Show simple item record

Risk management of construction projects in Region of Crete.

Dublin Core metadata

dc.creatorΤζαγκαράκη, Κωνσταντίναel
dc.creatorTzagkaraki, Konstantinaen
dc.date.accessioned2020-04-08T13:24:14Z
dc.date.available2020-04-08T13:24:14Z
dc.date.issued2020-04-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9346
dc.description.abstractH διαχείριση κινδύνων έργων χαρακτηρίζεται από μια αποσπασματική προσέγγιση για τον καθορισμό κατάλληλων συστημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου παρά την ραγδαία εξέλιξη που παρουσιάζεται σε επιστημονικό υπόβαθρο. Οι τυπικές τεχνικές ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου χρησιμοποιούνται σπανίως λόγω έλλειψης γνώσεων και εξαρτώνται κυρίως από την διαίσθηση την κρίση και την εμπειρία. H παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφει , έχοντας ως βάση μια ερωτηματολογική έρευνα , την αντίληψη του κατασκευαστικού κλάδου της Περιφέρειας Κρήτης για τον κίνδυνο που συνδέεται με τις δραστηριότητές του και τον βαθμό στον οποίο οι διαχειριστές έργων χρησιμοποιούν τεχνικές ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου. Οι σκοποί και οι στόχοι της έρευνας υλοποιούνται μέσα από την παρουσίαση των έξι κεφαλαίων της. Τα τρία πρώτα κεφάλαια αποτελούν το θεωρητικό μέρος της έρευνας, τα επόμενα δύο το ερευνητικό μέρος και το έκτο τα συμπεράσματα. Στα τρία πρώτα κεφάλαια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα σημεία της βιβλιογραφίας που αφορούν στη διαχείριση έργων στον κλάδο των κατασκευών. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να εκπληρωθούν οι ερευνητικοί σκοποί και στόχοι. Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων και η εξαγωγή επιμέρους συμπερασμάτων με σκοπό την επίτευξη των στόχων της έρευνας όπως καθορίστηκαν από την εισαγωγή και συγκεκριμενοποιήθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας, οι περιορισμοί και πιθανά ερωτήματα για μελλοντική έρευνα. Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, είναι η Τεχνική των Δελφών (Delphi method) για τη μέγιστη δυνατή συναίνεση των 53 εμπειρογνωμόνων – μηχανικών που απάντησαν το ερωτηματολόγιο, σε συνδυασμό με τη μέθοδο RFMEA (Risk Failure Mode and Effect Analysis) που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των κρίσιμων κινδύνων που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα στα κατασκευαστικά έργα. Τα οφέλη της RFMEA περιλαμβάνουν αυξημένη εστίαση στους πιο επικείμενους κινδύνους, προτεραιότητα στον σχεδιασμό έκτακτων κινδύνων, βελτίωση της συμμετοχής μιας ομάδας έργου στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου και ανάπτυξη βελτιωμένων ελέγχων κινδύνου. Αντικείμενο της έρευνας δεν αποτελεί συγκεκριμένο είδος έργου αλλά η διαχείριση κινδύνων όπως αντιμετωπίζεται από διαχειριστές έργων με διαφορετική επαγγελματική ταυτότητα, έδρα, έτη προϋπηρεσίας, ειδικότητα και άλλες παραμέτρους.el
dc.description.abstractProject risk management is characterized by a fragmented approach to setting appropriate risk prevention and risk management systems at all stages of a project's lifecycle, despite the rapidly evolving of scientific background. Typical risk analysis and risk management techniques are seldom used due to the lack of knowledge and are mainly dependent on intuition, judgment and experience. This thesis describes, according to a questionnaire survey , the construction industry's perception of the Region of Crete about the risk which is associated with its activities and the extent to which project managers use risk analysis and risk management techniques. The objectives and the goals of the research are realized through the presentation of its six chapters. The first three chapters are the theoretical part of the thesis, the next two are the research part and the sixth the conclusion. The first three chapters present the most important points in the bibliography about project management in construction industry. The fourth chapter presents the research methodology used to meet the research goals and objectives. In chapter five, the survey data are being processed and conclusions are drawn with purpose the achievement of research goals as it defined by the introduction and specified in the third chapter. Finally, the sixth chapter presents the conclusion of the research, the constraints and possible questions for future research. The research method which is used is Delphi Method for the maximum possible consensus of the 53 expert - engineers who answered the questionnaire in combination with the RFMEA (Risk Failure Mode and Effect Analysis) method which is used to identify the critical risks that need to be addressed directly in construction projects. The benefits of RFMEA include increased focus on the most imminent risks, prioritization of contingency planning, improved involvement of a project team in the risk management process and development of improved risk controls. The subject of the research is not a specific type of project but risk management as treated by project managers with different professional identity, location of work in Crete, years of experience, specialization and other parameters.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), IPPS in MBA for Engineersen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΔιαχείριση κινδύνων τεχνικών έργων στην Περιφέρεια Κρήτης.el
dc.titleRisk management of construction projects in Region of Crete.en

