Show simple item record

Assessment of the burden and supportive needs of caregivers of oncology patients.

Dublin Core metadata

dc.creatorΝτέκα, Φρειδερίκηel
dc.creatorΝτουρμίσι, Σύλβιαel
dc.creatorNteka, Freiderikien
dc.creatorNtourmisi, Sylviaen
dc.date.accessioned2018-05-07T11:29:55Z
dc.date.available2018-05-07T11:29:55Z
dc.date.issued2018-05-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8694
dc.description.abstractΕισαγωγή: Ο καρκίνος προκαλεί σημαντικά και μεγάλης διάρκειας προβλήματα, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους φροντιστές τους, άτομα δηλαδή του στενού ή συγγενικού περιβάλλοντος των ασθενών, τα οποία συνήθως επιβαρύνονται σε σημαντικό βαθμό. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του βαθμού επίπτωσης/επιβάρυνσης που επιφέρει ο καρκίνος ως ασθένεια στη ζωή των φροντιστών και η διερεύνηση των ψυχολογικών αναγκών τους. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία με δείγμα 90 φροντιστών ογκολογικών ασθενών, οι οποίοι διέθεταν τουλάχιστον 3 ώρες ημερησίως στην παροχή φροντίδας σε δύο μεγάλα Νοσοκομεία του Ηρακλείου Κρήτης. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια BAKAS και HADS, ενώ υπήρχαν και ερωτήσεις για τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών και των φροντιστών. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έγινε με τη βοήθεια των προγραμμάτων IBM SPSS 23.0 και Microsoft Excel 2007. Ως αποδεκτό σημείο σημαντικότητας επιλέχθηκε το 5%. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των φροντιστών ήταν έγγαμες γυναίκες (67,8%) με μέση ηλικία τα 53 έτη. Ανέφεραν ότι ως αποτέλεσμα παροχής της αρχικής φροντίδας στον ασθενή βελτιώθηκαν οι σχέσεις με την οικογένειά τους και τον ασθενή (51,1%), ενώ άλλαξε προς το χειρότερο η συναισθηματική τους ευεξία (71,1%), η οικονομική τους ευμάρεια (66,6%) και ο χρόνος για κοινωνικές δραστηριότητες (64,4%). Οι περισσότεροι φροντιστές ανέφεραν υψηλά επίπεδα παθολογικού άγχους (55,6%), επιβάρυνσης (75,6%) και κατάθλιψης (52,2%). Η επιβάρυνση βρέθηκε να σχετίζεται θετικώς ανάλογα με την ηλικία των φροντιστών (ρ=-0,008). Το μορφωτικό επίπεδο ασθενών-φροντιστών όσο υψηλότερο ήταν, τόσο χαμηλότερα υπήρξαν τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης (ρ=0,019 και ρ=0,007). Ιδιαίτερα επιβαρυμένοι υπήρξαν όσοι φρόντιζαν ογκολογικό ασθενή για μεγαλύτερο διάστημα (ρ=-0,051). Συμπεράσματα: Η επιβάρυνση που βιώνουν σε καθημερινή βάση οι φροντιστές ως αποτέλεσμα της παροχής φροντίδας υγείας στον ογκολογικό ασθενή καθιστά απαραίτητη την ανάδειξη των προβλημάτων τους καθώς και την εκτίμηση των αναδυόμενων αναγκών τους. Τα ευρήματα αυτά κάνουν επιτακτική την ανάγκη συνεχούς υποστήριξης των φροντιστών που περιλαμβάνει και τη συμμετοχή τους σε υποστηρικτικά κοινοτικά προγράμματα και σε εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της προσωπικής τους υγείας.el
dc.description.abstractBackground: Cancer causes severe and long lasting problems, as well to the patients as to their caregivers, namely individuals of the near or relational environment of patients, who usually get burdened to a significant extent. Purpose: Purpose of the present research was the investigation of the burden extent that cancer brings along as a disease in caregivers’ life and the investigation of their psychological needs. Methods: Sampling with main sample of 90 caregivers of cancer patients was held, who spent at least 3 hours per day in care giving in two big Hospitals of Heraklion in Crete. The participants fulfilled the questionnaires BAKAS and HADS, while there were at the same time questions about the patients’ and caregivers’ demographic information. The data analysis of the research came out with the contribution of IBM SPSS 23.0 and Microsoft Excel 2007 programs. As an acceptable point of significance the 5% was chosen. Results: The majority of caregivers was married women (67,8%) with a middle age of 53 years. It was reported that as a result of the initial care giving to the patient, the relationship with their family and with the patient was improved (51,1%), while in the other hand their emotional condition (71,1%), their financial ability (66,6%) and the time for social activities (64,4%) changed to the worst. Most of the caregivers reported high levels of pathological stress (55,6%), burden (75,6%) and depression (52,2%). Burden was found out to be positively analogous connected with the age of caregivers (ρ=-0,008). The higher the educational level of patients-caregivers was, the lowest were the stress and depression levels (ρ=0,019 and ρ=0,007). Notably burdened were those who took care of cancer patient for a longer time period (ρ=-0,051). Conclusions: The burden, which caregivers get in a daily basis as a result of care giving to the cancer patient, makes the highlighting of their problems necessary as well as the estimation of their upcoming needs. These findings make the need for continuing support to the caregivers demanding, which also includes their participation in supporting community programs and educational programs for the improvement of services given and their personal health.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΕκτίμηση της επιβάρυνσης και των υποστηρικτικών αναγκών φροντιστών ογκολογικών ασθενών.el
dc.titleAssessment of the burden and supportive needs of caregivers of oncology patients.en

