Show simple item record

The course of the Greek Stock Exchange 1997-2017.

Dublin Core metadata

dc.creatorΛέντα, Μαρίαel
dc.creatorΦουντουλάκης, Ιωάννηςel
dc.creatorLenta, Mariaen
dc.creatorFountoulakis, Ioannisen
dc.date.accessioned2017-12-11T08:30:06Z
dc.date.available2017-12-11T08:30:06Z
dc.date.issued2017-12-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8514
dc.description.abstractΗ εταιρεία Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. ή αλλιώς Χ.Α. εδρεύει στην πόλη της Αθήνας και επήλθε έπειτα από συγχώνευση, που περιλάμβανε τις ανώνυμες εταιρείες Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. και Χρηματιστήριο Παραγωγών Αθηνών Α.Ε., που συνέβη τον μήνα Σεπτέμβριο του 2002. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ιδρύθηκε έπειτα από πολλές προπαρασκευαστικές ενέργειες και διαδικασίες. Για την ακρίβεια, η έγκριση για την ίδρυση του Χ.Α.Α. δόθηκε από τον τότε πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κουμουνδούρο στις 30 Σεπτεμβρίου 1876. Μπορούμε να αναφέρουμε στο σημείο αυτό, ότι η ίδρυση και η δράση του χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, έδωσε μια άλλη πνοή στην άνοδο της οικονομικής πορείας της χώρας. Επιπλέον, το Χ.Α.Α. ανάλογα με τις εποχές και τις εξελίξεις στην διεθνή οικονομία, κατόρθωνε πάντα να συμβαδίζει με τα διεθνή πρότυπα. Η δράση του δε έπαιξε σημαντικό ρόλο ειδικότερα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, αν κρίνει κανείς από την δυναμική του συμβολή στην περεταίρω οικονομική εξέλιξη. Φυσικά, δεν ήταν ένας τομέας που δεν επηρεαζόταν από τα δεδομένα της πολιτικής σκηνής της εκάστοτε εποχής. Αρκετά σημαντική ήταν για παράδειγμα η επιρροή που δέχθηκε από την ένταξη της χώρας στην Νομισματική και Οικονομική Ενοποίηση (ΟΝΕ). Επίσης σημαντικές ήταν και οι συνέπειες των λάθος ενεργειών, όπως το Κραχ στο χρηματιστήριο το 1999, γεγονός που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό αρκετές οικογένειες της χώρας. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να αναφέρουμε ορισμένα από τα δεδομένα του Χ.Α. Ο γενικός δείκτης τιμών εμφάνισε την 21 Σεπτεμβρίου 1999 ιστορικά υψηλά της τάξης των 6484,38 μονάδων, ενώ στις 24 Οκτωβρίου 2008 με την είσοδο της χώρας μας σε καθεστώς οικονομικής κρίσης, σημειώθηκε ρεκόρ πτώσης της τάξης του -9,71%. Η πτώση συνέχισε να σημειώνεται αφού στις 7 Ιουνίου 2010 ο γενικός δείκτης τιμών έκλεισε στις 1403,92 μονάδες και στις 18 Νοεμβρίου 2011 στις 712,63 μονάδες. Με βάση αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να αναφερθούμε σε μια φάση όπου σημειώθηκε και πάλι σημαντική άνοδος, της τάξης του 14,37%, αν και σε γενικές γραμμές κινήθηκε κάτω από τις 1000 μονάδες. Αυτό συνέβη στις 28 Αυγούστου 2011.el
dc.description.abstractThe Athens Stock Exchange SA or otherwise. is based in the city of Athens and was then merged, including the public limited liability companies of Athens Stock Exchange SA and Athens Stock Exchange SA, which took place in September 2002 In general, we could say that the Athens Stock Exchange was founded after many preparatory actions and procedures. In fact, approval for the establishment of the ASE was given by the then Prime Minister Alexandros Koumoundouros on September 30, 1876. We can mention at this point that the founding and the action of the stock exchange in Greece gave another impetus to the rise of the economic course of the country. In addition, the ASE depending on the seasons and developments in the international economy, has always managed to keep pace with international standards. His action did not play an important role, especially in the second half of the 20th century, if one judged from his dynamic contribution to the further economic development. Of course, it was not an area that was not influenced by the political scene of the time. Significantly significant, for example, was the influence it received since the country's accession to Monetary and Economic Integration (EMU). Also the consequences of the wrong actions, such as Krah on the stock market in 1999, were also significant, which was largely influenced by several families in the country. At this point we can mention some of the ATHEX data. The general price index on September 21, 1999, was historically high at the level of 6484.38 units, while on October 24, 2008 with the country's entry into the economic crisis, a record-breaking fall of -9.71% was recorded. The fall continued, as the general price index on June 7, 2010 closed at 1403.92 points and on November 18, 2011, at 712.63 points. Based on this data, we can refer to a phase where there was again a significant rise of 14.37%, although it generally moved below 1000 points. This happened on August 28, 2011.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου 1997-2017.el
dc.titleThe course of the Greek Stock Exchange 1997-2017.en

