the conflicting views on their implementation, while the introduction to Behavioral Finance is located in the third chapter where the investment decisions of individuals are examined through a range of psychological factors, which shape the final outcome. Finally, the paper summarizes the utility and role of the sector in classical economic theory. It should be noted that the rapid growth of the field has resulted in the creation of huge amount of data and researches, thus it’s impossible for everything to be presented in this paper. The matter to be examined will follow a more general and theoretical approach.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleΣυμπεριφορική χρηματοοικονομική: ο ρόλος της ψυχολογίας στις επενδυτικές αποφάσεις.el
heal.titleBehavioural finance: the role of psychology in investment decisions.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordσυμπεριφορική χρηματοοικονομική, επενδυτική απόφασηel
heal.keywordbehavioral finance, investment decisionen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΞανθός, Γεώργιοςel
heal.advisorName-el
heal.advisorNameXanthos, Georgiosen
heal.advisorNameBresinsky, Markusen
heal.advisorID.emailxanthosg@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States