Show simple item record

The beautification of financial statements and the role of IFRS.

Dublin Core metadata

dc.creatorΛιονάκη, Αθήνα-Μαρίαel
dc.creatorLionaki, Athina-Mariaen
dc.date.accessioned2017-09-08T07:08:25Z
dc.date.available2017-09-08T07:08:25Z
dc.date.issued2017-09-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8361
dc.description.abstractΣτις σύγχρονες κοινωνίες το φαινόμενο της ωραιοποίησης των Οικονομικών καταστάσεων έχει απασχολήσει έντονα τις ρυθμιστικές αρχές, τους επενδυτές και γενικότερα τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Το φαινόμενο αυτό έγινε η αφορμή να πραγματοποιηθούν αρκετές έρευνες από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ιδιαίτερα μετά την σωρεία εκρήξεων εταιρικών σκανδαλών παγκόσμιας κλίμακας. Οι έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν στις διεθνείς αγορές κλόνισαν την σχέση εμπιστοσύνης των εταιρειών με τους επενδυτές, τους μετόχους, τους πιστωτές ακόμα και τους εργαζόμενους. Η παρούσα διπλωματική στοχεύει στη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι επιχειρήσεις ωραιοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις και χειραγωγούν τα κέρδη προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τους. Το ενδιαφέρον δεν μονοπωλείται αποκλειστικά στο ότι εφόσον υπάρχουν κίνητρα δεν υπάρχουν και φραγμοί, γεγονός που προκαλεί την χειραγώγηση και άλλων λογιστικών μεγεθών. Δεν χωράει αμφιβολία ότι η εφευρετικότητα διακρίνεται ως προς την ανεύρεση και χρησιμοποίηση νέων μεθόδων και πρακτικών εμπλουτίζοντας ολοένα και περισσότερο τον ορό της επινοητικής λογιστικής. Μάλιστα το νέο παίγνιο των ισχυρών κολοσσών αποτελούν τα IFRS, τα οποία υπηρετούν την αυξανόμενη ανάγκη ποιοτικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών της απαιτητικής κεφαλαιαγοράς. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την τάση της εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων σε σχέση με την ενίσχυση της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας. Άλλωστε, είναι ευρέως γνωστό πως οι παγκόσμιες κεφαλαιαγορές θέλουν χρηματοοικονομικές εκθέσεις που να συμμορφώνονται με ένα υψηλής ποιότητας σύνολο “παγκόσμιων λογιστικών προτύπων”. Η υιοθέτηση, λοιπόν, των IFRS θεωρείται από της συντάκτες και τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων ως μία μέθοδος η οποία οδηγεί σε περισσότερη διαφάνεια, αξιοπιστία και μεγαλύτερη συγκρισιμότητα. Κατά συνέπεια στο πλαίσιο αυτό, είναι ζωτικής σημασίας να ερευνηθεί κατά πόσο τα IFRS μπορούν να συμβάλουν στην αλλοίωση ή ωραιοποίηση των Οικονομικών καταστάσεων. Αποδεδειγμένα, η παραποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βρίσκει έφορο έδαφος σε χώρες με ασθενή συστήματα προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών και των μετόχων. Η κρίση των χρηματοπιστωτικών αγορών αποτελεί αντικείμενο μελέτης για την επίδραση που ασκεί στην ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Έτσι, ο Ευρωπαϊκός χώρος συνιστά την πλέον καταλληλότερη πηγή άντλησης πληροφοριών όπου η εφαρμογή των IFRS μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζε ουτοπική αλλά πλέον έχει επιτευχθεί. Ως επιστέγασμα, η επιρροή του νομικού και κανονιστικού περιβάλλοντος, οι δυνάμεις της αγοράς, η άγνοια των αρμόδιων αρχών, η οικονομική αστάθεια και η επιδεξιότητα των Ελεγκτικών Εταιρειών αποτελούν θέματα τα οποία έχουν παρατηρηθεί και κρίνεται σκόπιμο να εξεταστούν.el
dc.description.abstractIn modern societies the phenomenon of beautification of Financial Statements has been intensely preoccupied regulators, investors and general users of financial statements. This phenomenon has given rise to several studies carried out by the academic community, especially after the host of explosions corporate global triggers. The strong reactions caused in international markets have shaken the trust relationship between companies and investors, shareholders, creditors and even employees. This thesis aims to explore the extent to which businesses embellish financial statements and earnings management in order to serve their interests. The interest is not only monopolized that if incentives do not exist and barriers, which causes manipulation and other accounting figures. There is no doubt that the distinguished ingenuity in finding and using new methods and practices enriching increasingly serum of the inventive accounting. Indeed, the new game of powerful giants are the IFRS, which serve the growing need of quality financial information of demanding capital. This study discusses the trend towards harmonization of accounting standards in relation to the strengthening of international economic activity. Besides, it is well known that global capital wanting financial reports comply with a set of high quality "global accounting standards". Adoption, then, of IFRS is considered by the authors and users of financial statements as a process which leads to more transparency, greater reliability and comparability. Therefore in this context, it is vital to investigate whether IFRS can contribute to deterioration or beautification of Financial Statements. Proven, the falsification of financial statements finds fertile soil in countries with weak systems of protection of interests of investors and shareholders. The crisis in the financial markets is being studied for the influence that the quality of financial reporting. Thus, the European Area is the most suitable source of information where the application of IFRS until a few years ago seemed utopian but has now been achieved. As a corollary, the influence of the legal and regulatory environment, market forces, ignorance of the competent authorities, economic instability and mobility of Audit Companies are issues which have been identified and should be considered.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), PPS in Accounting and Auditingen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και ο ρόλος των IFRS.el
dc.titleThe beautification of financial statements and the role of IFRS.en

