Εμφάνιση απλής εγγραφής

Real estate taxation - Changes over the past 5 years - Comparative analysis.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΔημητρόβα, Στέλλαel
dc.creatorΚαλαϊτζάκη, Ειρήνηel
dc.creatorΣταυριδάκης, Ευάγγελοςel
dc.creatorDimitrova, Stellaen
dc.creatorKalaitzaki, Eirinien
dc.creatorStavridakis, Evangelosen
dc.date.accessioned2018-02-20T08:45:06Z
dc.date.available2018-02-20T08:45:06Z
dc.date.issued2018-02-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8594
dc.description.abstractΜε την παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται η μελέτη των μεταβολών στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης από το 2014 μέχρι και σήμερα . Οι μεταβολές αυτές επήλθαν μέσω μίας σειράς νόμων που ψηφίστηκαν από την Βουλή των Ελλήνων μέσα στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης της χώρας μας. Η βασική αντίληψη που κυριάρχησε από τον νομοθέτη είναι ότι κρίνεται αναγκαίο η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων στην οποία το σύνολο της καταγεγραμμένης ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων θα ανταποκρίνεται με απόλυτη ακρίβεια με την πραγματική περιουσία. Ως εκ τούτου κατέστη αναγκαίο για την πραγματοποίηση των παραπάνω μεταβολών. Με τον νόμο 4223/2014 ΦΕΚ 287Α σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στην βάση δεδομένων του Υπουργείου στην οποία καταχωρείται η ακίνητη περιουσία των φυσικών και νομικών προσώπων. Μεταβολές όπως είναι η προσθήκη χαρτών στους οποίους ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιβεβαιώσει με απόλυτη ακρίβεια στο σημείο στο οποίο βρίσκεται η ακίνητη περιουσία και επιβάλει με υποχρεωτικό χαρακτήρα την υποχρέωση συνεχούς ενημέρωσης του περιουσιολογίου εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα οποιασδήποτε μεταβολής.el
dc.description.abstractWith this thesis it is attempted to study the changes in the statement of assets from 2014 and onwards. These changes have occurred through a series of laws that were passed from the Greek parliament within a medium-term plan for the country’s growth. The basic concept from the legislator was that it was deemed necessary to create a database in which the summary of the recorded assets of natural and legal persons will respond with absolute accuracy to the real assets. Therefore it became necessary in order to make the changes. With the law 4223/2014 stated in the government gazette 287Α there have been significant changes in the database of the ministry in which the assets of natural and legal persons assets are registered. Changes like the addition of maps in which the user has the ability to confirm with absolute accuracy the point in which the asset is located and impose the obligation on a mandatory basis of constant update of the assets statement within 30 calendar days of the day a change occurred.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΦορολογία ακινήτων - Οι μεταβολές την τελευταία πενταετία - Συγκριτική ανάλυση.el
dc.titleReal estate taxation - Changes over the past 5 years - Comparative analysis.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΔημητρόβα, Στέλλαel
heal.creatorNameΚαλαϊτζάκη, Ειρήνηel
heal.creatorNameΣταυριδάκης, Ευάγγελοςel
heal.creatorNameDimitrova, Stellaen
heal.creatorNameKalaitzaki, Eirinien
heal.creatorNameStavridakis, Evangelosen
heal.publicationDate2018-02-20
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8594
heal.abstractΜε την παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται η μελέτη των μεταβολών στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης από το 2014 μέχρι και σήμερα . Οι μεταβολές αυτές επήλθαν μέσω μίας σειράς νόμων που ψηφίστηκαν από την Βουλή των Ελλήνων μέσα στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης της χώρας μας. Η βασική αντίληψη που κυριάρχησε από τον νομοθέτη είναι ότι κρίνεται αναγκαίο η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων στην οποία το σύνολο της καταγεγραμμένης ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων θα ανταποκρίνεται με απόλυτη ακρίβεια με την πραγματική περιουσία. Ως εκ τούτου κατέστη αναγκαίο για την πραγματοποίηση των παραπάνω μεταβολών. Με τον νόμο 4223/2014 ΦΕΚ 287Α σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στην βάση δεδομένων του Υπουργείου στην οποία καταχωρείται η ακίνητη περιουσία των φυσικών και νομικών προσώπων. Μεταβολές όπως είναι η προσθήκη χαρτών στους οποίους ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιβεβαιώσει με απόλυτη ακρίβεια στο σημείο στο οποίο βρίσκεται η ακίνητη περιουσία και επιβάλει με υποχρεωτικό χαρακτήρα την υποχρέωση συνεχούς ενημέρωσης του περιουσιολογίου εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα οποιασδήποτε μεταβολής.el
heal.abstractWith this thesis it is attempted to study the changes in the statement of assets from 2014 and onwards. These changes have occurred through a series of laws that were passed from the Greek parliament within a medium-term plan for the country’s growth. The basic concept from the legislator was that it was deemed necessary to create a database in which the summary of the recorded assets of natural and legal persons will respond with absolute accuracy to the real assets. Therefore it became necessary in order to make the changes. With the law 4223/2014 stated in the government gazette 287Α there have been significant changes in the database of the ministry in which the assets of natural and legal persons assets are registered. Changes like the addition of maps in which the user has the ability to confirm with absolute accuracy the point in which the asset is located and impose the obligation on a mandatory basis of constant update of the assets statement within 30 calendar days of the day a change occurred.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΦορολογία ακινήτων - Οι μεταβολές την τελευταία πενταετία - Συγκριτική ανάλυση.el
heal.titleReal estate taxation - Changes over the past 5 years - Comparative analysis.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordακίνητα, φορολογίαel
heal.keywordreal estate, taxationen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΝεονάκη, Φιλία-Μαρίαel
heal.advisorNameNeonaki, Filia-Mariaen
heal.advisorID.emailfneonaki@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States