Show simple item record

Productivity, innovation and exports.

Dublin Core metadata

dc.creatorΤσακαλάκης, Ιωάννηςel
dc.creatorTsakalakis, Ioannisen
dc.date.accessioned2018-06-01T08:59:44Z
dc.date.available2018-06-01T08:59:44Z
dc.date.issued2018-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8758
dc.description.abstractΗ άνοδος της οικονομικής ανάπτυξης σε νέες αναδυόμενες αγορές αλλάζει δραματικά την καθολική ρύθμιση των διεθνών σχέσεων και τη διανομή των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέρος της οικονομικής βιβλιογραφίας έχει επισημάνει το ρόλο του εμπορίου για την τόνωση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία υποδεικνύει την παρουσία των διαφόρων διαύλων μέσω των οποίων το εμπόριο των επιχειρήσεων μπορεί να επηρεάσει την καινοτομία των προϊόντων και τις επιλογές τους σχετικά με την σύνθεση του προϊόντος. Πολλοί είναι οι συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με τη σύνδεση της παραγωγικότητας μιας εταιρίας με το επίπεδο καινοτομίας της και την απόφασή της για είσοδο σε ξένες αγορές. Στην παρούσα εργασία – η οποία εκπονείται στα πλαίσια του ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική» για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης – γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης των εννοιών της παραγωγικότητας και της καινοτομίας, καθώς και ανάλυσης της σημασίας των εξαγωγών για μια επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Συνεπώς, αρχικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η πλήρης κατανόηση των τριών κύριων σημείων της σε θεωρητικό επίπεδο. Επιπλέον, παρέχεται μια εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση των μελετών που αφορούν τις σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών: παραγωγικότητα, καινοτομία, εξαγωγές. Εξετάζεται δηλαδή η αλληλεπίδραση των τριών αυτών μεταβλητών καθώς και η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ τους. Τέλος, δίνεται μια σύντομη περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο χώρο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Συμπερασματικά, καταλήγουμε στο ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων με αμφίδρομη σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Οποιαδήποτε βελτίωση στην καινοτομία θα οδηγήσει και σε βελτίωση της παραγωγικότητας.el
dc.description.abstractThe rise in economic growth in new emerging markets changes dramatically the global setting of international relations and the distribution of manufacturing activities globally. Part of the economic literature has emphasized the role of trade in triggering productivity and innovation. The existing literature indicates the presence of the various channels through which trade business can affect product innovation and choices on the composition of the product. There are many writers who have dealt with the connection between the productivity of a company and its level of innovation to its decision to enter into foreign markets. In this paper – drawn up under the PPS "Accounting and Auditing" for the Department of Accounting and Finance of SMO of TEI Crete – an attempt is made to clarify the concepts of productivity and innovation, as well as an analysis of the importance of exports for a business regardless of its size. Therefore, the initial aim of this paper is to fully understand the three main points of the thesis at a theoretical level In addition, it is provided an extensive literature review of studies on the causal relationships between variables: productivity, innovation, export.Also, the interaction of these three variables, as well as the connection between them, is being examined.Finally, it is given a brief description of the current situation in the field of businesses operating in Greece. In conclusion, we come to that research and innovation are inextricably linked to business productivity with two-way relationship of cause and effect. Any improvement in innovation will lead to improved productivity.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), PPS in Accounting and Auditingen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΠαραγωγικότητα, καινοτομία και εξαγωγές.el
dc.titleProductivity, innovation and exports.en

healMeta

heal.creatorNameΤσακαλάκης, Ιωάννηςel
heal.creatorNameTsakalakis, Ioannisen
heal.publicationDate2018-06-01
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8758
heal.abstractΗ άνοδος της οικονομικής ανάπτυξης σε νέες αναδυόμενες αγορές αλλάζει δραματικά την καθολική ρύθμιση των διεθνών σχέσεων και τη διανομή των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέρος της οικονομικής βιβλιογραφίας έχει επισημάνει το ρόλο του εμπορίου για την τόνωση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία υποδεικνύει την παρουσία των διαφόρων διαύλων μέσω των οποίων το εμπόριο των επιχειρήσεων μπορεί να επηρεάσει την καινοτομία των προϊόντων και τις επιλογές τους σχετικά με την σύνθεση του προϊόντος. Πολλοί είναι οι συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με τη σύνδεση της παραγωγικότητας μιας εταιρίας με το επίπεδο καινοτομίας της και την απόφασή της για είσοδο σε ξένες αγορές. Στην παρούσα εργασία – η οποία εκπονείται στα πλαίσια του ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική» για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης – γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης των εννοιών της παραγωγικότητας και της καινοτομίας, καθώς και ανάλυσης της σημασίας των εξαγωγών για μια επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Συνεπώς, αρχικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η πλήρης κατανόηση των τριών κύριων σημείων της σε θεωρητικό επίπεδο. Επιπλέον, παρέχεται μια εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση των μελετών που αφορούν τις σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών: παραγωγικότητα, καινοτομία, εξαγωγές. Εξετάζεται δηλαδή η αλληλεπίδραση των τριών αυτών μεταβλητών καθώς και η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ τους. Τέλος, δίνεται μια σύντομη περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο χώρο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Συμπερασματικά, καταλήγουμε στο ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων με αμφίδρομη σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Οποιαδήποτε βελτίωση στην καινοτομία θα οδηγήσει και σε βελτίωση της παραγωγικότητας.el
heal.abstractThe rise in economic growth in new emerging markets changes dramatically the global setting of international relations and the distribution of manufacturing activities globally. Part of the economic literature has emphasized the role of trade in triggering productivity and innovation. The existing literature indicates the presence of the various channels through which trade business can affect product innovation and choices on the composition of the product. There are many writers who have dealt with the connection between the productivity of a company and its level of innovation to its decision to enter into foreign markets. In this paper – drawn up under the PPS "Accounting and Auditing" for the Department of Accounting and Finance of SMO of TEI Crete – an attempt is made to clarify the concepts of productivity and innovation, as well as an analysis of the importance of exports for a business regardless of its size. Therefore, the initial aim of this paper is to fully understand the three main points of the thesis at a theoretical level In addition, it is provided an extensive literature review of studies on the causal relationships between variables: productivity, innovation, export.Also, the interaction of these three variables, as well as the connection between them, is being examined.Finally, it is given a brief description of the current situation in the field of businesses operating in Greece. In conclusion, we come to that research and innovation are inextricably linked to business productivity with two-way relationship of cause and effect. Any improvement in innovation will lead to improved productivity.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), PPS in Accounting and Auditingen
heal.titleΠαραγωγικότητα, καινοτομία και εξαγωγές.el
heal.titleProductivity, innovation and exports.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordπαραγωγικότητα, καινοτομία, εξαγωγέςel
heal.keywordproductivity, innovation, exportsen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΤερζάκης, Δημήτριοςel
heal.advisorNameTerzakis, Dimitriosen
heal.advisorID.emaildterzaki@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States