healMeta

heal.creatorNameΝτέκα, Φρειδερίκηel
heal.creatorNameΝτουρμίσι, Σύλβιαel
heal.creatorNameNteka, Freiderikien
heal.creatorNameNtourmisi, Sylviaen
heal.publicationDate2018-05-07
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8694
heal.abstractΕισαγωγή: Ο καρκίνος προκαλεί σημαντικά και μεγάλης διάρκειας προβλήματα, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους φροντιστές τους, άτομα δηλαδή του στενού ή συγγενικού περιβάλλοντος των ασθενών, τα οποία συνήθως επιβαρύνονται σε σημαντικό βαθμό. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του βαθμού επίπτωσης/επιβάρυνσης που επιφέρει ο καρκίνος ως ασθένεια στη ζωή των φροντιστών και η διερεύνηση των ψυχολογικών αναγκών τους. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία με δείγμα 90 φροντιστών ογκολογικών ασθενών, οι οποίοι διέθεταν τουλάχιστον 3 ώρες ημερησίως στην παροχή φροντίδας σε δύο μεγάλα Νοσοκομεία του Ηρακλείου Κρήτης. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια BAKAS και HADS, ενώ υπήρχαν και ερωτήσεις για τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών και των φροντιστών. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έγινε με τη βοήθεια των προγραμμάτων IBM SPSS 23.0 και Microsoft Excel 2007. Ως αποδεκτό σημείο σημαντικότητας επιλέχθηκε το 5%. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των φροντιστών ήταν έγγαμες γυναίκες (67,8%) με μέση ηλικία τα 53 έτη. Ανέφεραν ότι ως αποτέλεσμα παροχής της αρχικής φροντίδας στον ασθενή βελτιώθηκαν οι σχέσεις με την οικογένειά τους και τον ασθενή (51,1%), ενώ άλλαξε προς το χειρότερο η συναισθηματική τους ευεξία (71,1%), η οικονομική τους ευμάρεια (66,6%) και ο χρόνος για κοινωνικές δραστηριότητες (64,4%). Οι περισσότεροι φροντιστές ανέφεραν υψηλά επίπεδα παθολογικού άγχους (55,6%), επιβάρυνσης (75,6%) και κατάθλιψης (52,2%). Η επιβάρυνση βρέθηκε να σχετίζεται θετικώς ανάλογα με την ηλικία των φροντιστών (ρ=-0,008). Το μορφωτικό επίπεδο ασθενών-φροντιστών όσο υψηλότερο ήταν, τόσο χαμηλότερα υπήρξαν τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης (ρ=0,019 και ρ=0,007). Ιδιαίτερα επιβαρυμένοι υπήρξαν όσοι φρόντιζαν ογκολογικό ασθενή για μεγαλύτερο διάστημα (ρ=-0,051). Συμπεράσματα: Η επιβάρυνση που βιώνουν σε καθημερινή βάση οι φροντιστές ως αποτέλεσμα της παροχής φροντίδας υγείας στον ογκολογικό ασθενή καθιστά απαραίτητη την ανάδειξη των προβλημάτων τους καθώς και την εκτίμηση των αναδυόμενων αναγκών τους. Τα ευρήματα αυτά κάνουν επιτακτική την ανάγκη συνεχούς υποστήριξης των φροντιστών που περιλαμβάνει και τη συμμετοχή τους σε υποστηρικτικά κοινοτικά προγράμματα και σε εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της προσωπικής τους υγείας.el
heal.abstractBackground: Cancer causes severe and long lasting problems, as well to the patients as to their caregivers, namely individuals of the near or relational environment of patients, who usually get burdened to a significant extent. Purpose: Purpose of the present research was the investigation of the burden extent that cancer brings along as a disease in caregivers’ life and the investigation of their psychological needs. Methods: Sampling with main sample of 90 caregivers of cancer patients was held, who spent at least 3 hours per day in care giving in two big Hospitals of Heraklion in Crete. The participants fulfilled the questionnaires BAKAS and HADS, while there were at the same time questions about the patients’ and caregivers’ demographic information. The data analysis of the research came out with the contribution of IBM SPSS 23.0 and Microsoft Excel 2007 programs. As an acceptable point of significance the 5% was chosen. Results: The majority of caregivers was married women (67,8%) with a middle age of 53 years. It was reported that as a result of the initial care giving to the patient, the relationship with their family and with the patient was improved (51,1%), while in the other hand their emotional condition (71,1%), their financial ability (66,6%) and the time for social activities (64,4%) changed to the worst. Most of the caregivers reported high levels of pathological stress (55,6%), burden (75,6%) and depression (52,2%). Burden was found out to be positively analogous connected with the age of caregivers (ρ=-0,008). The higher the educational level of patients-caregivers was, the lowest were the stress and depression levels (ρ=0,019 and ρ=0,007). Notably burdened were those who took care of cancer patient for a longer time period (ρ=-0,051). Conclusions: The burden, which caregivers get in a daily basis as a result of care giving to the cancer patient, makes the highlighting of their problems necessary as well as the estimation of their upcoming needs. These findings make the need for continuing support to the caregivers demanding, which also includes their participation in supporting community programs and educational programs for the improvement of services given and their personal health.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
heal.titleΕκτίμηση της επιβάρυνσης και των υποστηρικτικών αναγκών φροντιστών ογκολογικών ασθενών.el
heal.titleAssessment of the burden and supportive needs of caregivers of oncology patients.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordκαρκίνος, ογκολογικός ασθενής, φροντιστήςel
heal.keywordcancer, oncological patient, caregiveren
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚωνσταντινίδης, Θεοχάρηςel
heal.advisorNameKonstantinidis, Theocharisen
heal.advisorID.emailharriskon@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States