healMeta

heal.creatorNameΛιονάκη, Αθήνα-Μαρίαel
heal.creatorNameLionaki, Athina-Mariaen
heal.publicationDate2017-09-08
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8361
heal.abstractΣτις σύγχρονες κοινωνίες το φαινόμενο της ωραιοποίησης των Οικονομικών καταστάσεων έχει απασχολήσει έντονα τις ρυθμιστικές αρχές, τους επενδυτές και γενικότερα τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Το φαινόμενο αυτό έγινε η αφορμή να πραγματοποιηθούν αρκετές έρευνες από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ιδιαίτερα μετά την σωρεία εκρήξεων εταιρικών σκανδαλών παγκόσμιας κλίμακας. Οι έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν στις διεθνείς αγορές κλόνισαν την σχέση εμπιστοσύνης των εταιρειών με τους επενδυτές, τους μετόχους, τους πιστωτές ακόμα και τους εργαζόμενους. Η παρούσα διπλωματική στοχεύει στη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι επιχειρήσεις ωραιοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις και χειραγωγούν τα κέρδη προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τους. Το ενδιαφέρον δεν μονοπωλείται αποκλειστικά στο ότι εφόσον υπάρχουν κίνητρα δεν υπάρχουν και φραγμοί, γεγονός που προκαλεί την χειραγώγηση και άλλων λογιστικών μεγεθών. Δεν χωράει αμφιβολία ότι η εφευρετικότητα διακρίνεται ως προς την ανεύρεση και χρησιμοποίηση νέων μεθόδων και πρακτικών εμπλουτίζοντας ολοένα και περισσότερο τον ορό της επινοητικής λογιστικής. Μάλιστα το νέο παίγνιο των ισχυρών κολοσσών αποτελούν τα IFRS, τα οποία υπηρετούν την αυξανόμενη ανάγκη ποιοτικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών της απαιτητικής κεφαλαιαγοράς. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την τάση της εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων σε σχέση με την ενίσχυση της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας. Άλλωστε, είναι ευρέως γνωστό πως οι παγκόσμιες κεφαλαιαγορές θέλουν χρηματοοικονομικές εκθέσεις που να συμμορφώνονται με ένα υψηλής ποιότητας σύνολο “παγκόσμιων λογιστικών προτύπων”. Η υιοθέτηση, λοιπόν, των IFRS θεωρείται από της συντάκτες και τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων ως μία μέθοδος η οποία οδηγεί σε περισσότερη διαφάνεια, αξιοπιστία και μεγαλύτερη συγκρισιμότητα. Κατά συνέπεια στο πλαίσιο αυτό, είναι ζωτικής σημασίας να ερευνηθεί κατά πόσο τα IFRS μπορούν να συμβάλουν στην αλλοίωση ή ωραιοποίηση των Οικονομικών καταστάσεων. Αποδεδειγμένα, η παραποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βρίσκει έφορο έδαφος σε χώρες με ασθενή συστήματα προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών και των μετόχων. Η κρίση των χρηματοπιστωτικών αγορών αποτελεί αντικείμενο μελέτης για την επίδραση που ασκεί στην ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Έτσι, ο Ευρωπαϊκός χώρος συνιστά την πλέον καταλληλότερη πηγή άντλησης πληροφοριών όπου η εφαρμογή των IFRS μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζε ουτοπική αλλά πλέον έχει επιτευχθεί. Ως επιστέγασμα, η επιρροή του νομικού και κανονιστικού περιβάλλοντος, οι δυνάμεις της αγοράς, η άγνοια των αρμόδιων αρχών, η οικονομική αστάθεια και η επιδεξιότητα των Ελεγκτικών Εταιρειών αποτελούν θέματα τα οποία έχουν παρατηρηθεί και κρίνεται σκόπιμο να εξεταστούν.el
