Εμφάνιση απλής εγγραφής

Διάχυτη μάθηση με το Experience API.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorPapadokostaki, Koraliaen
dc.creatorΠαπαδοκωστάκη, Κοραλίαel
dc.date.accessioned2017-12-05T09:46:57Z
dc.date.available2017-12-05T09:46:57Z
dc.date.issued2017-12-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8505
dc.description.abstractIt is without doubt that the current major and popular technological achievements- Internet, social media and mobile devices- influence dramatically current trends in education and learning. With the rapid expansion of broadband and Wi-Fi connections and the explosion of Web 2.0, learning has evolved to e-learning and mobile learning (m-learning) and is no longer limited to classrooms or books. Learning can nowadays be achieved through YouTube videos, Facebook posts or Khan Academy, part of a vision called Ubiquitous learning, where learning may happen everywhere, anytime and in any way. However, since the content is distributed in various forms, platforms and hosts, the need to collect information for a user, in order to watch his performance, form his learning profile and offer him the most suitable content has arisen. In order to realize Ubiquitous learning and produce valuable conclusions in the form of Learning Analytics, a new specification that tracks the user activities has been developed, the Experience API (xAPI). With the latter, personalized and more efficient learning can be provided, since e-learning can focus on adaptivity, i.e. the adaptation of the learning content to meet a learner’s specific needs, match his learning background or personal interests. Towards these directions we have created an innovative LMS- independent, adaptive learning system that, with the use of Experience API , tracks users’ actions and scores over various educational resources, adapts its content according to the user’s previous actions and provides the instructor with a powerful dashboard to inform him upon his class overall and student’s personal performance. Our learning system contains two stand-alone courses that interact with each other seamlessly, and is augmented with extra multimedia content which can be distributed across different hosts. It changes dynamically the content based on the user’s previous activities and tracks activities from diverse sources. Finally, it comes with powerful Learning Analytics tools to help the instructor evaluate the learning process, the content provided and the performance of the students. Our implementation is ‘platform- agnostic’, totally independent of Learning Management Systems and contributes to the monitoring of ubiquitous learning, where learning is not only formal, but part of our everyday life.en
dc.description.abstractΑναμφίβολα τα σύγχρονα σπουδαία και δημοφιλή τεχνολογικά επιτεύγματα- το Διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα και οι κινητές συσκευές- επηρεάζουν σημαντικά τις τάσεις της εκπαίδευσης. Με την ραγδαία εξάπλωση των ευρυζωνικών συνδέσεων και της Ασύρματης Δικτύωσης (Wi-Fi) και την έκρηξη του Web 2.0, η μάθηση έχει εξελιχθεί σε ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και φορητή μάθηση (mobile learning) και δεν είναι πλέον περιορισμένη σε αίθουσες ή εγχειρίδια. Η μάθηση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από βίντεο στο YouTube, από αναρτήσεις στο FaceBook ή από την Ακαδημία Khan, με όλα αυτά να αποτελούν μέρος του οράματος της Διάχυτης Μάθησης, όπου η μάθηση συμβαίνει παντού, οποτεδήποτε και με διάφορους τρόπους. Ωστόσο, αφού το περιεχόμενο είναι κατανεμημένο σε διάφορες μορφές, πλατφόρμες και παρόχους, η ανάγκη για συλλογή πληροφοριών για ένα χρήστη, με σκοπό την παρακολούθηση της επίδοσής του, το σχηματισμό του μαθησιακού του προφίλ και την παροχή κατάλληλου περιεχομένου είναι πλέον επιτακτική. Προκειμένου να υλοποιηθεί η Διάχυτη Μάθηση και να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα, μια νέα προτυποποίηση που καταγράφει τις ενέργειες των χρηστών έχει αναπτυχθεί, το Experience API (xAPI). Αξιοποιώντας το Experience xAPI, δημιουργήσαμε ένα καινοτόμο προσαρμοστικό σύστημα μάθησης το οποίο είναι ανεξάρτητο από Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) (Learning Management Systems LMS ). Η εφαρμογή μας περιέχει δύο ανεξάρτητα μαθήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους «αόρατα», ενώ είναι επαυξημένη με επιπρόσθετο πολυμεσικό υλικό που μπορεί να είναι κατανεμημένο σε διαφορετικούς παρόχους. Αναλυτικότερα, καταγράφει ενέργειες και επιδόσεις του χρήστη που προέρχονται από διάφορες εκπαιδευτικές πηγές, προσαρμόζει το περιεχόμενό της ανάλογα με τις προγενέστερες ενέργειες του χρήστη και παρέχει στον διδάσκοντα ένα ισχυρό πίνακα ελέγχου, για την παρακολούθηση της συνολικής όσο και της ατομικής επίδοσης των μαθητών, την αποτίμηση της διδακτικής διαδικασίας, και την αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου. Η εφαρμογή μας είναι παντελώς ανεξάρτητη από πλατφόρμες και ΣΔΜ (LMS) και συνεισφέρει στην παρακολούθηση της Διάχυτης Μάθησης, όπου η μάθηση δεν είναι μόνο επίσημη, αλλά μέρος της καθημερινής μας ζωής.el
dc.languageΑγγλικάel
dc.languageEnglishen
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσαel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), PPS in Informatics and Multimediaen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleUbiquitous learning with Experience API.en
dc.titleΔιάχυτη μάθηση με το Experience API.el

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNamePapadokostaki, Koraliaen
heal.creatorNameΠαπαδοκωστάκη, Κοραλίαel
heal.publicationDate2017-12-05
