Show simple item record

Third party supply chain services (3PL) and co-operation with domestic producers.

Dublin Core metadata

dc.creatorΒελιβασάκης, Μιχαήλel
dc.creatorVelivasakis, Michailen
dc.date.accessioned2020-04-16T09:31:57Z
dc.date.available2020-04-16T09:31:57Z
dc.date.issued2020-04-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9372
dc.description.abstractΟι νέες τάσεις στον τομέα της αποθήκευσης των τροφίμων, και η άνθιση των υπηρεσιών Logistics ανέδειξαν την ανάγκη εμβάθυνσης στις ανάγκες και στα προβλήματα του συγκεκριμένου χώρου, προκειμένου να προταθούν λύσεις για την αναμόρφωση και καλύτερη οργάνωση του κλάδου των 3PL εταιρειών με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και καθ΄ επέκταση των καταναλωτών. Στην παρούσα εργασία θα εξακριβωθεί η αντίληψη που έχουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο κλάδο των τροφίμων και άλλων προϊόντων στην εγχώρια αγορά, για την συνεργασία τους με εταιρείες 3PL. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα με την μέθοδο διανομής ερωτηματολογίων σε ηλεκτρονική μορφή η οποία διήρκησε 4 μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι αρχές Μαΐου του 2018 σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στο κλάδο των τροφίμων και άλλων προϊόντων στην αγορά της Κρήτης. Ξεκινώντας με την παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου της εργασίας αυτής κρίθηκε σκόπιμο να γίνει αναφορά στο πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο να αναφερθώ στην γενικότερη σπουδαιότητα των Logistics και ακολούθως της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Να αναδειχθούν οι πολλές έννοιες που έχουν κατά καιρούς προσδώσει σε αυτούς τους δυο ορισμούς. Τονίζεται επίσης, η συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ τους, οι διαφορές όπως και το ρόλο που παίζει η τεχνολογία και η καινοτομία. Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο θα αναπτυχθούν οι παράγοντες ανάπτυξης των 3PL υπηρεσιών, τα είδη τους, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης 3PL καθώς και τι γίνεται στην Ελλάδα και στην παγκόσμια αγορά. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η έρευνα που έγινε σε επιχειρήσεις παραγωγούς και την αντίληψη τους για πιθανή συνεργασία με εταιρείες παροχής υπηρεσιών Logistics προς τρίτους και θα ακολουθήσει ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και παρουσίαση των βασικότερων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την εργασία.el
dc.description.abstractThe new trends in food storage and the flourishing of Logistics have highlighted the need to deepen the needs and problems of the site in order to propose solutions for the reorganization and better organization of the 3PL companies' businesses and consumer expansion. In this paper, we will be able to identify the perception of companies operating in the food and other products sector in the domestic market for their cooperation with 3PL companies For this purpose, an inquiry was carried out using the method of distribution of questionnaires in electronic form, which lasted for 4 months from January until the beginning of May 2018 in companies mainly active in the food and other products sector of the Crete market. Starting with the presentation of the structure and content of this work, it was considered appropriate to refer to the first and second chapters of the general logistics of Logistics and the Supply Chain. To highlight the many concepts they have given over time to these two definitions. It also stresses the correlation between them, differences as well as the role played by technology and innovation. Then in the third chapter will develop the factors of development of 3PL services, their types, advantages and disadvantages of 3PL as well as what is happening in Greece and the world market. In the last chapter we will present the research done to the enterprises and their perception of possible collaboration with Logistics companies to third parties and will then analyze the results of the research and present the most important conclusions from the work.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), IPPS in MBA for Engineersen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΥπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω τρίτων (3PL) και συνεργασία με εγχώριους παραγωγούς.el
dc.titleThird party supply chain services (3PL) and co-operation with domestic producers.en

healMeta

heal.creatorNameΒελιβασάκης, Μιχαήλel
heal.creatorNameVelivasakis, Michailen
heal.publicationDate2020-04-13
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9372
heal.abstractΟι νέες τάσεις στον τομέα της αποθήκευσης των τροφίμων, και η άνθιση των υπηρεσιών Logistics ανέδειξαν την ανάγκη εμβάθυνσης στις ανάγκες και στα προβλήματα του συγκεκριμένου χώρου, προκειμένου να προταθούν λύσεις για την αναμόρφωση και καλύτερη οργάνωση του κλάδου των 3PL εταιρειών με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και καθ΄ επέκταση των καταναλωτών. Στην παρούσα εργασία θα εξακριβωθεί η αντίληψη που έχουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο κλάδο των τροφίμων και άλλων προϊόντων στην εγχώρια αγορά, για την συνεργασία τους με εταιρείες 3PL. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα με την μέθοδο διανομής ερωτηματολογίων σε ηλεκτρονική μορφή η οποία διήρκησε 4 μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι αρχές Μαΐου του 2018 σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στο κλάδο των τροφίμων και άλλων προϊόντων στην αγορά της Κρήτης. Ξεκινώντας με την παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου της εργασίας αυτής κρίθηκε σκόπιμο να γίνει αναφορά στο πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο να αναφερθώ στην γενικότερη σπουδαιότητα των Logistics και ακολούθως της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Να αναδειχθούν οι πολλές έννοιες που έχουν κατά καιρούς προσδώσει σε αυτούς τους δυο ορισμούς. Τονίζεται επίσης, η συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ τους, οι διαφορές όπως και το ρόλο που παίζει η τεχνολογία και η καινοτομία. Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο θα αναπτυχθούν οι παράγοντες ανάπτυξης των 3PL υπηρεσιών, τα είδη τους, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης 3PL καθώς και τι γίνεται στην Ελλάδα και στην παγκόσμια αγορά. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η έρευνα που έγινε σε επιχειρήσεις παραγωγούς και την αντίληψη τους για πιθανή συνεργασία με εταιρείες παροχής υπηρεσιών Logistics προς τρίτους και θα ακολουθήσει ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και παρουσίαση των βασικότερων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την εργασία.el
heal.abstractThe new trends in food storage and the flourishing of Logistics have highlighted the need to deepen the needs and problems of the site in order to propose solutions for the reorganization and better organization of the 3PL companies' businesses and consumer expansion. In this paper, we will be able to identify the perception of companies operating in the food and other products sector in the domestic market for their cooperation with 3PL companies For this purpose, an inquiry was carried out using the method of distribution of questionnaires in electronic form, which lasted for 4 months from January until the beginning of May 2018 in companies mainly active in the food and other products sector of the Crete market. Starting with the presentation of the structure and content of this work, it was considered appropriate to refer to the first and second chapters of the general logistics of Logistics and the Supply Chain. To highlight the many concepts they have given over time to these two definitions. It also stresses the correlation between them, differences as well as the role played by technology and innovation. Then in the third chapter will develop the factors of development of 3PL services, their types, advantages and disadvantages of 3PL as well as what is happening in Greece and the world market. In the last chapter we will present the research done to the enterprises and their perception of possible collaboration with Logistics companies to third parties and will then analyze the results of the research and present the most important conclusions from the work.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), IPPS in MBA for Engineersen
heal.titleΥπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω τρίτων (3PL) και συνεργασία με εγχώριους παραγωγούς.el
heal.titleThird party supply chain services (3PL) and co-operation with domestic producers.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordεφοδιαστική αλυσίδα, μεταβίβαση διαχείρισης, υπηρεσίες logistics σε τρίτουςel
heal.keywordsupply chain, outsourcing, third party logistics servicesen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΔήμου, Ειρήνηel
heal.advisorNameDimou, Eirinien
heal.advisorID.emailirdimou@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States