healMeta

heal.creatorNameΤζαγκαράκη, Κωνσταντίναel
heal.creatorNameTzagkaraki, Konstantinaen
heal.publicationDate2020-04-08
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9346
heal.abstractH διαχείριση κινδύνων έργων χαρακτηρίζεται από μια αποσπασματική προσέγγιση για τον καθορισμό κατάλληλων συστημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου παρά την ραγδαία εξέλιξη που παρουσιάζεται σε επιστημονικό υπόβαθρο. Οι τυπικές τεχνικές ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου χρησιμοποιούνται σπανίως λόγω έλλειψης γνώσεων και εξαρτώνται κυρίως από την διαίσθηση την κρίση και την εμπειρία. H παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφει , έχοντας ως βάση μια ερωτηματολογική έρευνα , την αντίληψη του κατασκευαστικού κλάδου της Περιφέρειας Κρήτης για τον κίνδυνο που συνδέεται με τις δραστηριότητές του και τον βαθμό στον οποίο οι διαχειριστές έργων χρησιμοποιούν τεχνικές ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου. Οι σκοποί και οι στόχοι της έρευνας υλοποιούνται μέσα από την παρουσίαση των έξι κεφαλαίων της. Τα τρία πρώτα κεφάλαια αποτελούν το θεωρητικό μέρος της έρευνας, τα επόμενα δύο το ερευνητικό μέρος και το έκτο τα συμπεράσματα. Στα τρία πρώτα κεφάλαια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα σημεία της βιβλιογραφίας που αφορούν στη διαχείριση έργων στον κλάδο των κατασκευών. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να εκπληρωθούν οι ερευνητικοί σκοποί και στόχοι. Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων και η εξαγωγή επιμέρους συμπερασμάτων με σκοπό την επίτευξη των στόχων της έρευνας όπως καθορίστηκαν από την εισαγωγή και συγκεκριμενοποιήθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας, οι περιορισμοί και πιθανά ερωτήματα για μελλοντική έρευνα. Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, είναι η Τεχνική των Δελφών (Delphi method) για τη μέγιστη δυνατή συναίνεση των 53 εμπειρογνωμόνων – μηχανικών που απάντησαν το ερωτηματολόγιο, σε συνδυασμό με τη μέθοδο RFMEA (Risk Failure Mode and Effect Analysis) που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των κρίσιμων κινδύνων που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα στα κατασκευαστικά έργα. Τα οφέλη της RFMEA περιλαμβάνουν αυξημένη εστίαση στους πιο επικείμενους κινδύνους, προτεραιότητα στον σχεδιασμό έκτακτων κινδύνων, βελτίωση της συμμετοχής μιας ομάδας έργου στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου και ανάπτυξη βελτιωμένων ελέγχων κινδύνου. Αντικείμενο της έρευνας δεν αποτελεί συγκεκριμένο είδος έργου αλλά η διαχείριση κινδύνων όπως αντιμετωπίζεται από διαχειριστές έργων με διαφορετική επαγγελματική ταυτότητα, έδρα, έτη προϋπηρεσίας, ειδικότητα και άλλες παραμέτρους.el
heal.abstractProject risk management is characterized by a fragmented approach to setting appropriate risk prevention and risk management systems at all stages of a project's lifecycle, despite the rapidly evolving of scientific background. Typical risk analysis and risk management techniques are seldom used due to the lack of knowledge and are mainly dependent on intuition, judgment and experience. This thesis describes, according to a questionnaire survey , the construction industry's perception of the Region of Crete about the risk which is associated with its activities and the extent to which project managers use risk analysis and risk management techniques. The objectives and the goals of the research are realized through the presentation of its six chapters. The first three chapters are the theoretical part of the thesis, the next two are the research part and the sixth the conclusion. The first three chapters present the most important points in the bibliography about project management in construction industry. The fourth chapter presents the research methodology used to meet the research goals and objectives. In chapter five, the survey data are being processed and conclusions are drawn with purpose the achievement of research goals as it defined by the introduction and specified in the third chapter. Finally, the sixth chapter presents the conclusion of the research, the constraints and possible questions for future research. The research method which is used is Delphi Method for the maximum possible consensus of the 53 expert - engineers who answered the questionnaire in combination with the RFMEA (Risk Failure Mode and Effect Analysis) method which is used to identify the critical risks that need to be addressed directly in construction projects. The benefits of RFMEA include increased focus on the most imminent risks, prioritization of contingency planning, improved involvement of a project team in the risk management process and development of improved risk controls. The subject of the research is not a specific type of project but risk management as treated by project managers with different professional identity, location of work in Crete, years of experience, specialization and other parameters.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), IPPS in MBA for Engineersen
heal.titleΔιαχείριση κινδύνων τεχνικών έργων στην Περιφέρεια Κρήτης.el
heal.titleRisk management of construction projects in Region of Crete.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordδιαχείριση έργου, διαχείριση κινδύνων, κατασκευαστικός κλάδοςel
heal.keywordproject management, risk management, construction industryen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΜαρκάκη, Μαρίαel
heal.advisorNameMarkaki, Mariaen
heal.advisorID.emailmmarkaki@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States