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8505
heal.abstractIt is without doubt that the current major and popular technological achievements- Internet, social media and mobile devices- influence dramatically current trends in education and learning. With the rapid expansion of broadband and Wi-Fi connections and the explosion of Web 2.0, learning has evolved to e-learning and mobile learning (m-learning) and is no longer limited to classrooms or books. Learning can nowadays be achieved through YouTube videos, Facebook posts or Khan Academy, part of a vision called Ubiquitous learning, where learning may happen everywhere, anytime and in any way. However, since the content is distributed in various forms, platforms and hosts, the need to collect information for a user, in order to watch his performance, form his learning profile and offer him the most suitable content has arisen. In order to realize Ubiquitous learning and produce valuable conclusions in the form of Learning Analytics, a new specification that tracks the user activities has been developed, the Experience API (xAPI). With the latter, personalized and more efficient learning can be provided, since e-learning can focus on adaptivity, i.e. the adaptation of the learning content to meet a learner’s specific needs, match his learning background or personal interests. Towards these directions we have created an innovative LMS- independent, adaptive learning system that, with the use of Experience API , tracks users’ actions and scores over various educational resources, adapts its content according to the user’s previous actions and provides the instructor with a powerful dashboard to inform him upon his class overall and student’s personal performance. Our learning system contains two stand-alone courses that interact with each other seamlessly, and is augmented with extra multimedia content which can be distributed across different hosts. It changes dynamically the content based on the user’s previous activities and tracks activities from diverse sources. Finally, it comes with powerful Learning Analytics tools to help the instructor evaluate the learning process, the content provided and the performance of the students. Our implementation is ‘platform- agnostic’, totally independent of Learning Management Systems and contributes to the monitoring of ubiquitous learning, where learning is not only formal, but part of our everyday life.en
heal.abstractΑναμφίβολα τα σύγχρονα σπουδαία και δημοφιλή τεχνολογικά επιτεύγματα- το Διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα και οι κινητές συσκευές- επηρεάζουν σημαντικά τις τάσεις της εκπαίδευσης. Με την ραγδαία εξάπλωση των ευρυζωνικών συνδέσεων και της Ασύρματης Δικτύωσης (Wi-Fi) και την έκρηξη του Web 2.0, η μάθηση έχει εξελιχθεί σε ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και φορητή μάθηση (mobile learning) και δεν είναι πλέον περιορισμένη σε αίθουσες ή εγχειρίδια. Η μάθηση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από βίντεο στο YouTube, από αναρτήσεις στο FaceBook ή από την Ακαδημία Khan, με όλα αυτά να αποτελούν μέρος του οράματος της Διάχυτης Μάθησης, όπου η μάθηση συμβαίνει παντού, οποτεδήποτε και με διάφορους τρόπους. Ωστόσο, αφού το περιεχόμενο είναι κατανεμημένο σε διάφορες μορφές, πλατφόρμες και παρόχους, η ανάγκη για συλλογή πληροφοριών για ένα χρήστη, με σκοπό την παρακολούθηση της επίδοσής του, το σχηματισμό του μαθησιακού του προφίλ και την παροχή κατάλληλου περιεχομένου είναι πλέον επιτακτική. Προκειμένου να υλοποιηθεί η Διάχυτη Μάθηση και να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα, μια νέα προτυποποίηση που καταγράφει τις ενέργειες των χρηστών έχει αναπτυχθεί, το Experience API (xAPI). Αξιοποιώντας το Experience xAPI, δημιουργήσαμε ένα καινοτόμο προσαρμοστικό σύστημα μάθησης το οποίο είναι ανεξάρτητο από Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) (Learning Management Systems LMS ). Η εφαρμογή μας περιέχει δύο ανεξάρτητα μαθήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους «αόρατα», ενώ είναι επαυξημένη με επιπρόσθετο πολυμεσικό υλικό που μπορεί να είναι κατανεμημένο σε διαφορετικούς παρόχους. Αναλυτικότερα, καταγράφει ενέργειες και επιδόσεις του χρήστη που προέρχονται από διάφορες εκπαιδευτικές πηγές, προσαρμόζει το περιεχόμενό της ανάλογα με τις προγενέστερες ενέργειες του χρήστη και παρέχει στον διδάσκοντα ένα ισχυρό πίνακα ελέγχου, για την παρακολούθηση της συνολικής όσο και της ατομικής επίδοσης των μαθητών, την αποτίμηση της διδακτικής διαδικασίας, και την αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου. Η εφαρμογή μας είναι παντελώς ανεξάρτητη από πλατφόρμες και ΣΔΜ (LMS) και συνεισφέρει στην παρακολούθηση της Διάχυτης Μάθησης, όπου η μάθηση δεν είναι μόνο επίσημη, αλλά μέρος της καθημερινής μας ζωής.el
heal.languageΑγγλικάel
heal.languageEnglishen
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσαel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), PPS in Informatics and Multimediaen
heal.titleUbiquitous learning with Experience API.en
heal.titleΔιάχυτη μάθηση με το Experience API.el
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordlearning management system (LMS), e-learning, API (Application programing interface), Experience API, xAPI, adaptivityen
heal.keywordσύστημα διαχείρισης μάθησης, ηλεκτρονική μάθηση, API (Διεπαφή προγραμματιστικής εφαρμογής), Experience API, xAPI, προσαρμοστικότηταel
heal.accessfreeel
heal.advisorNamePanagiotakis, Spyridonen
heal.advisorNameΠαναγιωτάκης, Σπυρίδωνel
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States