healMeta

heal.creatorNameΛέντα, Μαρίαel
heal.creatorNameΦουντουλάκης, Ιωάννηςel
heal.creatorNameLenta, Mariaen
heal.creatorNameFountoulakis, Ioannisen
heal.publicationDate2017-12-11
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8514
heal.abstractΗ εταιρεία Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. ή αλλιώς Χ.Α. εδρεύει στην πόλη της Αθήνας και επήλθε έπειτα από συγχώνευση, που περιλάμβανε τις ανώνυμες εταιρείες Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. και Χρηματιστήριο Παραγωγών Αθηνών Α.Ε., που συνέβη τον μήνα Σεπτέμβριο του 2002. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ιδρύθηκε έπειτα από πολλές προπαρασκευαστικές ενέργειες και διαδικασίες. Για την ακρίβεια, η έγκριση για την ίδρυση του Χ.Α.Α. δόθηκε από τον τότε πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κουμουνδούρο στις 30 Σεπτεμβρίου 1876. Μπορούμε να αναφέρουμε στο σημείο αυτό, ότι η ίδρυση και η δράση του χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, έδωσε μια άλλη πνοή στην άνοδο της οικονομικής πορείας της χώρας. Επιπλέον, το Χ.Α.Α. ανάλογα με τις εποχές και τις εξελίξεις στην διεθνή οικονομία, κατόρθωνε πάντα να συμβαδίζει με τα διεθνή πρότυπα. Η δράση του δε έπαιξε σημαντικό ρόλο ειδικότερα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, αν κρίνει κανείς από την δυναμική του συμβολή στην περεταίρω οικονομική εξέλιξη. Φυσικά, δεν ήταν ένας τομέας που δεν επηρεαζόταν από τα δεδομένα της πολιτικής σκηνής της εκάστοτε εποχής. Αρκετά σημαντική ήταν για παράδειγμα η επιρροή που δέχθηκε από την ένταξη της χώρας στην Νομισματική και Οικονομική Ενοποίηση (ΟΝΕ). Επίσης σημαντικές ήταν και οι συνέπειες των λάθος ενεργειών, όπως το Κραχ στο χρηματιστήριο το 1999, γεγονός που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό αρκετές οικογένειες της χώρας. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να αναφέρουμε ορισμένα από τα δεδομένα του Χ.Α. Ο γενικός δείκτης τιμών εμφάνισε την 21 Σεπτεμβρίου 1999 ιστορικά υψηλά της τάξης των 6484,38 μονάδων, ενώ στις 24 Οκτωβρίου 2008 με την είσοδο της χώρας μας σε καθεστώς οικονομικής κρίσης, σημειώθηκε ρεκόρ πτώσης της τάξης του -9,71%. Η πτώση συνέχισε να σημειώνεται αφού στις 7 Ιουνίου 2010 ο γενικός δείκτης τιμών έκλεισε στις 1403,92 μονάδες και στις 18 Νοεμβρίου 2011 στις 712,63 μονάδες. Με βάση αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να αναφερθούμε σε μια φάση όπου σημειώθηκε και πάλι σημαντική άνοδος, της τάξης του 14,37%, αν και σε γενικές γραμμές κινήθηκε κάτω από τις 1000 μονάδες. Αυτό συνέβη στις 28 Αυγούστου 2011.el
heal.abstractThe Athens Stock Exchange SA or otherwise. is based in the city of Athens and was then merged, including the public limited liability companies of Athens Stock Exchange SA and Athens Stock Exchange SA, which took place in September 2002 In general, we could say that the Athens Stock Exchange was founded after many preparatory actions and procedures. In fact, approval for the establishment of the ASE was given by the then Prime Minister Alexandros Koumoundouros on September 30, 1876. We can mention at this point that the founding and the action of the stock exchange in Greece gave another impetus to the rise of the economic course of the country. In addition, the ASE depending on the seasons and developments in the international economy, has always managed to keep pace with international standards. His action did not play an important role, especially in the second half of the 20th century, if one judged from his dynamic contribution to the further economic development. Of course, it was not an area that was not influenced by the political scene of the time. Significantly significant, for example, was the influence it received since the country's accession to Monetary and Economic Integration (EMU). Also the consequences of the wrong actions, such as Krah on the stock market in 1999, were also significant, which was largely influenced by several families in the country. At this point we can mention some of the ATHEX data. The general price index on September 21, 1999, was historically high at the level of 6484.38 units, while on October 24, 2008 with the country's entry into the economic crisis, a record-breaking fall of -9.71% was recorded. The fall continued, as the general price index on June 7, 2010 closed at 1403.92 points and on November 18, 2011, at 712.63 points. Based on this data, we can refer to a phase where there was again a significant rise of 14.37%, although it generally moved below 1000 points. This happened on August 28, 2011.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΗ πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου 1997-2017.el
heal.titleThe course of the Greek Stock Exchange 1997-2017.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordΧρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δεκαετία 1997el
heal.keywordAthens Stock Exchange, 1997s (decade)en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΦλώρος, Χρήστοςel
heal.advisorNameFloros, Christosen
heal.advisorID.emailcfloros@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States