Εμφάνιση απλής εγγραφής

Nutritional habits on oncological patients during chemotherapy.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΠεντάρη, Αργυρήel
dc.creatorΣαλή, Γιασεμίνel
dc.creatorΣταύρου, Μαρίαel
dc.creatorPentari, Argyrien
dc.creatorSali, Giaseminen
dc.creatorStavrou, Mariaen
dc.date.accessioned2017-10-18T09:07:42Z
dc.date.available2017-10-18T09:07:42Z
dc.date.issued2017-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8441
dc.description.abstractΕισαγωγή: Οι ογκολογικοί ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία είναι ευάλωτοι στην κακή διατροφή για αυτό πρέπει να έχουν μια σωστή και υγιεινή διατροφή στην καθημερινότητα τους. Σκοπός: Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών των ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία με την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου που κατατέθηκε στο Επιστημονικό Συμβούλιο δυο Γενικών Νοσοκομείων της Ελλάδας. Υλικό – Μέθοδος: Το ερωτηματολόγιο αφορούσε τις διατροφικές συνήθειες σε 200 ογκολογικούς ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία στις παθολογικές ογκολογικές κλινικές των Νοσοκομείων. Το ερωτηματολόγιο αποτελούταν από 16 ερωτήσεις. Έγινε χρήση των στατιστικών ελέγχων Shapiro-Wilk και Shapiro-Francia (Stata MP ver. 13) για τον έλεγχο της κανονικότητας των ποσοτικών μεταβλητών της μελέτης. Η ύπαρξη κανονικότητας επιβεβαιώθηκε ή απορρίφθηκε και από την οπτική επισκόπηση των αντίστοιχων ιστογραμμάτων, normal Q-Q plots και box-plots των μεταβλητών. Πραγματοποιήθηκαν επίσης οι κατάλληλοι στατιστικοί έλεγχοι για τη διερεύνηση τυχόν σχέσεων ή συσχετίσεων μεταξύ ορισμένων χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων και ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, ορίζοντας το επίπεδο σημαντικότητας στο 0.05. Για την ανάλυση των δεδομένων της μελέτης χρησιμοποιήθηκε κυρίως το πρόγραμμα IBM SPSS 20.0. Αποτελέσματα: Για το διάστημα των καταγραφών των 200 ατόμων της έρευνας προκύπτει πως οι ασθενείς μας αποτελούνται κατά 42,5% από άνδρες κι κατά 57,5% από γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν 61,37 έτη ενώ το ΒΜΙ τους ήταν 26,47. Το πλήθος των ασθενών ήταν ισάριθμο και στα δύο νοσοκομεία, ενώ ο διαχωρισμός τους ανά τμήμα ήταν 12,6% στην παθολογική ογκολογική κλινική και 87,4% στο τμήμα ημερήσιας νοσηλείας. Κατά κύριο λόγο οι περισσότεροι ήταν ελληνικής καταγωγής 88% και ο τόπος καταγωγής τους κατά πλειοψηφία από τις πόλεις στις οποίες έδρευαν τα συγκεκριμένα νοσοκομεία. Σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες και τα διατροφικά προβλήματα των 200 ατόμων της έρευνας, η πλειοψηφία μας απάντησε ότι φαγητό του νοσοκομείου είναι πολύ καλό κατά 34,7% και το 28,5% πως είναι καλό. Το 67,7% πιστεύουν πως πρέπει η γεύση για να βελτιωθεί. Το 64,3% των ασθενών απάντησαν ότι έχουν ενημερωθεί για θέματα διατροφής στο χώρο του νοσοκομείου από τον ιατρό τους, ενώ το 74,6% απάντησαν ότι δεν τους έχει δοθεί έντυπο υλικό (φυλλάδιο ή βιβλίο) για να ενημερωθούν για θέματα διατροφής. Συμπεράσματα: Η διατροφή στους ογκολογικούς ασθενείς παίζει σημαντικό ρόλο. Μέσα από την παρούσα έρευνα όπου καταγράφηκαν οι διατροφικές συνήθειες των ογκολογικών ασθενών, προέκυψε σε μεγάλο ποσοστό ότι είναι ικανοποιημένοι με το φαγητό στα νοσοκομεία, ωστόσο η ενημέρωση τους με βάση την διατροφή τους είναι ελλιπής.el
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to search the nutritional habits of oncological patients during chemotherapy using a questionary. The patients are patients from University Hospital of Heraklion, the General Hospital of Chania and the General Hospital of Alexandroupolis.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΔιατροφικές συνήθειες ογκολογικών ασθενών υπό χημειοθεραπεία.el
dc.titleNutritional habits on oncological patients during chemotherapy.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΠεντάρη, Αργυρήel
heal.creatorNameΣαλή, Γιασεμίνel
heal.creatorNameΣταύρου, Μαρίαel