heal.abstractIn modern societies the phenomenon of beautification of Financial Statements has been intensely preoccupied regulators, investors and general users of financial statements. This phenomenon has given rise to several studies carried out by the academic community, especially after the host of explosions corporate global triggers. The strong reactions caused in international markets have shaken the trust relationship between companies and investors, shareholders, creditors and even employees. This thesis aims to explore the extent to which businesses embellish financial statements and earnings management in order to serve their interests. The interest is not only monopolized that if incentives do not exist and barriers, which causes manipulation and other accounting figures. There is no doubt that the distinguished ingenuity in finding and using new methods and practices enriching increasingly serum of the inventive accounting. Indeed, the new game of powerful giants are the IFRS, which serve the growing need of quality financial information of demanding capital. This study discusses the trend towards harmonization of accounting standards in relation to the strengthening of international economic activity. Besides, it is well known that global capital wanting financial reports comply with a set of high quality "global accounting standards". Adoption, then, of IFRS is considered by the authors and users of financial statements as a process which leads to more transparency, greater reliability and comparability. Therefore in this context, it is vital to investigate whether IFRS can contribute to deterioration or beautification of Financial Statements. Proven, the falsification of financial statements finds fertile soil in countries with weak systems of protection of interests of investors and shareholders. The crisis in the financial markets is being studied for the influence that the quality of financial reporting. Thus, the European Area is the most suitable source of information where the application of IFRS until a few years ago seemed utopian but has now been achieved. As a corollary, the influence of the legal and regulatory environment, market forces, ignorance of the competent authorities, economic instability and mobility of Audit Companies are issues which have been identified and should be considered.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), PPS in Accounting and Auditingen
heal.titleΗ ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και ο ρόλος των IFRS.el
heal.titleThe beautification of financial statements and the role of IFRS.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordοικονομικές καταστάσεις, διαχείριση κερδών, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), οικονομική κρίσηel
heal.keywordfinancial statements, earnings management, International Financial Reporting Standards (IFRS), financial crisisen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΤαχυνάκης, Παναγιώτηςel
heal.advisorNameTachynakis, Panagiotisen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States