Εμφάνιση απλής εγγραφής

Political elections and Athens Stock Exchange: 1990-2015.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΕνεϊντι, Λαλόσιel
dc.creatorΣωτηροπούλου, Αικατερίνηel
dc.creatorEneinti, Lalosien
dc.creatorSotiropoulou, Aikaterinien
dc.date.accessioned2018-05-22T07:26:33Z
dc.date.available2018-05-22T07:26:33Z
dc.date.issued2018-05-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8728
dc.description.abstractΣτην παρούσα πτυχιακή, θα εξετάσουμε αν και κατά πόσο οι χρηματιστηριακοί δείκτες προεξόφλησαν την πορεία των πολιτικών γεγονότων που ακολούθησαν, από το 1990 έως το 2015. Η εργασία χωρίζεται σε εννιά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στο Χρηματιστήριο και τον σκοπό του, την ιστορική εξέλιξη των ελληνικών Χρηματιστηρίων, τα είδη του ελληνικού Χρηματιστηρίου σήμερα και τα προϊόντα που διαπραγματεύονται. Το δεύτερο κεφάλαιο ,αναφέρεται στις κινήσεις των μετοχών και των χρηματιστηριακών δεικτών . Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην πορεία του Χρηματιστηρίου κατά τη προεκλογική περίοδο, την περίοδο 1990 – 2015 . Στο τέταρτο κεφάλαιο μιλάμε για την παραδοσιακή Χρηματοοικονομική συμπεριφορά των επενδυτών, όσον αφορά τις επενδύσεις. Το πέμπτο κεφάλαιο, αναφέρεται στην ψυχολογία των επενδυτών. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύουμε την συμπεριφορική χρηματοοικονομική στάση των επενδυτών. Το έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται στο φαινόμενο της αγέλης. Στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η περιγραφή των δεδομένων, οι πίνακες και τα γραφήματα , η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε καθώς και τα αποτελέσματα αυτής . Τελειώνοντας, στο ένατο κεφάλαιο παραθέτουμε τα συμπεράσματα, τα οποία απορρέουν από την έρευνα που προηγήθηκε, τα οποία επιβεβαιώνουν την αλληλεξάρτηση των πολιτικο-οικονομικών δεδομένων και Χρηματιστηρίου.el
dc.description.abstractIn this thesis we will examine whether and to what extent the stock indices have anticipated the course of political events , that followed, from 1990 until 2015. The work is divided into nine chapters. In the first chapter, reference is made to the Stock Exchange and its purpose, the historical evolution of the Greek Stock Exchanges, the Greek stock market today and the stocks traded. The second chapter ,refers to stocks and stock indexes . The third chapter refers to the course of the Stock Exchange, during the pre-election period, in the period 1990-2015. In the fourth chapter is analyzed the traditional Financial behavior of investors. The fifth chapter refers to investors' psychology. In the sixth chapter we analyze the behavioral attitude of investors. The seventh chapter refers to the phenomenon of the herd. The eighth chapter deals with the review of the literature, the description of the data, the tables and the graphs, the methodology used and the results thereof. Finally, the ninth chapter contemplates the deductions of the previous research, which confirm the interdependence of the political-economic data and the Stock Exchange.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΠολιτικές εκλογές και Χρηματιστήριο Αθηνών: 1990-2015.el
dc.titlePolitical elections and Athens Stock Exchange: 1990-2015.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΕνεϊντι, Λαλόσιel
heal.creatorNameΣωτηροπούλου, Αικατερίνηel
heal.creatorNameEneinti, Lalosien
heal.creatorNameSotiropoulou, Aikaterinien
heal.publicationDate2018-05-22
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8728
heal.abstractΣτην παρούσα πτυχιακή, θα εξετάσουμε αν και κατά πόσο οι χρηματιστηριακοί δείκτες προεξόφλησαν την πορεία των πολιτικών γεγονότων που ακολούθησαν, από το 1990 έως το 2015. Η εργασία χωρίζεται σε εννιά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στο Χρηματιστήριο και τον σκοπό του, την ιστορική εξέλιξη των ελληνικών Χρηματιστηρίων, τα είδη του ελληνικού Χρηματιστηρίου σήμερα και τα προϊόντα που διαπραγματεύονται. Το δεύτερο κεφάλαιο ,αναφέρεται στις κινήσεις των μετοχών και των χρηματιστηριακών δεικτών . Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην πορεία του Χρηματιστηρίου κατά τη προεκλογική περίοδο, την περίοδο 1990 – 2015 . Στο τέταρτο κεφάλαιο μιλάμε για την παραδοσιακή Χρηματοοικονομική συμπεριφορά των επενδυτών, όσον αφορά τις επενδύσεις. Το πέμπτο κεφάλαιο, αναφέρεται στην ψυχολογία των επενδυτών. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύουμε την συμπεριφορική χρηματοοικονομική στάση των επενδυτών. Το έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται στο φαινόμενο της αγέλης. Στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η περιγραφή των δεδομένων, οι πίνακες και τα γραφήματα , η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε καθώς και τα αποτελέσματα αυτής . Τελειώνοντας, στο ένατο κεφάλαιο παραθέτουμε τα συμπεράσματα, τα οποία απορρέουν από την έρευνα που προηγήθηκε, τα οποία επιβεβαιώνουν την αλληλεξάρτηση των πολιτικο-οικονομικών δεδομένων και Χρηματιστηρίου.el
heal.abstractIn this thesis we will examine whether and to what extent the stock indices have anticipated the course of political events , that followed, from 1990 until 2015. The work is divided into nine chapters. In the first chapter, reference is made to the Stock Exchange and its purpose, the historical evolution of the Greek Stock Exchanges, the Greek stock market today and the stocks traded. The second chapter ,refers to stocks and stock indexes . The third chapter refers to the course of the Stock Exchange, during the pre-election period, in the period 1990-2015. In the fourth chapter is analyzed the traditional Financial behavior of investors. The fifth chapter refers to investors' psychology. In the sixth chapter we analyze the behavioral attitude of investors. The seventh chapter refers to the phenomenon of the herd. The eighth chapter deals with the review of the literature, the description of the data, the tables and the graphs, the methodology used and the results thereof. Finally, the ninth chapter contemplates the deductions of the previous research, which confirm the interdependence of the political-economic data and the Stock Exchange.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΠολιτικές εκλογές και Χρηματιστήριο Αθηνών: 1990-2015.el
heal.titlePolitical elections and Athens Stock Exchange: 1990-2015.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordΧρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, πολιτική, εκλογέςel
heal.keywordAthens Stock Exchange, politics, electionsen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΦλώρος, Χρήστοςel
heal.advisorNameFloros, Christosen
heal.advisorID.emailcfloros@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States