heal.creatorNamePentari, Argyrien
heal.creatorNameSali, Giaseminen
heal.creatorNameStavrou, Mariaen
heal.publicationDate2017-10-18
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8441
heal.abstractΕισαγωγή: Οι ογκολογικοί ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία είναι ευάλωτοι στην κακή διατροφή για αυτό πρέπει να έχουν μια σωστή και υγιεινή διατροφή στην καθημερινότητα τους. Σκοπός: Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών των ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία με την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου που κατατέθηκε στο Επιστημονικό Συμβούλιο δυο Γενικών Νοσοκομείων της Ελλάδας. Υλικό – Μέθοδος: Το ερωτηματολόγιο αφορούσε τις διατροφικές συνήθειες σε 200 ογκολογικούς ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία στις παθολογικές ογκολογικές κλινικές των Νοσοκομείων. Το ερωτηματολόγιο αποτελούταν από 16 ερωτήσεις. Έγινε χρήση των στατιστικών ελέγχων Shapiro-Wilk και Shapiro-Francia (Stata MP ver. 13) για τον έλεγχο της κανονικότητας των ποσοτικών μεταβλητών της μελέτης. Η ύπαρξη κανονικότητας επιβεβαιώθηκε ή απορρίφθηκε και από την οπτική επισκόπηση των αντίστοιχων ιστογραμμάτων, normal Q-Q plots και box-plots των μεταβλητών. Πραγματοποιήθηκαν επίσης οι κατάλληλοι στατιστικοί έλεγχοι για τη διερεύνηση τυχόν σχέσεων ή συσχετίσεων μεταξύ ορισμένων χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων και ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, ορίζοντας το επίπεδο σημαντικότητας στο 0.05. Για την ανάλυση των δεδομένων της μελέτης χρησιμοποιήθηκε κυρίως το πρόγραμμα IBM SPSS 20.0. Αποτελέσματα: Για το διάστημα των καταγραφών των 200 ατόμων της έρευνας προκύπτει πως οι ασθενείς μας αποτελούνται κατά 42,5% από άνδρες κι κατά 57,5% από γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν 61,37 έτη ενώ το ΒΜΙ τους ήταν 26,47. Το πλήθος των ασθενών ήταν ισάριθμο και στα δύο νοσοκομεία, ενώ ο διαχωρισμός τους ανά τμήμα ήταν 12,6% στην παθολογική ογκολογική κλινική και 87,4% στο τμήμα ημερήσιας νοσηλείας. Κατά κύριο λόγο οι περισσότεροι ήταν ελληνικής καταγωγής 88% και ο τόπος καταγωγής τους κατά πλειοψηφία από τις πόλεις στις οποίες έδρευαν τα συγκεκριμένα νοσοκομεία. Σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες και τα διατροφικά προβλήματα των 200 ατόμων της έρευνας, η πλειοψηφία μας απάντησε ότι φαγητό του νοσοκομείου είναι πολύ καλό κατά 34,7% και το 28,5% πως είναι καλό. Το 67,7% πιστεύουν πως πρέπει η γεύση για να βελτιωθεί. Το 64,3% των ασθενών απάντησαν ότι έχουν ενημερωθεί για θέματα διατροφής στο χώρο του νοσοκομείου από τον ιατρό τους, ενώ το 74,6% απάντησαν ότι δεν τους έχει δοθεί έντυπο υλικό (φυλλάδιο ή βιβλίο) για να ενημερωθούν για θέματα διατροφής. Συμπεράσματα: Η διατροφή στους ογκολογικούς ασθενείς παίζει σημαντικό ρόλο. Μέσα από την παρούσα έρευνα όπου καταγράφηκαν οι διατροφικές συνήθειες των ογκολογικών ασθενών, προέκυψε σε μεγάλο ποσοστό ότι είναι ικανοποιημένοι με το φαγητό στα νοσοκομεία, ωστόσο η ενημέρωση τους με βάση την διατροφή τους είναι ελλιπής.el
heal.abstractThe aim of the thesis is to search the nutritional habits of oncological patients during chemotherapy using a questionary. The patients are patients from University Hospital of Heraklion, the General Hospital of Chania and the General Hospital of Alexandroupolis.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
heal.titleΔιατροφικές συνήθειες ογκολογικών ασθενών υπό χημειοθεραπεία.el
heal.titleNutritional habits on oncological patients during chemotherapy.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordογκολογικός ασθενής, χημειοθεραπεία, διατροφική συνήθειαel
heal.keywordoncological patient, chemotherapy, nutritional habiten
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚωνσταντινίδης, Θεοχάρηςel
heal.advisorNameKonstantinidis, Theocharisen
heal.advisorID.emailharriskon@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States